fbpx

ECR wskazuje drogę dla szkoleń zawodowych, Komisja nie spełnia oczekiwań

Kultura - 7 kwietnia, 2024

W dniu 11 lipca 2023 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska przyjęła swoją rezolucję w sprawie szkolenia zawodowego zdecydowaną większością 508 głosów za, przy 12 głosach przeciw i 76 wstrzymujących się.

Tekst przeszedł już procedurę właściwej komisji w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 43 głosami za, przy zerowej liczbie głosów przeciw i 2 wstrzymujących się.

Od samego tytułu, sprawozdanie parlamentarne z własnej inicjatywy miało na celu wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i dostosowanie go jako narzędzia sukcesu pracowników, a także elementu składowego cyfrowej gospodarki UE zanurzonej w tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej lub „przemyśle 4.0”.

Polski eurodeputowany podkreślił, że najlepsze praktyki na poziomie krajowym powinny stanowić podstawę do poprawy polityki VET. Zwróciła również uwagę, że integracja na rynku pracy młodych ludzi w wieku 16-24 lat, którzy nie uczestniczą w kształceniu, zatrudnieniu lub szkoleniu (NEET), powinna stać się głównym celem i kamieniem węgielnym wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Trzy miesiące później, 28 września 2023 r., Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych poinformowała swoich członków o działaniach następczych Komisji Europejskiej w związku ze sprawozdaniem Zalewskiej. Działania następcze koncentrują się na dziewięciu obszarach związanych z rezolucją parlamentarną.

Pierwszy z nich odnosi się do polityki VET na poziomie UE. W tym miejscu Komisja proponuje „Instrument Wsparcia Technicznego” w celu wsparcia państw członkowskich w poprawie kształcenia i szkolenia zawodowego. Instrument Wsparcia Technicznego to program UE, który zapewnia dostosowaną do potrzeb wiedzę techniczną państwom członkowskim UE w celu opracowania i wdrożenia reform. Można więc stwierdzić, że nic nowego nie pojawi się w tej dziedzinie po rezolucji.

Jeśli chodzi o najlepsze praktyki, Komisja przypomina o regularnych wymianach z przedstawicielami państw członkowskich i partnerami społecznymi organizowanych w ramach Komitetu Doradczego ds. Kształcenia Zawod owego i spotkań dyrektorów generalnych ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, co również nie jest niczym nowym z perspektywy rezolucji Zalewskiej.

W odniesieniu do bezpłatnych staży i potencjalnego wspólnego instrumentu prawnego zapewniającego sprawiedliwe wynagrodzenie za staże i przygotowanie zawodowe, Komisja cytuje swój poprzedni program prac na 2023 r., aby zaproponować wzmocnione ramy dotyczące wynagrodzenia i ochrony socjalnej. Ponownie, nie można dostrzec dużej wartości dodanej w kierunku Komisji wynikającej z wkładu Parlamentu.

Nie ma też nic nowego po rezolucji dotyczącej umiejętności przekrojowych.

Niewiele więcej wyjaśnień poświęcono edukacji i szkoleniom dla grup defaworyzowanych i nisko wykwalifikowanych. Komisja stwierdza, że „ukierunkowane środki i elastyczne formaty szkoleń powinny zapobiegać przedwczesnemu kończeniu edukacji i szkoleń oraz wspierać przejście od szkoły do pracy”, ale nie mamy pojęcia, jakie byłyby te ukierunkowane środki i formaty szkoleń.

Pomimo apelu Parlamentu Europejskiego, Europejski Rok Umiejętności 2023 został zignorowany przez Komisję Europejską w zakresie nowych propozycji mających na celu rozwój umiejętności w szkoleniu zawodowym.

Równie mało nowatorskie są kampanie i działania edukacyjne Europejskiego Sojuszu na rzecz Praktyk Zawodowych czy prezentacja podczas EuroSkills. Nie sugeruje się dalszej współpracy z trójstronnymi organami doradczymi.

Jeśli chodzi o integrację NEET, Komisja wspomina jedynie o możliwym zwiększeniu budżetu pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, który musiałby zostać omówiony na szczeblu krajowym lub regionalnym: ponownie dominuje brak jasności.

Wreszcie, Komisja ogłosiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie zaktualizowanych ram mobilności edukacyjnej, w tym VET, jedynego konkretnego środka podjętego po rezolucji pani Zalewskiej; ale nie jest to specyficzne dla VET, obejmujące bardziej ogólną promocję mobilności edukacyjnej w Unii Europejskiej.

Podsumowując, zero nowych inicjatyw ze strony Komisji Europejskiej po pracach podjętych przez Parlament Europejski pod przewodnictwem Pani Zalewskiej. Podsumowując, bardzo uciążliwy i biurokratyczny proces dla raczej niewielkiego wyniku. Zdecydowanie Komisja nie wydaje się przyzwyczajona do świadczenia usług pozostałym dwóm instytucjom; być może uważa, że powinno być odwrotnie.

Źródło zdjęcia: Radio Wrocław