fbpx

ECR visar vägen för yrkesutbildning, kommissionen kommer till korta

Kultur - april 7, 2024

Den 11 juli 2023 såg ECR-ledamoten Anna Zalewska sin resolution om yrkesutbildning antas med en överväldigande plenar majoritet på 508 röster för, 12 emot och 76 nedlagda röster.

Texten hade redan passerat den ansvariga utskottsprocessen i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) med 43 röster för, cero röster emot och 2 nedlagda röster.

Redan titeln på parlamentets initiativbetänkande visade att man ville främja yrkesutbildningen och anpassa den som ett verktyg för anställdas framgång och som en byggsten för en digital EU-ekonomi som befinner sig i den så kallade fjärde industriella revolutionen eller ”industri 4.0”.

Den polska ledamoten betonade att bästa praxis på nationell nivå bör ligga till grund för förbättringar av yrkesutbildningspolitiken. Hon påpekade också att arbetsmarknadsintegrationen av unga i åldern 16-24 år som inte deltar i utbildning, sysselsättning eller praktik (NEETs) bör bli ett viktigt fokus och en hörnsten i en högkvalitativ yrkesutbildning.

Tre månader senare, den 28 september 2023, informerade utskottet för sysselsättning och sociala frågor sina ledamöter om Europeiska kommissionens uppföljning av Zalewska-rapporten. Uppföljningen är inriktad på nio områden som rör parlamentets resolution.

Den första avser yrkesutbildningspolitiken på EU-nivå. Här föreslår kommissionen ett ”instrument för tekniskt stöd” för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra yrkesutbildningen. Instrumentet för tekniskt stöd är ett EU-program som tillhandahåller skräddarsydd teknisk expertis till EU:s medlemsstater för att de ska kunna utforma och genomföra reformer. Man kan alltså dra slutsatsen att det inte kommer att hända något nytt på det här området efter resolutionen.

När det gäller bästa praxis erinrar kommissionen om de regelbundna utbyten med företrädare för medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter som anordnas inom ramen för den rådgivande kommittén för yrkesutbildning och mötena med generaldirektörerna för yrkesutbildning, vilket inte heller är något nytt i förhållande till Zalewska-resolutionen.

När det gäller obetald praktik och ett eventuellt gemensamt rättsligt instrument som säkerställer skälig ersättning för praktik och lärlingsutbildning citerar kommissionen sitt tidigare arbetsprogram för 2023 för att föreslå en förstärkt ram som tar upp ersättning och socialt skydd. Inte heller här kan man se något större mervärde i kommissionens inriktning genom parlamentets bidrag.

Det finns inte heller något nytt efter resolutionen om övergripande färdigheter.

Utbildningen för missgynnade och lågutbildade grupper förtydligas inte nämnvärt. Kommissionen säger att ”riktade åtgärder och flexibla utbildningsformat bör förhindra tidiga avhopp från utbildning och stödja övergången från skola till arbete”, men vi har ingen aning om vad dessa riktade åtgärder och utbildningsformat skulle vara.

Trots parlamentets uppmaning har Europeiska året för kompetens 2023 ignorerats av Europeiska kommissionen när det gäller nya förslag för att utveckla kompetens inom yrkesutbildning.

En lika stor brist på nytänkande finns när det gäller Europeiska alliansen för lärlingsutbildnings utbildningskampanjer och aktiviteter eller presentationen i EuroSkills-evenemanget. Inget ytterligare samarbete med rådgivande trepartsorgan föreslås.

När det gäller integrationen av unga yrkesutbildade nämner kommissionen bara en eventuell ökning av budgeten från Europeiska socialfonden+, som skulle behöva diskuteras på nationell eller regional nivå: återigen råder brist på klarhet.

Slutligen tillkännager kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om en uppdaterad ram för rörlighet i utbildningssyfte som omfattar yrkesutbildning, den enda konkreta åtgärd som vidtagits efter Zalewskas resolution, men detta är inte specifikt för yrkesutbildning utan omfattar ett mer allmänt främjande av rörlighet i utbildningssyfte inom Europeiska unionen.

Sammanfattningsvis kommer inga nya initiativ från Europeiska kommissionen efter det arbete som Europaparlamentet har utfört under ledning av Zalewska. Allt som allt en mycket tungrodd och byråkratisk process för ett ganska magert resultat. Kommissionen verkar definitivt inte vara van vid att ge service till de två andra institutionerna; kanske tycker den att det borde vara tvärtom.

Källa till bilden: Radio Wroclaw