fbpx

Włochy, Francja, Niemcy i Hiszpania – za ustanowieniem blokady morskiej w celu zatrzymania fal migrantów

Polityka - 7 października, 2022

Tags:

Wyniki europejskiego badania opinii publicznej, które ma na celu ustalenie publicznego postrzegania migracji w czterech państwach członkowskich UE – Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech – ujawniają zarówno podobieństwa w ogólnych postawach wobec integracji migrantów, jak i różnice między tymi czterema narodami, jeśli chodzi o możliwe środki powstrzymania przepływu migrantów.

Choć opinia publiczna wydaje się być podzielona w kwestii integracji imigrantów, w trzech z czterech krajów – Włoszech, Hiszpanii i Niemczech – badanie ujawnia otwartą postawę większości, przy czym jedynie we Francji przeważa pogląd, że należy wzmocnić legalną i planowaną migrację w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony, we wszystkich czterech krajach istnieje postawa opowiadająca się za ustanowieniem blokady morskiej na wybrzeżach południowej Europy, aby zapobiec nielegalnemu napływowi migrantów. O ile najwięcej zwolenników takiego rozwiązania odnotowano w sondażu w Niemczech, kraju bez dostępu do morza, o tyle we Włoszech dyskusja wydaje się być w tej kwestii kontrowersyjna.

Niemcy, Włosi i Hiszpanie bardziej otwarci niż Francuzi na integrację imigrantów

We wszystkich czterech krajach opinia publiczna jest podzielona w kwestii tego, czy imigranci powinni otrzymać większą pomoc w integracji w tych krajach. Podczas gdy Niemcy, Włosi i Hiszpanie są bardziej otwarci, z chęcią pomocy imigrantom, z którymi mieszkają w tym samym mieście, w lepszej integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy, Francuzi wykazują preferencję dla zamkniętego podejścia do integracji imigrantów.

Połowa respondentów we Włoszech i Hiszpanii w badaniu opowiedziała się za lepszą integracją imigrantów ze społeczeństwem i rynkiem pracy, natomiast w Niemczech odsetek osób wyrażających otwartą postawę jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 50% ankietowanych.

Jednocześnie we Francji odsetek respondentów o otwartych poglądach wynosi, według sondażu, 41%, przy czym dominuje stanowisko, że powinna istnieć silniejsza kontrola nad imigracją lub że nie należy podejmować żadnych działań na rzecz integracji imigrantów, a władze powinny myśleć głównie o rdzennej ludności francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej lub włoskiej. W sumie 45% Francuzów wybrało w ankiecie te opcje.

Największy odsetek respondentów, którzy woleli nie wyrażać opinii, był również we Francji – 14%, na drugim końcu skali znaleźli się Niemcy – 6%. Odsetki odnotowane we Włoszech i Hiszpanii wśród osób, które nie chciały wyrazić swojego stanowiska są mniej więcej równe – odpowiednio 9% i 8%.

Duża zgodność co do kontrolowanej migracji ściśle odpowiadającej potrzebom rynku pracy; wyjątek – Niemcy

Jednocześnie Włosi, Francuzi i Hiszpanie wykazują stosunkowo dużą zgodność co do potrzeby legalnej i zarządzanej migracji w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy w tych krajach. Najwięcej respondentów, którzy stwierdzili, że popierają legalną i planowaną imigrację w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy, zarejestrowano w Hiszpanii – 59% wszystkich respondentów, a następnie wśród respondentów włoskich – 56% i francuskich – 50%. Większość ankietowanych Niemców – 60% – była przeciw, a odsetek zwolenników i niezdecydowanych wynosił odpowiednio 24% i 16%.

Ciekawym aspektem ujawnionym przez badanie opinii publicznej jest to, że poza Niemcami większość respondentów, którzy opowiedzieli się za planowaną migracją, należała do kategorii osób starszych – we Francji i Włoszech oraz dorosłych – Hiszpanii. Na drugim końcu skali, w Niemczech, najwyższe odsetki osób sprzeciwiających się planowanej migracji są wśród dorosłych i osób starszych (odpowiednio 63% i 65%).

Francuzi – nie są otwarci na wsparcie finansowe dla krajów afrykańskich; w sprawie Turcji zgadzają się tylko Hiszpanie

Kolejną kwestią poruszoną w badaniu opinii publicznej była możliwość inwestycji publicznych UE w krajach afrykańskich w celu wsparcia ich rozwoju i zmniejszenia fal migrantów. We wszystkich czterech krajach badanie wykazuje w większości pozytywny stosunek do tej kwestii, z tym jednak wyjątkiem, że we Francji również znaczny odsetek respondentów nie chciał wyrazić opinii w tej sprawie.

W Niemczech, Hiszpanii i Włoszech odsetek osób popierających takie ewentualne działania jest równy i przekracza połowę liczby respondentów – 53%, podczas gdy we Francji wynosi 42%. Tylko 17, 19 i 23 proc. respondentów z Niemiec, Hiszpanii i Włoch nie chciało wyrazić swojej opinii. Warto zauważyć, że odsetek francuskich respondentów niezdecydowanych w tej kwestii wynosi 29% i jest równy tym, którzy powiedzieli, że są przeciwni inwestowaniu w krajach afrykańskich.

Jeśli chodzi o dalsze wsparcie finansowe UE dla Turcji w celu zatrzymania uchodźców na jej terytorium, sondaż pokazuje, że w trzech krajach przeważają opinie negatywne, a wyjątkiem są tylko Hiszpanie. Największy odsetek respondentów, którzy stwierdzili, że są przeciwni emisji, był w Niemczech – 49%, a następnie we Francji – 41%. We Włoszech odsetek osób, które uważają, że wsparcie UE dla Turcji w sprawie uchodźców nie powinno być kontynuowane, wynosi 40%, a w Hiszpanii – 33%.

Jednocześnie wszystkie cztery kraje – Włochy, Francja, Niemcy i Hiszpania – opowiadają się za blokadą morską, która ma powstrzymać fale migrantów docierających do południowych wybrzeży Europy.

Najwyższy odsetek respondentów, którzy zgodziliby się na takie działanie, jest w Niemczech – 54% – (kraj bez dostępu do morza w południowej Europie), a niższe, ale znacząco wysokie odsetki powyżej 50% są wśród Francuzów i Hiszpanów (52% w obu krajach).

W Niemczech 29% było przeciwnych takiemu rozwiązaniu, w Hiszpanii 27%, a we Francji 22%. Sondaż ujawnia poważne kontrowersje we Włoszech w tej kwestii, opinie są podzielone – 46% jest za, a 36% przeciw. Podczas gdy różnica między osobami opowiadającymi się za i przeciw w pierwszych trzech krajach wynosi 30% we Francji i 25% w Hiszpanii i Niemczech, we Włoszech różnica wynosi tylko 10%.

Nie ma rozwiązania dla fal migrantów z Białorusi

Badanie dotyczyło również kwestii fal migrantów i uchodźców, które często przedostają się przez granicę Polski na Białoruś. Jednak żadne z przedstawionych w ankiecie rozwiązań mających na celu zatrzymanie tych fal nie spotkało się z opinią większości.

We wszystkich czterech krajach ponad 40% respondentów opowiedziało się za kombinacją rozwiązań, które nie obejmowałyby relokacji migrantów do ich krajów pochodzenia lub relokacji i podziału migrantów między państwa członkowskie UE.

Bardzo niewielu ankietowanych zgodziłoby się na budowę muru na granicy Polski i Białorusi. Niski jest też odsetek osób, które zgodziły się z zaproponowanym w badaniu rozwiązaniem, że migranci i uchodźcy powinni być przesiedlani do różnych krajów UE, ale nie do swojego kraju, czyli do Francji, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Również liczba respondentów, którzy twierdzą, że migranci powinni być wpuszczani do Polski i Niemiec, jest we wszystkich czterech krajach niska. Rozwiązanie polegające na przymusowym ich odesłaniu na Białoruś nie jest też preferowane przez wielu Niemców, Włochów, Francuzów czy Hiszpanów.

Badanie zostało przeprowadzone między 15 grudnia 2021 r. a 7 stycznia 2022 r. na próbie 1000 Włochów, 1027 Francuzów, 1002 Niemców i 1068 Hiszpanów, obywateli powyżej 18 roku życia, metodą CAWI – Computer Assisted Web Interview. Margines błędu wynosi 3,1%.

The text was translated by an automatic system

Tags: