fbpx

Pracovníci ze zemí mimo EU zůstávají pro evropské zemědělství životně důležitým zdrojem

Obchod a ekonomika - 12 září, 2023

Mezi novými pravidly a otevřením Evropské komise zůstávají zemědělští pracovníci z jiných kontinentů protagonisty politických diskusí

Zemědělství vždy patřilo k základním hospodářským odvětvím každého národa, neboť zajišťovalo potraviny, suroviny a zaměstnanost. Zemědělská výroba v Evropě je vystavena neustálým výzvám, včetně klimatických změn, výkyvů cen surovin a potřeby zajistit potravinovou bezpečnost pro stále rostoucí počet obyvatel, a v této souvislosti získávají pracovníci v zemědělství ze zemí mimo EU stále větší význam a stávají se pro evropský zemědělský průmysl důležitým zdrojem.

Evropská unie (EU) hostí velké množství zemědělských pracovníků z různých částí světa, včetně zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Tito pracovníci vykonávají v zemědělském odvětví řadu důležitých činností, jako je sázení, sklizeň, prořezávání a ošetřování plodin, a jejich pověstné pracovní nasazení mělo vždy významný vliv na produkci a konkurenceschopnost evropského zemědělství. Jedním z hlavních důvodů, proč se zemědělští pracovníci ze zemí mimo EU stali tak nepostradatelnými, je nedostatek místních pracovních sil, které by tyto úkoly mohly vykonávat, a to v důsledku urbanizace a industrializace, které často vedly k migraci venkovského obyvatelstva do měst, čímž v zemědělských komunitách vznikly mezery. Kromě toho některé zemědělské práce vyžadují specifické dovednosti a znalosti, které lze získat pouze přímou praxí v oboru, kterou pracovníci ze zemí mimo EU často zahrnují do svých profesních zkušeností a díky těmto dovednostem přispívají k udržení zemědělské produktivity.

Přítomnost zemědělských pracovníků ze zemí mimo EU v EU však také vyvolává složité otázky, včetně práv pracovníků, sociální ochrany a integrace do hostitelské společnosti. Je nezbytné zajistit, aby se s těmito pracovníky zacházelo spravedlivě a se všemi přiznanými právy, aby měli důstojné pracovní podmínky a odpovídající mzdu. Pro zajištění dobrých životních podmínek zemědělských pracovníků ze zemí mimo EU jsou nezbytná opatření, jako jsou jasné pracovní smlouvy, přístup ke zdravotní péči a zapojení do systémů sociálního zabezpečení. Dalším důležitým aspektem při práci se zemědělskými pracovníky z jiných kontinentů je kulturní integrace, protože se často ocitají daleko od svých rodin a historických kořenů a mohou čelit problémům při snaze přizpůsobit se novému prostředí. Místní komunity a organizace mohou hrát zásadní roli v tom, aby se tito pracovníci cítili vítáni a podporováni. Iniciativy, jako jsou jazykové kurzy, orientační programy a kulturní akce, mohou pomoci podpořit integraci a vytvořit pozitivní vazby mezi jednotlivými komunitami.

Imigrační politika a politika sezónní práce EU hraje klíčovou roli v regulaci zemědělských pracovníků ze zemí mimo EU. Programy dočasné práce a zvláštní víza umožňují pracovníkům vstup do EU na omezenou dobu, aby se uspokojily sezónní potřeby zemědělství, je však důležité zajistit, aby tyto politiky byly vyvážené a nevedly ke zneužívání nebo vyloučení pracovníků, jak se již stalo v minulosti. Důkladný dohled spolu s vhodnými kontrolními mechanismy může pomoci zabránit nezákonným nebo nekalým pracovním praktikám.

Zajímavé je, že některé evropské země přistupují k najímání zemědělských pracovníků ze zemí mimo EU různě, a zatímco některé země dávají přednost najímání sezónních pracovníků pouze v případě nedostatku místní pracovní síly, jiné země vytvořily strukturovanější programy umožňující pravidelný vstup a práci. Pro zajištění spravedlivého a udržitelného pracovního prostředí bude zásadní řešit problémy v oblasti pracovních práv, sociální ochrany a začleňování. Díky dobře navrženým politikám a společnému závazku institucí a občanské společnosti je možné maximalizovat výhody plynoucí z přítomnosti zemědělských pracovníků ze zemí mimo EU a vytvořit rovnováhu mezi potřebami zemědělství a základními lidskými právy. Dokud nebudou existovat programy Společenství, které by mladým Evropanům přiblížily práci v zemědělství, zůstává odborná podpora ze strany občanů třetích zemí nepostradatelná.

Itálie je tváří v tvář nouzovému stavu tajného vylodění v první linii seriózní politiky legalizace toků pro občany třetích zemí, kteří chtějí pracovat v zemědělství, ať už sezónně, nebo dlouhodobě. Proto usiluje o obnovení politiky řízených toků, která by umožnila smluvní i legální legalizaci osob, které z těchto důvodů žádají o vstup.