fbpx

Předběžná dohoda o nařízení o obalech a obalových odpadech

Životní prostředí - 28 března, 2024

Belgické předsednictví Rady EU a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli minulý týden předběžné dohody o nařízení o obalech a obalových odpadech, ambiciózním legislativním návrhu, který Evropská komise předložila v listopadu 2022 s cílem zvrátit trend stále rostoucí produkce obalových odpadů.

V tomto ohledu návrh nařízení stanoví požadavky na celý životní cyklus obalu, pokud jde o environmentální udržitelnost a označování. Cílem tohoto nařízení je rovněž přispět k účinnému fungování vnitřního trhu harmonizací vnitrostátních opatření týkajících se obalů a obalových odpadů, aby se předešlo překážkám obchodu, narušení a omezení hospodářské soutěže v rámci EU a aby se zároveň předešlo nepříznivým dopadům obalů a obalových odpadů na životní prostředí a lidské zdraví nebo aby se tyto dopady snížily, a to na základě vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Pro představu, Evropský parlament schválil legislativní spis v prvním čtení v listopadu 2023, zatímco Rada EU přijala obecný přístup v prosinci 2023, což umožnilo spoluzákonodárcům zahájit interinstitucionální jednání, tzv. trialogy. Po dvou politických trilomech, které se konaly5. února a4. března, a mnoha technických trilomech mezi nimi dosáhli spoluzákonodárci po politickém trialogu, který se konal4. března, předběžné dohody.

Pokud jde o podrobnosti dohodnutého textu, je třeba uvést některá z nejdůležitějších ustanovení dohodnutého textu. Pokud jde o požadavky na látky v obalech, dohodnuté znění je zpřísňuje zavedením omezení uvádění na trh obalů přicházejících do styku s potravinami, které obsahují alkyl perfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS) nad určitou úroveň. Dohoda rovněž omezuje součet úrovní koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, které vyplývají z látek obsažených v obalech nebo baleních.

Právní předpisy rovněž stanoví cíle pro snížení množství obalového odpadu, které by mělo do roku 2040 dosáhnout 15 %, přičemž některé formáty jednorázových plastových obalů budou od roku 2030 zcela zakázány.

Dohodnutý text dále stanoví cíl povinné recyklovatelnosti obalů do roku 2030, minimální cíle recyklovaného obsahu pro všechny plastové části obalů, minimální cíle recyklace podle hmotnosti vzniklých obalových odpadů a zvýšené požadavky na recyklovatelnost a povinné cíle pro opětovné použití do roku 2030 a orientační cíle pro rok 2040, které se týkají různých obalů a odvětví, jako jsou alkoholické a nealkoholické nápoje, přepravní a prodejní obaly a skupinové obaly.

Právní předpisy rovněž zavádějí důležitá ustanovení na podporu přechodu k oběhovému hospodářství, například požadavek, aby členské státy do roku 2029 zaručily tříděný sběr alespoň 90 % jednorázových plastových lahví a kovových obalů od nápojů každý rok a aby pro dosažení těchto cílů zřídily systémy zpětného odběru záloh (DRS). Členské státy musí rovněž přijmout povinné cíle sběru a přijmout nezbytná opatření k zajištění sběru různých materiálů, včetně plastů, hliníku, skla, papíru a lepenky.

Je však důležité zdůraznit, že legislativní dokument ještě nebyl přijat a dohodnuté znění je pouze výsledkem neformálních interinstitucionálních jednání mezi spoluzákonodárci, které nyní musí formálně ratifikovat Rada EU i Evropský parlament. Za prvé, kompromisní znění dohodnuté v rámci trialogů musí být nejprve schváleno Výborem stálých zástupců I, aby jej následně formálně schválila Rada EU (pravděpodobně na zasedání Rady ministrů životního prostředí dne 25. března). Co se týče Parlamentu, musí text nejprve schválit výbor ENVI, aby o něm poté mohlo hlasovat plénum Parlamentu (pravděpodobně v dubnu).

Dohodnutý text navíc stále čeká na zelenou od Evropské komise. Přestože výkonná moc EU vystupuje během trialogů jako neutrální zprostředkovatel, Komise informuje spoluzákonodárce o tom, zda souhlasí se změnami, které byly k jejím návrhům učiněny. To má politické důsledky, protože pokud Komise není schopna souhlasit se změnami svého návrhu, je Rada nucena přijmout legislativní spis jednomyslně, nikoli kvalifikovanou většinou. Ačkoli Komise nesouhlasí s některými změnami, které Parlament a Rada provedly, bude se muset rozhodnout, zda se připojí, aby zajistila přijetí právních předpisů, nebo zda bude riskovat, že tento spis nebude schválen.