fbpx

ЕС е изправен пред необходими промени в индустриалната политика

Търговия и икономика - април 8, 2024

През последните години европейската индустриална политика отново е в центъра на вниманието, като се подчертава необходимостта от решаване на ключови предизвикателства за обновяване на един вече остарял производствен модел.

За да бъде ефективна, европейската индустриална политика трябва да се справи с поне три основни проблема, които понастоящем възпрепятстват развитието на икономиката. На първо място, Европейският съюз не се възползва напълно от възможностите, предлагани от неговия единен пазар, и това е основен аспект, който изисква по-голяма интеграция и преодоляване на националните сегменти, особено в секторите на мрежовите услуги като енергетиката и телекомуникациите, както и във финансовия сектор. Освен това е от съществено значение да се премахне данъчната конкуренция между държавите-членки и да се намалят практиките на „позлатяване“ при прилагането на европейските директиви. Използването на цифрови технологии може да изиграе решаваща роля за опростяване на административните процедури и улесняване на достъпа до единния пазар.

На второ място, Европейският съюз е забавен от сравнително малкия размер на своите предприятия. Насърчаването на растежа на средните предприятия може да допринесе значително за стимулиране на иновациите и заетостта. Доказано е, че средните предприятия имат по-висок потенциал за растеж от традиционните малки предприятия и са по-склонни да възприемат цифрови технологии. Необходимо е обаче да се създаде благоприятна среда за процъфтяването на тези предприятия, което включва мобилизиране на финансови ресурси за форми на рисков капитал, като рисков капитал и частен капитал.

Трето, Европейският съюз се отдалечава от технологичната граница, като инвестициите в научноизследователска и развойна дейност са по-ниски от тези в други региони на света. За да може европейската икономика да запази глобалната си конкурентоспособност, е от съществено значение да се увеличат инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и да се насърчат иновациите в ключови сектори като зелените и цифровите технологии, както и в областта на материалите от следващо поколение. Прилагането на ефективна индустриална политика обаче изисква не само регулаторни действия, но и адекватни финансови ресурси. Понастоящем финансовите ресурси, отделяни за програмите в областта на индустриалната политика, са недостатъчни, като бюджетите на програми като Новата европейска програма за иновации и Иновационния фонд са ограничени. За да се даде истински тласък на европейската индустриална политика, е необходим по-голям финансов ангажимент, евентуално чрез укрепване на общия бюджет на ЕС.

Европейският съюз е изправен пред редица важни предизвикателства, които изискват значителни промени в индустриалната политика, и за да се обнови моделът на производство и да се гарантира бъдещата конкурентоспособност на континенталната икономика, е необходимо да се обърне внимание на въпроси като интеграцията на единния пазар, растежа на средните предприятия и инвестициите в иновации и научни изследвания. Само чрез конкретни ангажименти и тясно сътрудничество между държавите членки ще бъде възможно да се постигне ефективна индустриална политика и да се насърчи икономическият и социалният просперитет в Европа. За да се гарантира успехът на европейската индустриална политика, от решаващо значение е координираният и синергичен подход на всички заинтересовани страни, включително националните правителства, европейските институции, предприятията и гражданското общество. От съществено значение е държавите членки да работят заедно, за да преодолеят националните различия и да насърчат по-голяма икономическа и индустриална интеграция в рамките на Европейския съюз.

Едно от основните предизвикателства пред ЕС е да осигури справедлив и устойчив преход към по-екологична и цифрова икономика. Този преход ще изисква значителни инвестиции в иновации и нови технологии, както и публични политики, насочени към насърчаване на устойчив икономически растеж и създаване на работни места. Освен това е важно да се гарантира, че нито един сектор или регион няма да бъде изоставен по време на тази трансформация и че ще бъдат предприети ефективни мерки за защита на най-уязвимите работници и общности. Друга критична област за успеха на европейската индустриална политика са финансовите пазари и ще бъде необходимо да се мобилизират повече финансови ресурси за форми на рисков капитал в подкрепа на растежа на предприятията и иновациите. Освен това е важно да се засили интеграцията на европейските финансови пазари, за да се улесни достъпът до финансиране на предприятията на всички етапи от тяхното развитие.

Водещата роля на ЕС в областта на устойчивото развитие и иновациите може да изиграе ключова роля при формирането на глобалния дневен ред и да насърчи други държави да последват примера му.Европейският съюз е изправен пред редица сериозни предизвикателства в индустриалната си политика, но и пред безпрецедентни възможности за обновяване и укрепване на европейската икономика. Чрез конкретни ангажименти и споделена визия за бъдещето ЕС може да създаде благоприятна среда за икономически растеж, иновации и просперитет за всички свои граждани.