fbpx

Zákon o digitálních trzích a strážci brány EU

Obchod a ekonomika - 30 prosince, 2023

Nová hranice regulace digitálního trhu se stává realitou a giganti digitálních technologií se snaží jednat

Ve stále více digitalizované době, v níž žijeme, čelí Evropská unie (EU) při regulaci digitálního trhu jedinečným výzvám. Významnou reakcí na tuto výzvu je zákon o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA), legislativní rámec navržený EU, který má řešit protisoutěžní praktiky a stanovit jasná pravidla pro velké digitální platformy. Souběžně s tím EU pracuje na vytvoření seznamu „strážců brány“ (Gatekeepers List), seznamu společností, které jsou považovány za obzvláště dominantní a vyžadují přísnější regulaci.

Akt o digitálních trzích je legislativní návrh, který Evropská komise předložila v prosinci 2020. Hlavním cílem DMA je zajistit spravedlivé a otevřené digitální prostředí, podporovat hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Cílem tohoto zákona je regulovat takzvané „relevantní digitální platformy“, které jsou považovány za zásadní pro digitální ekonomiku a zároveň jsou potenciálně schopny významně ovlivňovat trh.

DMA zakazuje řadu praktik, které jsou považovány za protisoutěžní, jako je např. vlastní odkazování na platformy, využívání údajů uživatelů pro konkurenční účely a blokování přístupu k údajům. Zákon navrhuje opatření, která mají zajistit, aby konkurenční společnosti a uživatelé měli přístup k základním údajům, které uchovávají příslušné digitální platformy. DMA podporuje přenositelnost dat a umožňuje uživatelům přenášet data z jedné platformy na druhou, přičemž zakazuje blokovací praktiky, jako je například výchozí instalace aplikací a služeb bez možnosti jejich odstranění.

Zákon navrhuje přísnější systém dohledu a přísnější sankce pro společnosti, které pravidla porušují. Souběžně s agenturou DMA vypracovává EU seznam společností, které jsou považovány za „strážce brány“ nebo „dominanty trhu“ a jejichž vliv na digitální trh vyžaduje zvláštní pozornost a regulaci. Společnost musí mít dominantní postavení na významném digitálním trhu. Podnikání společnosti musí mít významný dopad na Evropskou unii z hlediska velikosti nebo růstu.

Společnost musí hrát roli „strážce“, který kontroluje přístup na klíčový digitální trh, a podnik musí být propojen s dalšími digitálními službami, což vytváří významný síťový efekt. Společnosti zařazené na seznam budou podléhat přísnější regulaci, včetně dodržování pravidel DMA. Na společnosti zařazené na seznam mohou být uvaleny zvláštní zákazy, aby se zabránilo chování narušujícímu hospodářskou soutěž. Společnosti uvedené na seznamu jsou povinny spolupracovat s regulačními orgány a poskytovat příslušné informace. Seznam bude pravidelně revidován, aby odrážel změny v digitálním prostředí.

Dominantní hráči na digitálním trhu, jako jsou Google, Facebook, Amazon a Apple, by mohli patřit k hlavním zájemcům o DMA a Gatekeepers List. Omezení navrhovaná agenturou DMA by mohla ovlivnit jejich schopnost využívat údaje o uživatelích k rozvoji vlastních služeb a mohla by je donutit otevřít přístup k základním údajům ostatním konkurentům. Zařazení na seznam Gatekeepers by pro tyto společnosti mohlo znamenat větší regulaci a možnost přísnějších sankcí v případě porušení pravidel.

Cílem nových předpisů je vytvořit spravedlivější a otevřenější digitální prostředí a poskytnout menším konkurentům rovnější podmínky. Přístup k údajům z dominantních platforem a podpora hospodářské soutěže mohou menším společnostem otevřít nové příležitosti a umožnit jim účinněji konkurovat obřím průmyslovým podnikům. Existuje však také riziko, že nařízení by mohla malým podnikům způsobit další zátěž a vyžadovat dodržování nových pravidel a postupů.

Zákon o digitálních trzích a seznam strážců představují významné kroky směrem k přísnější regulaci digitálního trhu v Evropské unii. Tyto legislativní nástroje se snaží řešit protisoutěžní praktiky a zajistit spravedlivější digitální prostředí, ale zároveň vyvolávají diskuse a debaty o rovnováze mezi regulací a inovacemi. Budoucnost digitálního trhu v Evropě bude záviset na tom, jak budou tyto návrhy provedeny, a na reakcích dotčených společností a širšího společenství.

Alessandro Fiorentino