fbpx

Domácí úvěry bank soukromému sektoru v pobaltských zemích nižší než průměr EU

Obchod a ekonomika - 1 června, 2024

V uplynulém desetiletí čelily členské státy EU řadě významných problémů, počínaje celosvětovou finanční krizí v roce 2008, která měla na hospodářství EU zásadní dopad. Vzájemné propojení ekonomiky a finančního sektoru usnadnilo šíření finanční krize ze Spojených států do Evropy, čímž vznikl dominový efekt. EU se nejprve potýkala s velkou recesí v letech 2008-2009, po níž následovala krize státního dluhu v několika členských státech, z nichž nejznámějším případem bylo Řecko.

Tato kombinace krizí měla významné důsledky pro hospodářský růst, investice, trh práce a fiskální opatření přijatá vládami v mnoha zemích EU. V reakci na krizi zavedla EU krátkodobá opatření, včetně finanční pomoci na záchranu bank před bankrotem a reforem k odstranění slabých míst. V dlouhodobějším horizontu bylo vyvinuto úsilí o zvýšení odolnosti, například posílením stability finančního sektoru, posílením správy ekonomických záležitostí a provedením strukturálních reforem. Také pandemie COVID-19, která významně zasáhla evropský bankovní systém, přinesla výzvy i příležitosti. Evropské banky se potýkají s poklesem zisků v důsledku snížené poptávky a vládních zásahů na kapitálovém trhu. Současně lze říci, že došlo i k pozitivnímu jevu, a to k urychlení procesu digitalizace v odvětví evropských finančních institucí. Poslední desetiletí přineslo bankovnímu sektoru také rostoucí geopolitická rizika a zranitelnost. Je dobře známo, že bankovní sektor musí řešit problémy zahrnující kybernetické útoky na finanční instituce, špatné úvěry související s energetikou a dopad kolísání cen energií na kvalitu úvěrů, strukturální změny v ekonomice eurozóny ovlivňující banky a vzájemně propojená rizika mezi energetickými trhy a finančními institucemi. Navzdory těmto nejistotám stále existují jasné oblasti, v nichž bude bankovní sektor pokračovat v procesu transformace: řízení geopolitických rizik, regulatorní tlak a dodržování předpisů, digitalizace a FinTech, zavádění udržitelného obchodního modelu, jako je integrace environmentálních, sociálních a správních aspektů do operací a rozhodovacích procesů finančních institucí.

Evropský bankovní systém poznamenaný přísnými předpisy EU

Transformace bankovního sektoru v Evropské unii a severní Evropě se vyznačuje řadou významných událostí, které změnily podobu regionálního finančního prostředí. Proto v posledních letech ekonomická integrace a přísné předpisy EU spolu s rychlým technologickým pokrokem přiměly banky k přijetí nových obchodních modelů, zlepšení provozní efektivity a inovaci nabízených služeb. Jak bylo uvedeno výše, mimořádně silný vliv měla zejména digitalizace, která vedla k rozvoji a širokému rozšíření internetového a mobilního bankovnictví. Tyto změny měly také významné důsledky pro hospodářskou soutěž v bankovním sektoru v pobaltských zemích (Estonsko, Lotyšsko a Litva). Bankovní trhy v uvedených zemích se staly mnohem diverzifikovanějšími, a tudíž i mnohem konkurenčnějšími, a to jak pod vlivem mezinárodních bank, tak i inovativních místních hráčů.

Finanční konsolidace a vstup nových hráčů nabízejících finanční služby, jako jsou fintech, zvýšily konkurenci, což vedlo tradiční banky k přehodnocení svých strategií. To donutilo tradiční banky přizpůsobit se novým konkurenčním podmínkám na trhu. Tento vývoj pomohl zlepšit kvalitu služeb pro spotřebitele a zvýšit dostupnost finančních produktů, ale přinesl také problémy spojené jednak s kybernetickou bezpečností a jednak se souvisejícími předpisy. Nedávné otřesy ve světovém bankovním sektoru umocnily problémy měnové politiky a inflace a dále zkomplikovaly hospodářskou situaci, která již byla ovlivněna pandemií, konfliktem, který před dvěma lety vyvolalo Rusko na Ukrajině, a alarmujícím nárůstem inflace. Banky hrají klíčovou roli v hospodářském růstu tím, že poskytují kapitál a finanční služby, čímž podporují rozvoj komunit.

Jaká je role bank v hospodářském rozvoji?

Podle studie, kterou zadala strana ECR, bylo identifikováno pět faktorů, které banky hrají v ekonomice (financování infrastrukturních projektů, podpora finančního začlenění, podpora mezinárodního obchodu, podpora malých podniků, podpora úspor a investic).

Je známo, že banky podporují hospodářský růst financováním klíčových infrastrukturních projektů, jako jsou silnice, mosty a letiště, které nevyhnutelně vytvářejí pracovní místa a zároveň zvyšují produktivitu. Další úlohou bank je podporovat přístup k finančním službám pro všechny příjmové skupiny a zeměpisné oblasti, a tím snižovat chudobu a podporovat hospodářský rozvoj. Poskytováním akreditivů a financování obchodu banky usnadňují přeshraniční transakce a podporují globální spolupráci. Banky poskytují kapitál a finanční služby malým podnikům, které jsou hnací silou místní a regionální ekonomiky, vytvářejí pracovní místa a stimulují hospodářský růst. Nabídkou spořicích účtů a investičních produktů pomáhají banky jednotlivcům i podnikům vytvářet bohatství a plánovat budoucnost, čímž stimulují hospodářský růst.

Jaké vnitřní a vnější faktory ovlivňují výkonnost bank?

Za vnější ekonomické faktory lze považovat stav rozvoje finančního systému, měnovou a fiskální politiku, konkurenci (hovoříme o zdravé konkurenci), politiku dovozu a vývozu, obecnou úroveň příjmů a přístup na peněžní trh. Na druhé straně byly rostoucí ceny energií hlavním faktorem, který vedl k rekordní inflaci v zemích EU ve výši 9,6 % a v eurozóně 8,6 % v červnu 2022. Evropská centrální banka (ECB) zvýšila svou hlavní úrokovou sazbu v červenci 2022 na 0,5 %, což bylo první zvýšení od března 2016, a dále ji zvyšovala téměř každý měsíc až na 4,5 % v prosinci 2023. Vysoká inflace zvýšila úrokové sazby hypoték v Evropě, což ovlivnilo životní náklady. Sazby hypoték v roce 2022 výrazně vzrostly a v mnoha zemích se zdvojnásobily. V Maďarsku dosáhla průměrná úroková sazba hypoték v prvním čtvrtletí roku 2023 téměř 10 %, zatímco v roce 2022 činila přibližně 3,5 %. Velmi pozitivní je, že severské země dokázaly díky finanční stabilitě udržet úrokové sazby hypoték na nižší úrovni. Digitalizace a konkurence ze strany nebankovních subjektů vedla k většímu rozšíření internetového bankovnictví, snížení potřeby fyzických poboček a strukturálním změnám v zaměstnanosti v bankovnictví. Nebankovní subjekty, které se zaměřují pouze na digitální bankovnictví, získávají pozici díky partnerství s tradičními bankami a rozšiřují své služby.

Transformace bankovnictví v Evropě

Proces transformace evropského bankovního sektoru je ovlivňován vnějšími faktory, jako jsou geopolitická rizika, regulatorní tlaky a digitalizace. Banky se musí přizpůsobit novým technologiím a zavést udržitelné obchodní modely. Co to znamená přijmout environmentální, sociální a správní kritéria (ESG)? Banky začleňují kritéria ESG do finančních služeb, což odráží jejich odpovědnost za utváření udržitelné budoucnosti, a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal pokyny k řízení rizik ESG.

Konkurence v severském bankovním sektoru: Banky, vlastníci a obchodní modely

V pobaltských zemích vedl přechod od plánovaného k tržnímu hospodářství k liberalizaci finančních systémů a odstranění omezení pro zahraniční investory na bankovních trzích. Od té doby se podíl bank vlastněných zahraničními investory neustále zvyšuje a významně přispívá k utváření bankovního sektoru v regionu. V prvních letech přicházel zahraniční kapitál především ze skandinávských zemí a Německa, později také z Ameriky. Například v Estonsku byl vstup zahraničních akcionářů (kapitálu) rychlejší než v Litvě a Lotyšsku. Na konci 90. let tak banky v zahraničním vlastnictví představovaly přibližně 90 % všech bankovních aktiv. V Litvě došlo k masivnímu vstupu zahraničního kapitálu později, ale v roce 2002 již zahraniční banky držely více než 90 % bankovních aktiv. V Lotyšsku byla přítomnost zahraničního kapitálu nižší a v roce 2022 dosáhla přibližně 80 %.

Podle studie ECR se obchodní modely bank v pobaltských zemích vyvíjely odlišně. Například Litva se zaměřila na domácí klientelu a nabízí širokou škálu univerzálních bankovních služeb pro podniky i jednotlivce, a to především prostřednictvím švédských bank. Bankovní model v Lotyšsku byl ovlivněn historickými a geopolitickými faktory a bankovní sektor se skládá ze dvou hlavních segmentů: služeb pro domácí klienty, kterým dominují dceřiné společnosti velkých skandinávských bank, a služeb pro mezinárodní klientelu, které nabízejí především místní lotyšské banky. Lotyšsko se stalo mezinárodním finančním centrem pro Rusko a Společenství nezávislých států a přitahuje významné mezinárodní vklady. Estonsko se řídilo zprostředkovatelským obchodním modelem, podobně jako litevské banky, a zaměřovalo se na obsluhu estonských nebo s Estonskem spřízněných společností a domácností. Vstup strategických zahraničních investorů do největších pobaltských bank zvýšil odolnost odvětví vůči vnějším šokům, ale vyvolal otázku bankovní konkurence. V roce 2022 bylo 90 % bankovních aktiv v Litvě, 85 % v Estonsku a 76 % v Lotyšsku v držení bank, jejichž hlavními akcionáři jsou zahraniční subjekty. Úroveň koncentrace bankovních aktiv byla výrazně vyšší než průměr EU, což svědčí o menší konkurenci. V letech 1999-2008 se sektor úvěrových institucí v EU výrazně rozšířil, ale po celosvětové finanční krizi počet bankovních poboček a zaměstnanců klesl. V pobaltských zemích se počet poboček a zaměstnanců zpočátku zvyšoval, ale po krizi rychle klesal v důsledku masivního propouštění. Tento pokles odráží mimo jiné přechod na digitalizaci a vyšší efektivitu.

V pobaltských zemích jsou domácí úvěry bank soukromému sektoru systematicky nižší než průměr EU. Navzdory dostupným zdrojům udržují konzervativní úvěrové postupy a omezená konkurence vysoké úrokové sazby. Pokud jde o ziskovost a efektivnost, pobaltské země měly lepší ukazatele než průměr EU, s vysokou návratností vlastního kapitálu (ROE) a čistou úrokovou marží (NIM). Poměr nákladů a výnosů (CIR) byl však nižší, což naznačuje menší konkurenci a potenciálně vyšší rizika v regionu. Je dobře známo, že mobilita zákazníků je klíčovým faktorem hospodářské soutěže. V zemích EU byla mobilita zákazníků v letech 2017-2022 29 % a ve Švédsku 38 %, ale v Litvě a Lotyšsku byla změna poskytovatele hypotéky mnohem vzácnější. Nízká mobilita zákazníků může být ovlivněna kulturními nebo jinými faktory specifickými pro místní trh.

Příběh dvou trhů: Švédské bankovnictví v pobaltských státech a ve Švédsku

Ziskovost je hlavním ukazatelem úspěšnosti banky. Panuje názor, že švédské banky v Pobaltí vydělávají více než ve Švédsku. Tato studie analyzuje finanční ukazatele švédských bank SEB a Swedbank ve všech pobaltských zemích (Estonsko, Lotyšsko a Litva) a ve Švédsku na základě ročních finančních údajů z let 2005-2023. Studie zkoumá rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu aktiv (ROA), čistou úrokovou marži (NIM) a poměr nákladů k příjmům (CIR) s cílem posoudit dynamiku konkurence v bankovním sektoru v těchto regionech. Údaje byly získány z databáze Moody’s Orbis (2024). Pomocí statistických testů byla porovnána finanční výkonnost bank v různých kombinacích zemí.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatel, který odráží návratnost vlastního kapitálu banky. V březnu 2023 patřila návratnost kapitálu v severských zemích k nejvyšším v Evropě. Analýza ukázala, že v dlouhodobém horizontu je ROE ve Švédsku výrazně vyšší než v Estonsku. Nevýznamné rozdíly mezi pobaltskými zeměmi a Švédskem naznačují, že SEB a Swedbank ve všech regionech efektivně využívají investovaný kapitál díky strategickému řízení kapitálu a standardizaci operací.

Rentabilitaaktiv (ROA) udává ziskovost banky v poměru k celkovým aktivům. Studie zjistila významné rozdíly mezi Švédskem a pobaltskými zeměmi, přičemž v pobaltském regionu je návratnost aktiv vyšší. Nejvyšší hodnoty ROA byly zaznamenány v Estonsku a Swedbank měla ve všech zemích vyšší ROA než SEB. To by mohlo být způsobeno větší a potenciálně méně ziskovou majetkovou základnou ve Švédsku ve srovnání s pobaltskými zeměmi.

Čistá úroková marže (NIM) je rozdíl mezi úrokovými výnosy a úrokovými náklady. V pobaltských zemích byl NIM výrazně vyšší než ve Švédsku, což naznačuje, že banky vydělávají více na úrokových rozpětích. Nejvyšší hodnoty NIM vykázalo Lotyšsko, pravděpodobně v důsledku vyšších úvěrových sazeb.

Poměr nákladů a příjmů (Cost-Income Ratio, CIR) měří efektivitu řízení výdajů ve vztahu k příjmům. Ve Švédsku byla CIR výrazně vyšší než v Estonsku, mírně vyšší než v Lotyšsku a mírně vyšší než v Litvě, což ukazuje na vyšší strukturu nákladů ve Švédsku. Výsledky naznačují, že SEB a Swedbank řídí náklady v pobaltských zemích efektivněji. Analýza ukazuje, že ačkoli švédské banky měly v pobaltském regionu vyšší hodnoty NIM a ROA, rozdíly v CIR a dalších faktorech ovlivňují celkovou ziskovost. Budoucí výzkum bude prostřednictvím rozhovorů s odborníky zkoumat vývoj lotyšského bankovnictví v kontextu Pobaltí a severní Evropy, aby bylo možné pochopit budoucí výzvy a příležitosti pro finanční služby v tomto regionu.

Autory výzkumu zadaného ECR Party jsou: Dr. Gundars Bērziņš, Lotyšská univerzita; Prof. Dr. Ramona Rupeika – Apoga, Lotyšská univerzita; Prof. Dr. Jānis Priede, Lotyšská univerzita; Mg. soc. Elmārs Kehris, Lotyšské sdružení ekonomů. Studii částečně finančně podpořil Evropský parlament.