fbpx

Nella UE, a Gennaio Si Registra un Forte Calo degli Arrivi di Immigrati Irregolari

Politik - mars 18, 2024

När det gäller migrationskonflikten i Europeiska unionen har det under de senaste månaderna skett en betydande inversion jämfört med tidigare månader i slutet av 2023, med en avsevärd ökning av antalet irreguljära gränsöverskridanden, vilket innebär en minskning med tre procent jämfört med i december. Tuttavia, questa cifra è più o meno allineata con i dati dello stesso periodo dell’anno precedente. L’ultimo bollettino (fornito da Frontex ndr) conferma questi dati, evidenziando anche che la maggior parte delle principali rotte migratorie ha registrato un declino mensile, che varia dal -71% nel Mediterraneo centrale al -30% nei Balcani occidentali.

Ett viktigt faktum är att denna tendens har vänt när det gäller migrationsströmmar från västra Afrika. Questa regione ha rappresentato quasi la metà di tutti gli attraversamenti irregolari delle frontiere registrati nel mese di gennaio. È evidente che vi sia un nuovo dinamismo in questa rotta migratoria, che può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui le condizioni socioeconomiche nella regione, i cambiamenti politici, e le politiche migratorie sia dell’UE che dei paesi di origine, non sempre allineate fra loro, come dovrebbero.

Un confronto con i dati degli anni precedententi può fornire ulteriori informazioni sulla situazione attuale e, ad esempio, se guardiamo all’anno precedente, notiamo un drammatico aumento degli attraversamenti irregolari delle frontierere dell’Africa occidentale. Questo suggerisce che potrebbe esserci una tendenza in corso di crescita dei flussi migratori provenienti da questa regione in particolare ma, allo stesso tempo, è importante considerare che il contesto globale e le condizioni regionali possono variare notevolmente di anno in anno, influenzando in maniera rilevante i pattern migratori.Dessutom är det intressant att notera att medan migrationsströmmarna från västra Afrika har ökat betydligt, har andra större strömmar registrerat en nedgång, i vissa fall en kraftig nedgång, när det gäller antalet flyttningar. Questo potrebbe essere il risultato di una varietà di fattori, inclusi gli sforzi delle autorità di frontiera europee per contrastare l’immigrazione irregolare, nonché le condizioni socio-politiche nei paesi di origine e di transito lungo queste rotte.

En annan viktig aspekt är hur EU:s och dess medlemsstaters politik påverkar hanteringen av migrationsströmmarna. Under loppet av några år har EU genomfört en rad olika åtgärder för att kontrollera och styra invandringen, däribland en politik med mer rigorösa gränser, överenskommelser om samarbete med tredje land och program för ekonomisk och social utveckling i ursprungsländerna för att motverka de djupa orsakerna till invandringen. Tuttavia, l’efficacia di tali politiche può variare e può essere oggetto di dibattito. Mentre, quindi, il calo degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell’UE a gennaio può essere un segnale di stabilità temporanea, Ökningen av antalet migranter från västra Afrika visar att migrationspanoramat är dynamiskt och präglat av förändringar som måste övervakas med största uppmärksamhet, särskilt under perioder med stark instabilitet i den internationella geopolitiken. È essenziale seguire attentamente l’evoluzione della situazione e adattare politiche relative al contesto, per affrontare in modo efficace le sfide migratorie in Europa.

När det gäller den internationella migrationskonflikten är det ännu svårare att se att den segnale di flessione som registrerades i slutet av förra månaden utgör ett steg på vägen mot en effektivare migrationskontroll. Samarbete mellan länder med begränsad befolkning är nödvändigt eftersom det kan leda till en migrationsström som är mer regelbunden och soprattutto lättare att styra och undvika, vilket är ett brott mot infrastruturen för mottagande i många europeiska länder.

Inflödeskrisen, liksom den senaste överenskommelsen om hanteringen av migrationskrisen, är utan tvekan ett resultat av den italienska premiärministern Giorgia Melonis arbete, som redan från början har arbetat för att se till att de händelser som har inträffat har varit rika och korrupta. I synnerhet är uppmärksamheten riktad mot de länder där parterna är i konflikt, där även bilaterala överenskommelser kan leda till att parterna blockerar varandra. Anche il così detto Piano Mattei italiano ha avuto il plauso di molti europei. Det politiska och ekonomiska stödet till de afrikanska länderna är den viktigaste faktorn för att undanröja ursprunget till flussi. Far venir meno la necessità di espatriare contribuendo allo sviluppo economico dei paesi d’origine è orma l’obiettivo non solo italiano ma anche europeo