fbpx

Nový plán EU na mapování lesů se stává skutečností

Životní prostředí - 30 prosince, 2023

Iniciativa bude znamenat zásadní krok k ochraně životního prostředí na kontinentu

V rámci rostoucího povědomí o životním prostředí a naléhavé potřeby řešit problémy spojené se změnou klimatu Evropská unie nedávno zahájila ambiciózní plán na zmapování evropských lesů. Tento program představuje významný krok k zachování přírodních zdrojů a podpoře biologické rozmanitosti a poskytuje podrobný přehled o lesích, které jsou důležitou součástí evropského ekosystému. Evropské lesy hrají klíčovou roli při zmírňování dopadů změny klimatu, pohlcují oxid uhličitý a fungují jako zelené plíce kontinentu. V posledních desetiletích jsou však lesy vystaveny různým hrozbám, včetně odlesňování, požárů a ztráty biologické rozmanitosti. Cílem nového plánu EU je plně porozumět současné situaci a přijmout cílená opatření na ochranu a udržitelné řízení těchto vzácných ekosystémů.

Plán Evropské unie pro mapování lesů má několik klíčových cílů a jeho cílem je vytvořit aktualizovaný a podrobný seznam lesních struktur, který určí přítomné druhy rostlin, jejich zeměpisné rozšíření a celkový zdravotní stav lesních ekosystémů . Tyto údaje budou klíčové pro vypracování cílených strategií ochrany přírody a zavádění udržitelných lesnických postupů. Dalším zásadním cílem je vyhodnotit dopad lidských činností na lesy, včetně nezákonného odlesňování a neudržitelných zemědělských postupů. Mapování umožní účinné sledování a včasnou reakci na tyto hrozby a usnadní prosazování přísnějších zákonů a předpisů na ochranu lesů.

Mapování evropských lesů a lesních porostů bude prováděno pomocí inovativních technologií, jako jsou satelity s vysokým rozlišením, drony a pokročilé pozemní senzory. Tyto nástroje umožní efektivně shromažďovat podrobné údaje a poskytovat informace o stavu lesů v reálném čase. Kombinace údajů z různých zdrojů zajistí úplný a přesný pohled na evropské zelené plochy. Nový plán EU pro mapování lesů přináší řadu výhod jak na environmentální, tak na sociální úrovni, neboť samotná ochrana lesů přispěje k boji proti změně klimatu, zachování biologické rozmanitosti a zajištění udržitelnosti divoké přírody pro budoucí generace. Přesná kategorizace lesního ekosystému navíc poskytne pevný základ pro rozvoj účinnějších politik a podporu udržitelných a efektivních zemědělských postupů.

Podle Evropské komise se úloha lesů v péči o ekosystém odhaduje na 57 miliard eur ročně, zatímco jejich přínos v boji proti škodlivým emisím činí 32,8 miliardy eur. Dodávky dřeva však představují roční obrat 16 miliard eur. Výkonný orgán Společenství se domnívá, že na lesích závisí přibližně 4,5 milionu pracovních míst. V roce 2022 zasáhly lesní požáry téměř 900 tisíc hektarů lesů v celé Evropě, což odpovídá rozloze celého území Korsiky, a v porovnání s průměrem předchozích let došlo k nárůstu o 150 %. Cílem Evropské komise je doplnit, nikoli nahradit národní plány ochrany lesů. Jak již bylo zmíněno, monitorování bude probíhat také díky satelitnímu pozorování, zejména díky systému Copernicus Community.

V Německu se již pravidelně provádí spolková inventarizace věnovaná stavu lesů a poslední sčítání začalo v roce 2021, čtvrté od roku 1986. V praxi inventarizaci provádí nejméně 60 týmů mužů a žen, odborníků na IT , s ultrazvukovými měřicími přístroji a speciálními zařízeními, tzv. relaskopy, které se používají k měření výšky kmene. Podle posledního sčítání lidu bylo v Německu 90 miliard stromů.

Plán mapování lesů Evropské unie představuje zásadní krok k ochraně životního prostředí a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji. Využitím moderních technologií, podrobných údajů a integrovaného přístupu EU prokazuje svůj závazek chránit zelené plochy a řešit globální environmentální výzvy. Mapování lesů poskytuje nejen důležité informace pro politická rozhodnutí, ale je také základním pilířem pro zajištění udržitelné budoucnosti naší planety.