fbpx

Rozpočet EU na rok 2023: Evropská komise předložila návrh rozpočtu

Obchod a ekonomika - 23 srpna, 2023

Rozpočet EU je nástrojem, který převádí evropské politiky do konkrétní reality. Všechny členské státy přispívají do rozpočtu EU, aby mohly financovat činnosti, které mohou zlepšit společný blahobyt.
Rozpočet je přijímán demokratickým postupem: připravuje jej Evropská komise, poté jej projednává, v případě potřeby mění a schvaluje Rada EU a Evropský parlament. Tímto způsobem se na rozhodovacím procesu podílejí všechny evropské instituce.
Po přijetí je spravován společně členskými státy EU a Komisí nebo přímo Komisí.

Členské státy EU jednomyslně přijaly systém finančního plánování, který platí po dobu sedmi let. V současné době je referenčním obdobím období 2021 až 2027.

Rozpočet EU se přijímá každý rok, ale musí být stanoven v mezích víceletého finančního rámce (VFR). Víceletý finanční rámec je výdajový program, který stanoví maximální roční částky, jež může EU v daném sedmiletém období vynaložit na různé oblasti činnosti. Proto jsou prostřednictvím tohoto nástroje položeny základy politických priorit EU na příštích sedm let.

Na období 2021-207 byl vyčleněn celkový rozpočet ve výši 2,018 bilionu eur. Všechny tyto zdroje jsou zahrnuty jak v rozpočtu víceletého finančního rámce, tak i v příští generaci Eu.

Hlavním cílem je realizovat proces modernizace Evropské unie pomocí investic do výzkumu a inovací. Další téma, do kterého hodlá EU investovat, se týká realizace ekologického a digitálního přechodu. Rozpočet EU na období 2021-2027 bude rovněž určen na boj proti změně klimatu a všem jejím důsledkům. Kromě toho je kladen důraz na ochranu biologické rozmanitosti a genderové otázky. Digitální transformace je také důležitým pilířem evropské politiky, na kterou je vyčleněno 20 % rozpočtu NextGenerationEU.

NextGenerationEU je zejména dočasným nástrojem, jehož cílem je oživit a znovu nastartovat evropskou ekonomiku, a to zejména tím, že nahradí ztráty způsobené pandemií Covid-19, která od roku 2020 postihla celou Evropu i svět. Tento nástroj je součástí Evropy, která chce růst, a podporuje zejména ekologický přechod, digitální přechod, makroekonomickou stabilitu a spravedlnost.

Do roku 2027 jsou tedy priority EU již stanoveny.

Každoročně však musí být předložen a schválen roční rozpočet, aby bylo možné tyto priority co nejlépe realizovat, a to s odpovídajícím rozdělením zdrojů, které se setká se souhlasem všech orgánů EU.

Dne 7. června 2023 navrhla Evropská komise roční rozpočet EU na rok 2023 ve výši 185,6 miliardy eur, který bude doplněn dotacemi v odhadované výši 113,9 miliardy eur v rámci programu NextGenerationEU.

Podle slov komisaře Johannese Hahna, který je zodpovědný za rozpočet EU: Hahn Hahn, který je odpovědný za rozpočet EU, řekl: „I nadále předkládáme mimořádné finanční prostředky na podporu oživení Evropy a na řešení současných i budoucích problémů. Rozpočet zůstává důležitým nástrojem, který má Unie k dispozici, aby poskytla jasnou přidanou hodnotu pro život lidí. Pomáhá Evropě utvářet měnící se svět, v němž společně usilujeme o mír, prosperitu a naše evropské hodnoty.“

Návrh rozpočtu má reagovat na potřeby členských států v oblasti obnovy a prostřednictvím tohoto financování chce také pokračovat v procesu modernizace Evropské unie, aby se stala silným a spolehlivým partnerem.

Priority, na nichž je návrh rozpočtu založen, jsou následující:

Příspěvky zohledňují potřeby Unie, která nedávno prošla celosvětovou hospodářskou krizí, jež se neobešla bez následků pro ekonomiky jednotlivých států, a následně se potýkala s pandemií, válkou na Ukrajině a neúměrným nárůstem nelegálního přistěhovalectví na svých hranicích.

Zotavení a odolnost. Na podporu evropské ekonomiky, jejího oživení a růstu po pandemické krizi a na řešení problémů způsobených válkou na Ukrajině bylo určeno 103,5 miliardy eur.

Společná zemědělská politika. Cílem je podpořit zemědělce a všechny, kdo se zabývají rybolovem, akvakulturou, námořními záležitostmi a zemědělsko-potravinářským odvětvím, a to i s ohledem na možný nedostatek potravin na celém světě. Celkový rozpočet vyčleněný na toto odvětví činí 54,7 miliardy EUR (konkrétně 53,6 miliardy EUR na společnou zemědělskou politiku a 1,1 miliardy EUR na Evropský námořní a rybářský fond a fond akvakultury).

Soudržnost. 46,1 miliardy EUR podpoří proces regionálního rozvoje a hospodářské, sociální a územní soudržnosti spolu s podporou infrastruktury, která splňuje kritéria EU pro ekologický přechod.

– 14,3 miliardy EUR na podporu našich partnerů a zájmů ve světě, z toho 12 miliard EUR v rámci nástroje sousedství, rozvojové a mezinárodní spolupráce – globální Evropa (NDICI – Global Europe), 2,5 miliardy EUR na nástroj předvstupní pomoci (NPP III) a 1,6 miliardy EUR na humanitární pomoc (HUMA).

Výzkum a inovace. V tomto ohledu hraje zásadní roli program EU nazvaný Horizont Evropa. Na tento program by mělo jít 12,3 miliardy eur z celkových 13,6 miliardy eur na výzkum a inovace.

Evropské strategické investice. Celková částka pro tuto prioritu činí 4,8 miliardy EUR. Konkrétně bude 341 milionů eur přiděleno do evropského fondu InvestEU na klíčové priority (výzkum a inovace, duální ekologický a digitální přechod, zdravotnictví a strategické technologie), 2,9 miliardy eur na Nástroj pro propojení Evropy s cílem zlepšit přeshraniční infrastrukturu a 1,3 miliardy eur na program Digitální Evropa, který má utvářet digitální budoucnost Unie.

Sociální soudržnost a hodnoty. Celkem 4,8 miliardy eur. Aby lidé měli nové příležitosti ke vzdělávání a mobilitě, jde 3,5 miliardy z celkové částky na program Erasmus+. 325 milionů na podporu práce umělců a tvůrců v celé Evropě a 212 milionů na podporu spravedlnosti, práv každého člověka a základních hodnot a zásad.

Životní prostředí. Pro toto odvětví se předpokládá celková částka 2,3 miliardy EUR, která je rozdělena takto: EUR na program LIFE, který podporuje boj proti změně klimatu; 1,5 miliardy EUR na Fond spravedlivého přechodu, který má zajistit udržitelný zelený přechod pro všechny.

Evropský vesmírný program, 2,2 miliardy eur.

Hranice. Na ochranu našich hranic hodlá Komise přispět celkovou částkou 2,1 miliardy eur. Tato částka zahrnuje 1,1 miliardy EUR pro Fond pro integrovanou správu hranic (IBMF) a 839 milionů EUR pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Migrační problém. Téměř celý plánovaný příspěvek ve výši 1,6 miliardy eur bude vyčleněn pro migranty a žadatele o azyl, a to vždy v rámci práva, hodnot a priorit Evropské unie.

Obrana. 1,2 miliardy eur na rozvoj schopností a výzkum a na podporu vojenské mobility.

Jednotný trh. 927 milionů EUR na zajištění řádného fungování jednotného trhu a na rozvoj různých činností v oblasti boje proti podvodům, daní a cel.

Zdraví a pomoc. EU4Health je program pro dosažení zdravější Evropy. V rámci této vize se Komise rozhodla přidělit 732 milionů EUR.

Zabezpečení. 689 milionů EUR na bezpečnost. Prioritou je boj proti terorismu, radikalizaci, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě.

Zabezpečené satelitní připojení. 38 milionů eur.

Kromě toho je třeba zdůraznit, že tento rozpočet zahrnuje také výdaje v rámci programu NextGenerationEU v celkové výši 113,9 miliardy EUR.

Návrh rozpočtu EU na rok 2023 je zásadní součástí dlouhodobého rozpočtu, který Evropská unie přijímá na sedmileté období od roku 2021. Hlavním cílem zůstává proměnit to, co bylo předloženo a co bylo definováno jako priority, v hmatatelný a konkrétní výsledek během jednoho roku, což je právě období, na které se rozpočet vztahuje. Návrh Komise nyní budou muset posoudit a schválit další dva evropské orgány, které s konečnou platností rozhodnou, zda tento návrh rozpočtu odpovídá prioritám Evropské unie, či nikoli.