fbpx

Iliana Ivanová by se mohla stát příští eurokomisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Let’s talk about her profile and the steps towards this new european role

Politika - 4 června, 2024

Iliana Ivanova by se mohla stát příští evropskou komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a nahradit tak Mariju Gabrielovou, která v květnu 2023 opustila svou evropskou pozici, aby se ujala nové role v bulharské vládě. Mariya Gabriel je dnes místopředsedkyní vlády a ministryní zahraničních věcí Bulharské republiky.

Povězme si něco o Ilianě Ivanovové a o cestě, kterou bude muset ujít, aby oficiálně a formálně získala funkci, o kterou se uchází.

Bulharka Iliana Ivanova se narodila 14. září 1975 ve Staré Zagoře, správním městě stejnojmenné provincie a obce Stará Zagora, 200 km od hlavního města Sofie.

Při čtení jejího životopisu zveřejněného na oficiálních internetových stránkách Evropského parlamentu zjistíme, že její kariéra je protkána mnoha zkušenostmi, což z ní činí velmi vhodnou kandidátku na post eurokomisařky a důstojnou nástupkyni Mariyi Gabrieleové.

Ivanová navštěvovala francouzskou jazykovou školu Romain Rolland. V roce 1998 pak získala titul v oboru mezinárodních ekonomických vztahů na Ekonomické univerzitě ve Varně. V roce 1999 také získala magisterský titul v oboru mezinárodních ekonomických vztahů.

Poté v roce 2004 odjela do USA, kde na Arizonské státní univerzitě absolvovala studium MBA v oboru Global Management.

V letech 1999 až 2002 byla pověřena funkcí koordinátorky pro mezinárodní finanční instituce na bulharském ministerstvu zemědělství a výživy. Po tomto období se uplatnila také jako ekonomka, a to jako investiční a obchodní analytička v různých finančních a bankovních institucích v USA.

Díky svým jazykovým znalostem, které získala v průběhu času, hovoří plynně anglicky, německy, francouzsky a rusky.

Z politického hlediska patří k politické síle Bojka Borisova, GERB, která je spojena s EPP. Poslankyní Evropského parlamentu se stala v roce 2009 a do roku 2012 byla například místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu (tzv. CONT), místopředsedkyní Zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi, místopředsedkyní delegace EU-Čína a členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Od roku 2013 až dosud je pověřena členstvím v EÚD, což je zkratka pro Evropský účetní dvůr. Evropský účetní dvůr je jedním z nejvýznamnějších evropských orgánů. Dohlíží totiž na zákonnost a správnost příjmů a výdajů rozpočtu EU a zajišťuje jeho řádné finanční řízení tím, že posuzuje hospodárnost, efektivnost, účinnost, legitimitu a správnost intervencí EU.

Od této chvíle bude muset Ivanová pokračovat v dlouhé a podrobné cestě, aby se stala příští evropskou komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

Ve skutečnosti to budou dva parlamentní výbory, průmyslový a kulturní, které budou muset Ilianě Ivanovové uspořádat slyšení a položit jí řadu otázek, z nichž vyplynou základní znaky, na nichž bude Ivanová, pokud bude její nominace formálně přijata, stavět svou strategii ve funkci komisařky.

Pro výměnu člena Komise se předpokládá celá řada podrobných kroků. Kroky, které je třeba učinit, jsou zásadní a jsou součástí dlouhého a složitého postupu, který Evropa zavedla pro výměnu člena Komise.

Podívejme se podrobněji na to, jak se bude celý postup od nynějška vyvíjet a která Iliana Ivanova bude hlavní hrdinkou.

Především je třeba poznamenat, že pokud nastane situace, kdy je třeba nahradit člena Evropské komise, nebo dokonce v případě přerozdělení portfolií, je Evropský parlament povinen pozvat všechny kandidáty na nové funkce na slyšení. Poslanci tak mají možnost prozkoumat předložené kandidáty.

Proces nahrazení je podobný procesu, který se uplatňuje při volbě Evropské komise na začátku každého funkčního období.

Prvním krokem je Výbor pro právní záležitosti (známý také jako JURI). Tento výbor přezkoumá prohlášení o finančních zájmech každého kandidáta a po pečlivé analýze, pokud je vše v pořádku, potvrdí, že žádný střet zájmů neexistuje. Jedná se o zásadní první krok, který je předpokladem pro následné slyšení uchazeče.

Slyšení organizují výbory odpovědné za stejný předmět jako portfolio uchazeče. Předtím musí uchazeč odpovědět na řadu otázek. Kandidát musí odpovědět písemně.

Poté začne tříhodinové slyšení, které je vysíláno živě.

Na konci konkurzu zúčastněné komise projednají a vypracují hodnotící dopis.

Dalším účastníkem tohoto procesu je takzvaná Konference předsedů výborů (CCC). Zejména je třeba zdůraznit, že konference je politickým orgánem, který koordinuje práci výborů a zajišťuje hladkou spolupráci mezi nimi. Skládá se z předsedů všech stálých a zvláštních výborů a obvykle se schází v úterý během štrasburských dílčích zasedání. V rámci EU proto hraje důležitou roli.
V procesu, o němž hovoříme, má tento výbor za úkol posoudit výsledek slyšení a poté předat své závěry vedoucím politických skupin a předsedovi Parlamentu v rámci Konference předsedů, kteří jsou odpovědní za konečné posouzení a rozhodnutí, zda slyšení ukončit, nebo si vyžádat nové prvky.

Jakmile jsou všechny dosud popsané kroky dokončeny, Parlament se ujme své role, neboť poté pokračuje a hlasuje na plenárním zasedání.

Z procedurálního hlediska má Parlament poradní funkci při rozhodování o jednotlivých kandidátech na komisaře, zatímco Evropskou komisi jako celek může schválit nebo odvolat. Dohoda mezi Parlamentem a Komisí stanoví, že předsednictví Komise zohlední stanovisko Parlamentu k jednotlivým kandidátům a provede požadované změny ve složení Evropské komise. V případě hlasování o jednotlivých kandidátech hlasuje Parlament jako obvykle tajně a ke schválení rozhodnutí je zapotřebí prostá většina.

Slyšení Parlamentu s Ilianou Ivanovou se uskuteční 5. května.. a bude organizováno dvěma výbory, a to Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Výborem pro kulturu a vzdělávání (CULT).

Pokud jde o proces hlasování, uskuteční se během příštího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve dnech 11.-14. září 2023.

Kandidaturu Iliany Ivanovové předložila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. K této otázce prezident prohlásil následující: „Ivanová má významné zkušenosti v záležitostech EU, neboť je od roku 2013 členkou Evropského účetního dvora. Předtím byla v letech 2009-2012 poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu“. Předseda rovněž dodal, že „zkušenosti Ivanovové jsou klíčové pro další provádění stěžejního výzkumného programu EU Horizont Evropa, aby se zvýšila výkonnost výdajů EU na výzkum a dosáhlo se lepšího dopadu v praxi“.

Byla to právě Ursula von der Leyenová, která po hodnocení provedeném na základě analýzy různých odborných profilů pro tuto funkci vybrala jako příští komisařku jméno Iliany Ivanovové.
Nyní si budeme muset počkat na ukončení celého procesu, který, pokud nedojde k nějakému překvapení, povede k tomu, že Ivanová se ujme funkce nové komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, čímž se jí dostane zaslouženého uznání za její profesionalitu a schopnosti, které prokázala také a především v rámci Evropské unie.

The text was translated by an automatic system