fbpx

Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien – för att upprätta en marinblockad för att stoppa migrationsströmmarna.

Politik - oktober 7, 2022

Tags:

Resultaten av en europeisk opinionsundersökning som syftar till att kartlägga allmänhetens uppfattningar om migration i fyra EU-medlemsstater – Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland – visar både på likheter i de allmänna attityderna till integration av migranter och på skillnader mellan de fyra länderna när det gäller möjliga åtgärder för att hejda migrationsströmmen.

Även om den allmänna opinionen tycks vara splittrad i frågan om integration av invandrare visar undersökningen att majoriteten i tre av de fyra länderna – Italien, Spanien och Tyskland – har en öppen inställning, och endast i Frankrike dominerar åsikten att laglig och planerad invandring måste stärkas för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Å andra sidan finns det i alla fyra länderna en attityd som talar för att inrätta en marinblockad vid Sydeuropas kuster för att förhindra olagliga migrationsströmmar. Medan de flesta anhängarna av en sådan åtgärd rapporteras i omröstningen i Tyskland, ett land utan kust, verkar diskussionen i Italien vara kontroversiell i denna fråga.

Tyskarna, italienarna och spanjorerna är mer öppna än fransmännen för att integrera invandrare

I alla fyra länderna är den allmänna opinionen delad i frågan om huruvida invandrare bör få mer hjälp att integreras i dessa länder. Medan tyskar, italienare och spanjorer är mer öppna och vill hjälpa invandrare som de bor tillsammans med i samma stad att bättre integreras i samhället och på arbetsmarknaden, föredrar fransmännen en sluten inställning till integration av invandrare.

Hälften av de svarande i Italien och Spanien i undersökningen var för en bättre integration av invandrare i samhället och på arbetsmarknaden, medan andelen som uttrycker en öppen attityd i Tyskland är ännu högre, över 50 % av de tillfrågade.

Samtidigt är andelen öppna svarande i Frankrike enligt undersökningen 41 procent, och den dominerande ståndpunkten är att invandringen bör kontrolleras bättre eller att inga åtgärder bör vidtas för att integrera invandrare och att myndigheterna främst bör tänka på den franska, tyska, spanska eller italienska ursprungsbefolkningen. Totalt 45 % av fransmännen valde dessa alternativ i frågeformuläret.

Den högsta procentandelen av de svarande som föredrog att inte uttrycka någon åsikt fanns också i Frankrike – 14 %, med tyskarna i andra änden av skalan med 6 %. I Italien och Spanien är procentandelarna bland dem som inte ville ta ställning ungefär lika stora – 9 % respektive 8 %.

Stort samförstånd om kontrollerad migration för att strikt tillgodose arbetsmarknadens behov; undantag – Tyskland.

Samtidigt är italienarna, fransmännen och spanjorerna relativt överens om att det behövs laglig och kontrollerad migration för att tillgodose arbetsmarknadens behov i dessa länder. De flesta som svarade att de var för laglig och planerad invandring för att möta arbetsmarknadens behov fanns i Spanien – 59 % av alla svarande, följt av italienska svarande – 56 % och franska svarande – 50 %. Majoriteten av de tillfrågade tyskarna – 60 procent – var emot, medan andelen för och andelen obeslutsamma var 24 respektive 16 procent.

En intressant aspekt som framkommer i opinionsundersökningen är att med undantag för tyskarna är de flesta av de svarande som säger sig vara för planerad migration äldre – i Frankrike och Italien – och vuxna – i Spanien. I andra änden av skalan, i Tyskland, finns de högsta andelarna av dem som är emot planerad migration bland vuxna och äldre (63 % respektive 65 %).

Fransmännen – inte öppna för ekonomiskt stöd till afrikanska länder; när det gäller Turkiet är det bara spanjorerna som håller med.

En annan fråga som togs upp i opinionsundersökningen var möjligheten till offentliga investeringar från EU:s sida i afrikanska länder för att stödja deras utveckling och minska migrationsströmmarna. I alla fyra länderna visar undersökningen att majoriteten är positivt inställd till denna fråga, men med undantag för att en betydande andel av de svarande i Frankrike inte heller ville uttrycka någon åsikt i denna fråga.

I Tyskland, Spanien och Italien är andelen som är för sådana eventuella åtgärder lika stor och överstiger hälften av antalet svarande – 53 procent, medan den i Frankrike är 42 procent. Endast 17, 19 och 23 procent av de tyska, spanska respektive italienska respondenterna ville inte uttrycka någon åsikt. Det är värt att notera att andelen fransmän som är obeslutsamma i denna fråga är 29 procent, vilket är lika mycket som andelen fransmän som säger sig vara emot investeringar i afrikanska länder.

När det gäller EU:s fortsatta ekonomiska stöd till Turkiet för att hålla kvar flyktingar på landets territorium visar undersökningen att tre länder är övervägande negativa, med Spanien som enda undantag. Den högsta procentandelen av de svarande som sade sig vara emot frågan fanns i Tyskland – 49 %, följt av Frankrike – 41 %. I Italien är andelen som anser att EU:s stöd till Turkiet för flyktingar inte bör fortsätta 40 procent och i Spanien 33 procent.

Samtidigt förespråkar alla fyra länderna – Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien – en flottblockad för att stoppa de migrationsvågor som kommer till Sydeuropas kust.

Den högsta procentandelen av de tillfrågade som skulle instämma i en sådan åtgärd finns i Tyskland – 54 % – (ett inlandsland i södra Europa), med lägre men betydligt högre procentandelar på över 50 % bland fransmännen och spanjorerna (52 % i båda länderna).

I Tyskland var 29 procent emot en sådan åtgärd, i Spanien 27 procent och i Frankrike 22 procent. Undersökningen visar att det finns en allvarlig kontrovers i Italien i denna fråga, där åsikterna är delade: 46 procent är för och 36 procent är emot. Medan skillnaden mellan dem som är för och emot i de tre första länderna är 30 procent i Frankrike och 25 procent i Spanien och Tyskland, är skillnaden i Italien bara 10 procent.

Ingen lösning för migrationsvågorna från Vitryssland

I undersökningen undersöktes också frågan om de vågor av migranter och flyktingar som ofta tvingas ta sig över Polens gräns till Vitryssland. Ingen av de lösningar som föreslogs i undersökningen för att stoppa dessa vågor fick dock en majoritet.

I alla fyra länderna var mer än 40 % av de svarande för en kombination av lösningar som inte innebar att migranter omplacerades till sina ursprungsländer eller att migranter omplacerades och delades mellan EU:s medlemsstater.

Mycket få av de tillfrågade skulle gå med på att bygga en mur på gränsen mellan Polen och Vitryssland. Det finns också en låg andel av dem som instämmer i den lösning som föreslås i enkäten, nämligen att migranter och flyktingar ska omplaceras i olika EU-länder, men inte i sitt eget land, dvs. Frankrike, Tyskland, Italien eller Spanien. Antalet respondenter som anser att invandrare bör släppas in i Polen och Tyskland är också lågt i alla fyra länderna. Många tyskar, italienare, fransmän och spanjorer är inte heller positiva till lösningen att tvinga dem att återvända till Vitryssland.

Undersökningen genomfördes mellan den 15 december 2021 och den 7 januari 2022 på ett urval av 1 000 italienare, 1 027 fransmän, 1 002 tyskar och 1 068 spanjorer, medborgare över 18 år, med hjälp av CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interview). Felmarginalen är 3,1 %.

The text was translated by an automatic system

Tags: