fbpx

EU:s nya plan för skogskartläggning blir verklighet

Miljö - december 30, 2023

Initiativet kommer att utgöra ett avgörande steg mot miljöskydd på kontinenten

Som en del av den växande miljömedvetenheten och det brådskande behovet av att ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna medför, lanserade Europeiska unionen nyligen en ambitiös plan för att kartlägga Europas skogar. Detta program utgör ett viktigt steg mot att bevara naturresurser och främja biologisk mångfald, och ger en detaljerad översikt över de skogar som utgör en viktig del av det europeiska ekosystemet. Europas skogar spelar en avgörande roll för att mildra effekterna av klimatförändringarna genom att absorbera koldioxid och fungera som gröna lungor för kontinenten. Under de senaste årtiondena har skogarna dock utsatts för olika hot, bland annat avskogning, bränder och förlust av biologisk mångfald. Den nya EU-planen syftar till att förstå den nuvarande situationen och vidta riktade åtgärder för att skydda och förvalta dessa värdefulla ekosystem på ett hållbart sätt.

Europeiska unionens plan för kartläggning av skogar har flera viktiga mål och syftar till att skapa en uppdaterad och detaljerad förteckning över skogsstrukturer, identifiera de växtarter som finns, deras geografiska spridning och det allmänna hälsotillståndet för skogsekosystemen . Dessa uppgifter kommer att vara avgörande för att utveckla riktade bevarandestrategier och genomföra hållbara skogsbruksmetoder. Ett annat viktigt mål är att utvärdera effekterna av mänsklig verksamhet på skogarna, inklusive olaglig avskogning och ohållbara jordbruksmetoder. Kartläggningen kommer att möjliggöra effektiv övervakning och snabba reaktioner på sådana hot, vilket underlättar tillämpningen av starkare lagar och förordningar för att skydda skogarna.

Kartläggningen av europeiska skogar och skogsområden kommer att genomföras med hjälp av innovativ teknik, t.ex. högupplösta satelliter, drönare och avancerade marksensorer. Dessa verktyg kommer att göra det möjligt att samla in detaljerade uppgifter på ett effektivt sätt, vilket ger realtidsinformation om skogstillståndet. Kombinationen av data från olika källor kommer att säkerställa en fullständig och korrekt bild av europeiska grönområden. Den nya EU-planen för skogskartläggning erbjuder många fördelar, både på miljö- och samhällsnivå, eftersom bevarandet av skogarna i sig kommer att bidra till kampen mot klimatförändringarna, bevara den biologiska mångfalden och säkerställa ett hållbart djurliv för kommande generationer. Dessutom kommer en korrekt kategorisering av skogsekosystemet att utgöra en solid grund för utvecklingen av mer effektiva strategier och främjandet av hållbara och effektiva jordbruksmetoder.

Enligt Europeiska kommissionen uppskattas skogarnas roll när det gäller att ta hand om ekosystemet till 57 miljarder euro per år, medan deras bidrag när det gäller att bekämpa skadliga utsläpp motsvarar 32,8 miljarder euro. Träförsörjningen står dock för en årlig omsättning på 16 miljarder euro. Kommunledningen anser att cirka 4,5 miljoner arbetstillfällen är beroende av skogen. År 2022 drabbades nästan 900 000 hektar skog i Europa av skogsbränder, vilket motsvarar hela Korsikas yta, med en ökning på 150 % jämfört med genomsnittet för tidigare år. Europeiska kommissionens mål är att komplettera, inte ersätta, de nationella skogsskyddsplanerna. Som redan nämnts kommer övervakningen också att ske med hjälp av satellitobservationer, och i synnerhet med hjälp av Copernicus gemenskapssystem.

Redan i Tyskland genomförs en federal inventering av skogstillståndet regelbundet och den senaste inventeringen inleddes 2021, den fjärde sedan 1986. I praktiken utförs inventeringen av minst 60 team av män och kvinnor, IT-experter , med ultraljudsmätinstrument och specialanordningar, så kallade ”relaskop”, som används för att mäta höjden på bålen. Enligt den senaste folkräkningen fanns det 90 miljarder träd i Tyskland.

Europeiska unionens plan för kartläggning av skogarna utgör ett avgörande steg mot miljöskydd och hållbar förvaltning av naturresurser. Genom att använda avancerad teknik, detaljerade uppgifter och en integrerad strategi visar EU sitt engagemang för att skydda grönområden och ta itu med globala miljöutmaningar. Skogskartering ger inte bara viktig information för politiska beslut, utan utgör också en grundpelare för att säkerställa en hållbar framtid för vår planet.