fbpx

EU schválila zákon o čistě nulovém průmyslu

Obchod a ekonomika - 28 května, 2024

Rada Evropské unie s konečnou platností schválila „Net-Zero Industry Act“, klíčový právní předpis, jehož cílem je revoluce v evropském průmyslu směrem k budoucnosti s nulovými emisemi.

Tento zákon představuje hlavní pilíř průmyslového plánu pro evropskou zelenou dohodu, jehož cílem je učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Na schválení se shodli téměř všichni členové Rady s výjimkou Belgie, která se zdržela hlasování.

Ambiciózní plán dekarbonizace

Zákon o nulovém průmyslu obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je zjednodušit povolování výstavby a realizace ekologických průmyslových projektů. Toto byrokratické zefektivnění je nezbytné pro urychlení dekarbonizačních procesů, zkrácení čekacích lhůt a motivaci k investicím do udržitelných technologií. Hlavním cílem je dekarbonizace evropského průmyslu do roku 2030, což je ambiciózní, ale nezbytný cíl pro splnění mezinárodních závazků v oblasti klimatu.

Klíčové technologie pro ekologický přechod

V zákoně je uvedena řada klíčových technologií, které jsou pro dosažení tohoto přechodu zásadní. Patří mezi ně solární panely, větrné turbíny, baterie pro skladování energie a pro někoho překvapivě i jaderná energie. Zařazení jaderné energie je významné, protože uznává její potenciální úlohu při zajišťování nízkouhlíkové energie. Tento technologicky neutrální přístup nám umožňuje využívat široké spektrum řešení ke snižování emisí a podporovat diverzifikovaný energetický mix.

Výrobní a tržní cíle

Jedním z nejkonkrétnějších cílů „Aktu o nulovém průmyslu“ je zajistit, aby Evropská unie do roku 2030 vyráběla alespoň 40 % své roční potřeby technologií nezbytných pro ekologický přechod. To znamená posílit vnitřní výrobní kapacity, aby se snížila závislost na dovozu, zlepšila energetická bezpečnost a vytvořila nová pracovní místa v ekologickém odvětví. EU navíc usiluje o dosažení 15 % hodnoty celosvětového trhu s těmito technologiemi, čímž potvrzuje svou vedoucí úlohu v ekologickém průmyslu.

Strategické projekty a inovace

Na podporu tohoto ambiciózního plánu zákon stanoví podporu strategických projektů, které mají významný dopad na snížení emisí. Těmto projektům bude poskytnuta přednostní podpora, pokud jde o financování a zjednodušení právních předpisů. Kromě toho zákon podporuje výzkum a vývoj nových technologií, čímž podporuje inovace jako hlavní hnací sílu ekologického přechodu.

Výzvy a příležitosti

Navzdory nadšenému souhlasu většiny členů EU přetrvávají některé problémy. Přechod na průmysl s nulovými emisemi vyžaduje obrovské investice, a to nejen z hlediska finančního kapitálu, ale také do vzdělávání a rozvoje dovedností. Je třeba zajistit, aby evropská pracovní síla byla na nové požadavky ekologického trhu práce náležitě připravena. Provádění těchto opatření bude třeba pečlivě sledovat, aby nedocházelo ke zpožděním a neefektivitě. Spolupráce mezi členskými státy bude mít zásadní význam pro harmonizaci předpisů a sdílení osvědčených postupů, což zajistí, že žádná země nezůstane pozadu.

Zdržení se Belgie

Zdržení se hlasování ze strany Belgie vyvolává určité otázky ohledně vnitřních rozporů v Unii, pokud jde o nejlepší cestu k dosažení cílů v oblasti klimatu. Přesné důvody zdržení se hlasování nebyly podrobně uvedeny, ale mohou odrážet konkrétní obavy nebo výhrady k tomu, jak bude zákon prováděn. Tato epizoda poukazuje na význam nepřetržitého a konstruktivního dialogu mezi všemi členy EU, který umožní překonat rozdíly a spolupracovat na dosažení společného cíle.
„Akt o nulovém čistém průmyslu“ představuje rozhodující krok k realizaci ambiciózních cílů Evropské unie v oblasti klimatu. Díky svému zaměření na zjednodušená povolení, zelené technologie a strategické projekty poskytuje zákon jasný a rozhodný rámec pro dekarbonizaci evropského průmyslu. Přestože cesta k průmyslu s nulovými emisemi je plná výzev, přijetí tohoto právního předpisu dokazuje ochotu EU prosazovat globální změny směrem k udržitelnější a odolnější budoucnosti.
I v takových případech bude spolupráce mezi členskými zeměmi zásadní pro řešení sporů a stanovení směrnic pro dosažení společného cíle.