fbpx

UE stoi w obliczu koniecznych zmian w polityce przemysłowej

Handel i Ekonomia - 8 kwietnia, 2024

W ostatnich latach europejska polityka przemysłowa powróciła do centrum uwagi, podkreślając potrzebę podjęcia kluczowych wyzwań w celu odnowienia przestarzałego modelu produkcji.

Aby europejska polityka przemysłowa była skuteczna, musi rozwiązać co najmniej trzy główne problemy, które obecnie utrudniają ewolucję gospodarki. Po pierwsze, Unia Europejska nie wykorzystuje w pełni możliwości oferowanych przez jej jednolity rynek i jest to podstawowy aspekt, który wymaga większej integracji i przezwyciężenia segmentacji krajowej, zwłaszcza w sektorach usług sieciowych, takich jak energia i telekomunikacja, a także w sektorze finansowym. Ponadto konieczne jest wyeliminowanie konkurencji podatkowej między państwami członkowskimi i ograniczenie praktyk „pozłacania” we wdrażaniu dyrektyw europejskich. Wykorzystanie technologii cyfrowych może odegrać kluczową rolę w uproszczeniu procedur administracyjnych i ułatwieniu dostępu do jednolitego rynku.

Po drugie, Unia Europejska jest spowolniona przez stosunkowo niewielki rozmiar swoich przedsiębiorstw. Wspieranie rozwoju średnich przedsiębiorstw może znacząco przyczynić się do stymulowania innowacji i zatrudnienia. Wykazano, że średnie przedsiębiorstwa mają większy potencjał wzrostu niż tradycyjne małe firmy i są bardziej skłonne do wdrażania technologii cyfrowych. Konieczne jest jednak stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi tych przedsiębiorstw, co obejmuje mobilizację zasobów finansowych w kierunku form kapitału wysokiego ryzyka, takich jak kapitał wysokiego ryzyka i private equity.

Po trzecie, Unia Europejska oddala się od technologicznej granicy, inwestując mniej w badania i rozwój niż inne regiony świata. Aby europejska gospodarka utrzymała swoją globalną konkurencyjność, konieczne jest zwiększenie inwestycji w badania i rozwój oraz promowanie innowacji w kluczowych sektorach, takich jak technologie ekologiczne i cyfrowe, a także materiały nowej generacji. Wdrażanie skutecznej polityki przemysłowej wymaga jednak nie tylko działań regulacyjnych, ale także odpowiednich zasobów finansowych. Obecnie środki finansowe przeznaczone na programy polityki przemysłowej są niewystarczające, a programy takie jak Nowa Europejska Agenda Innowacji i Fundusz Innowacji mają ograniczone budżety. Aby naprawdę pobudzić europejską politykę przemysłową, potrzebne jest większe zaangażowanie finansowe, być może poprzez wzmocnienie wspólnego budżetu UE.

Unia Europejska stoi w obliczu szeregu kluczowych wyzwań, które wymagają znaczących zmian w polityce przemysłowej, a w celu odnowienia modelu produkcji i zapewnienia przyszłej konkurencyjności gospodarki kontynentalnej konieczne jest zajęcie się kwestiami takimi jak integracja jednolitego rynku, rozwój średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w innowacje i badania. Tylko dzięki konkretnemu zaangażowaniu i ścisłej współpracy między państwami członkowskimi możliwe będzie osiągnięcie skutecznej polityki przemysłowej i promowanie dobrobytu gospodarczego i społecznego w Europie. Aby zapewnić sukces europejskiej polityki przemysłowej, kluczowe znaczenie ma skoordynowane i synergiczne podejście wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów krajowych, instytucji europejskich, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Istotne jest, aby państwa członkowskie współpracowały ze sobą w celu przezwyciężenia podziałów narodowych i promowania większej integracji gospodarczej i przemysłowej w Unii Europejskiej.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed UE jest zapewnienie sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji w kierunku bardziej ekologicznej i cyfrowej gospodarki. Transformacja ta będzie wymagać znacznych inwestycji w innowacje i nowe technologie, a także polityki publicznej mającej na celu promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Ponadto konieczne jest zapewnienie, że żaden sektor ani region nie zostanie pominięty podczas tej transformacji oraz że podjęte zostaną skuteczne środki w celu ochrony najbardziej narażonych pracowników i społeczności. Kolejnym obszarem o kluczowym znaczeniu dla powodzenia europejskiej polityki przemysłowej są rynki finansowe i konieczne będzie zmobilizowanie większych zasobów finansowych na rzecz form kapitału podwyższonego ryzyka w celu wspierania wzrostu gospodarczego i innowacji. Ponadto ważne jest wzmocnienie integracji europejskich rynków finansowych w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw na wszystkich etapach ich rozwoju.

Wiodąca pozycja UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu globalnej agendy i zachęcaniu innych krajów do pójścia w jej ślady. Unia Europejska stoi przed szeregiem istotnych wyzwań w swojej polityce przemysłowej, ale także przed bezprecedensowymi możliwościami odnowienia i wzmocnienia europejskiej gospodarki. Dzięki konkretnemu zaangażowaniu i wspólnej wizji przyszłości UE może stworzyć korzystne warunki dla wzrostu gospodarczego, innowacji i dobrobytu dla wszystkich swoich obywateli.