fbpx

EU čelí nutným změnám v průmyslové politice

Obchod a ekonomika - 8 dubna, 2024

V posledních letech se evropská průmyslová politika opět dostala do centra pozornosti a zdůraznila potřebu řešit zásadní výzvy k obnově dnes již zastaralého modelu výroby.

Má-li být evropská průmyslová politika účinná, musí řešit přinejmenším tři hlavní problémy, které v současnosti brzdí vývoj hospodářství. Zaprvé, Evropská unie plně nevyužívá možností, které nabízí její jednotný trh, což je zásadní aspekt, který vyžaduje větší integraci a překonání národní segmentace, zejména v odvětvích síťových služeb, jako je energetika a telekomunikace, a ve finančním sektoru. Dále je nezbytné odstranit daňovou konkurenci mezi členskými státy a omezit praktiky „gold platingu“ při provádění evropských směrnic. Využití digitálních technologií může hrát zásadní roli při zjednodušování administrativních postupů a usnadňování přístupu na jednotný trh.

Za druhé, Evropská unie je zpomalena relativně malou velikostí svých podniků. Podpora růstu středních podniků může významně přispět ke stimulaci inovací a zaměstnanosti. Ukázalo se, že střední podniky mají vyšší růstový potenciál než tradiční malé podniky a jsou více nakloněny zavádění digitálních technologií. Je však nutné vytvořit prostředí, které těmto podnikům umožní prosperovat, což zahrnuje mobilizaci finančních zdrojů na formy rizikového kapitálu, jako je rizikový kapitál a soukromý kapitál.

Zatřetí, Evropská unie se vzdaluje od technologické hranice a investuje do výzkumu a vývoje méně než jiné regiony světa. Aby si evropská ekonomika udržela svou globální konkurenceschopnost, je nezbytné zvýšit investice do výzkumu a vývoje a podporovat inovace v klíčových odvětvích, jako jsou zelené a digitální technologie a materiály nové generace. Provádění účinné průmyslové politiky však vyžaduje nejen regulační opatření, ale také odpovídající finanční zdroje. V současné době jsou finanční prostředky vyčleněné na programy průmyslové politiky nedostatečné a programy, jako je Nový evropský program inovací a Inovační fond, mají omezený rozpočet. Pro skutečnou podporu evropské průmyslové politiky je zapotřebí většího finančního závazku, případně posílení společného rozpočtu EU.

Evropská unie čelí řadě zásadních výzev, které vyžadují významné změny v průmyslové politice, a pro obnovu výrobního modelu a zajištění budoucí konkurenceschopnosti kontinentální ekonomiky je nutné řešit otázky, jako je integrace jednotného trhu, růst středních podniků a investice do inovací a výzkumu. Pouze prostřednictvím konkrétních závazků a úzké spolupráce mezi členskými státy bude možné dosáhnout účinné průmyslové politiky a podpořit hospodářskou a sociální prosperitu v Evropě. Pro zajištění úspěchu evropské průmyslové politiky je zásadní koordinovaný a synergický přístup všech zúčastněných stran, včetně vlád členských států, evropských institucí, podniků a občanské společnosti. Je nezbytné, aby členské státy spolupracovaly na překonání národních rozporů a podpořily větší hospodářskou a průmyslovou integraci v rámci Evropské unie.

Jedním z hlavních úkolů, kterým EU čelí, je zajistit spravedlivý a udržitelný přechod na ekologičtější a digitální ekonomiku. Tento přechod bude vyžadovat značné investice do inovací a nových technologií, jakož i veřejné politiky zaměřené na podporu udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Dále je nezbytné zajistit, aby během této transformace nezůstalo žádné odvětví nebo region stranou a aby byla přijata účinná opatření na ochranu nejzranitelnějších pracovníků a komunit. Další kritickou oblastí pro úspěch evropské průmyslové politiky jsou finanční trhy a bude nutné mobilizovat větší finanční zdroje pro formy rizikového kapitálu na podporu růstu podniků a inovací. Kromě toho je důležité posílit integraci evropských finančních trhů, aby se usnadnil přístup podniků k financování ve všech fázích jejich rozvoje.

Vedoucí postavení EU v oblasti udržitelnosti a inovací může hrát klíčovou roli při formování globální agendy a povzbuzovat ostatní země, aby ji následovaly.Evropská unie čelí v oblasti průmyslové politiky řadě významných výzev, ale také nebývalým příležitostem k obnově a posílení evropské ekonomiky. Díky konkrétním závazkům a společné vizi budoucnosti může EU vytvořit příznivé prostředí pro hospodářský růst, inovace a prosperitu všech svých občanů.