fbpx

Италия и цифровото десетилетие

Науката и технологиите - юли 4, 2024

В надпреварата си за пълна цифровизация до 2030 г. Италия отбелязва значителен напредък, но все още има много предизвикателства, с които трябва да се справи, за да постигне амбициозните цели, поставени от Европейския съюз.

Според доклада за страната на Европейската комисия Италия показва значителен, но все още неизползван потенциал в много ключови области. Би било полезно да се разгледат подробно различните ключови показатели за ефективност (КПИ), които определят пътя на Италия към цифровизацията, като се подчертаят както постигнатият напредък, така и областите, които се нуждаят от по-нататъшно подобрение.

Италия отбеляза бърз напредък в областта на свързаността. Покритието на мрежите с много голям капацитет (VHCN) и на оптичните мрежи до дома (FTTP) се увеличи и през 2023 г. ще достигне 59,6%, което е с 11% повече в сравнение с предходната година. Въпреки това този процент е по-нисък от средния за ЕС, който е 78,8% за VHCN и 64% за FTTP. Особено проблематично остава покритието в селските райони, където само 37,7 % от районите са покрити с VHCN/FTTP, докато средната стойност за ЕС е 55,6 %. Въпреки постигнатия напредък остават значителни предизвикателства. Разделението между градските и селските райони все още е ясно изразено, а разпространението в по-слабо населените райони е сложно и скъпо. Освен това липсата на квалифицирана работна ръка представлява значителна пречка за по-нататъшното разширяване.

Процентът на използване на бърз фиксиран широколентов достъп също се увеличава, макар и все още да е ограничен. През 2023 г. 19,3% от абонатите на фиксиран широколентов достъп ще осигуряват скорост на свързване от 1 Gbps или повече, което е повече от 14,7% през 2022 г. и малко повече от средната стойност за ЕС от 18,5%. Италия има за цел да постигне 100% покритие с VHCN до 2026 г. – амбициозна цел, като се има предвид настоящото забавяне на растежа. Италия постига национално покритие на 5G през 2022 г., като през 2023 г. то ще достигне 99,5%. Освен това 88,3 % от италианските домове са обхванати от честотната лента 3,4-3,8 GHz, което позволява използването на усъвършенствани приложения, изискващи голяма честотна лента. Въпреки това приемането на 5G е малко по-ниско от средното за ЕС – 20,4% от SIM картите са 5G в сравнение с 24,6% от средното за Европа.

Италия е постигнала значителен напредък в областта на електронното управление, особено в електронното здравеопазване и цифровите публични услуги за бизнеса. Тези подобрения са от ключово значение за насърчаване на конкурентоспособността, устойчивостта и цифровия суверенитет на страната. Разширяването на публичните цифрови услуги е важна стъпка за улесняване на взаимодействието между гражданите, предприятията и администрациите, което прави процесите по-ефективни и достъпни. Въпреки напредъка в областта на електронното управление цифровите умения продължават да бъдат сериозно предизвикателство. Италия трябва да подобри цифровото образование на населението, за да преодолее изоставането си от другите страни от ЕС. Цифровите умения са от съществено значение не само за гражданите, но и за предприятията, които трябва да внедрят модерни технологии като изкуствения интелект, за да останат конкурентоспособни.

Приемането на изкуствения интелект от италианските компании все още е ограничено. Това забавяне може да застраши конкурентоспособността на страната в сектор, в който все повече доминират съвременните технологии. Въпреки това Италия отбелязва значителен напредък в сектора на полупроводниците благодарение на вниманието на правителството и частните инвестиции. Италианското правителство насърчава инвестициите в полупроводници чрез Фонда за микропроцесори и корпоративни данъчни облекчения, придружени от нарастващи частни инвестиции.

Италия се превръща в ключов играч в разработването на технологии за изчисления в облак и на границата. Въпреки това броят на крайните възли, разположени в Италия, все още е ограничен и представлява само 6,5 % от всички очаквани крайни възли в ЕС през 2023 г. Стратегията за широколентов достъп до интернет за периода 2023-2026 г. включва мерки в подкрепа на създаването на Edge-Cloud Computing мрежа, но оперативните планове за изпълнение все още не са ясни. Италия си е поставила амбициозна цел в областта на квантовите изчисления: до 2030 г. да изгради 5 квантови компютъра. Тази цел се подкрепя от центрове за високи постижения и многобройни проекти, които допринасят за развитието на възможностите за високопроизводителни изчисления (HPC) и квантови технологии. Комисията на ЕС призовава Италия да увеличи усилията си за съчетаване на екологичния и цифровия преход. Този интегриран подход следва да насърчава енергийната и материалната ефективност на цифровите инфраструктури, по-специално на центровете за данни, и да подкрепя разработването и внедряването на цифрови решения, които намаляват въглеродния отпечатък в сектори като енергетиката, транспорта, сградния фонд и селското стопанство. От съществено значение е да се извършва мониторинг и количествена оценка на намалението на емисиите в резултат на използването на цифрови решения в съответствие с насоките на ЕС. Този мониторинг ще помогне за разработването на бъдещи политики и за привличането на съответното финансиране, като по този начин ще допринесе за постигането на целите на Десетилетието на цифровите технологии и на действията в областта на климата.

Италия има потенциала да играе водеща роля в технологичното лидерство на ЕС, особено благодарение на силната си база в областта на полупроводниците, която представлява значително предимство, когато става въпрос за крайни изчисления и кванти. За да реализира напълно този потенциал обаче, Италия трябва да се справи с няколко нови предизвикателства, които не са лишени от сериозни трудности: подобряване на свързаността в селските райони, повишаване на цифровите умения на населението и предприятията и ефективно интегриране на екологичния и цифровия преход. Планът за възстановяване и устойчивост на Италия (Pnrr), който е сред най-ефективните в цялата Европейска общност, отделя 25,6 % от ресурсите за цифрови технологии, което се равнява на 47 милиарда евро. Това представлява значителна възможност, но все още не е достатъчна за пълното постигане на целите на Десетилетието на цифровите технологии. Необходимо е да се обърне голямо внимание на изпълнението и съгласуването с различните съществуващи стратегически планове, като се осигури сътрудничеството на всички заинтересовани от изпълнението на програмата структури.

Участието в съвместни инициативи с други държави – членки на ЕС, продължава да бъде от основно значение за успеха на Италия, която обаче към днешна дата се счита за една от абсолютните сили в технологичната област и следователно вече е на добър етап на инфраструктурно развитие. Международното сътрудничество може да осигури допълнителни ресурси, експертен опит и синергии, необходими за справяне с предизвикателствата на цифровизацията. Накрая, активното участие на гражданите е от решаващо значение. Според специалното проучване на Евробарометър „Десетилетие на цифровите технологии 2024“ 71 % от италианците смятат, че цифровизацията на ежедневните публични и частни услуги улеснява живота им – факт, който трябва да бъде подобрен, като се включат всички граждани и се гарантира, че ползите от цифровизацията са достъпни за всички.

Италия е постигнала значителен напредък в изпълнението на целите на Десетилетието на ЕС в областта на цифровите технологии, но все още има много работа за вършене. С постоянна ангажираност, стратегически инвестиции и силно международно сътрудничество Италия може да постигне целите си в областта на цифровизацията и да се превърне в технологичен лидер в Европа. С поглед към бъдещето Италия трябва да продължи да насърчава цифровизацията във всички сектори. От съществено значение е да се разработи стабилна инфраструктура, която да подпомага въвеждането на нововъзникващи технологии като изкуствен интелект, интернет на нещата (IoT) и мрежи 6G, които представляват следващата еволюционна стъпка в свързаността.

От решаващо значение ще бъдат инвестициите в цифрово обучение. Цифровите умения трябва да се превърнат в приоритет не само за младите хора, но и за настоящата работна сила. Програмите за непрекъснато обучение и опреснителните курсове ще бъдат от ключово значение, за да се гарантира, че всеки може да допринесе за цифровата трансформация и да се възползва от нея. Малките и средните предприятия (МСП) трябва да са в центъра на стратегията за цифровизация. Данъчните стимули, субсидиите и достъпът до модерна цифрова инфраструктура могат да помогнат на тези предприятия да въвеждат иновации и да се конкурират в световен мащаб. Цифровизацията на МСП е от съществено значение за укрепването на италианската икономика и осигуряването на устойчив растеж.

И накрая, ефективното сътрудничество между публичния и частния сектор ще бъде от ключово значение. Правителството трябва да продължи да създава благоприятна регулаторна среда, а компаниите трябва да инвестират в научноизследователска и развойна дейност. Заедно те могат да се справят с технологичните предизвикателства и да изградят проспериращо цифрово бъдеще за Италия. Италия има обещаващ, но труден път пред себе си. С ясна визия, целенасочени инвестиции и колективен ангажимент страната може да реализира напълно своя цифров потенциал и да допринесе значително за постигането на целите на Десетилетието на ЕС в областта на цифровите технологии.

 

Алесандро Фиорентино