fbpx

ECR ukazuje cestu k odbornému vzdělávání, Komise je neúspěšná

Kultura - 7 dubna, 2024

Dne 11. července 2023 přijala poslankyně Evropského parlamentu za ECR Anna Zalewska své usnesení o odborném vzdělávání drtivou většinou 508 hlasů, 12 hlasů bylo proti a 76 se zdrželo hlasování.

Text již prošel odpovědným výborem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), kde pro něj hlasovalo 43 poslanců, nula byla proti a dva se zdrželi hlasování.

Již z názvu parlamentní zprávy z vlastní iniciativy vyplývá, že jejím cílem je podpořit odborné vzdělávání a přípravu a přizpůsobit je jako nástroj pro úspěch zaměstnanců a jako stavební kámen pro digitální ekonomiku EU, která je ponořena do tzv. čtvrté průmyslové revoluce neboli „průmyslu 4.0“.

Polský poslanec zdůraznil, že základem pro zlepšení politiky odborného vzdělávání a přípravy by měly být osvědčené postupy na vnitrostátní úrovni. Poukázala také na to, že začlenění mladých lidí ve věku 16-24 let, kteří nejsou zapojeni do vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravy (NEET), na trh práce by se mělo stát hlavním cílem a základem kvalitního odborného vzdělávání a přípravy.

O tři měsíce později, 28. září 2023, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci informoval své členy o opatřeních, která Evropská komise přijala v návaznosti na zprávu paní Zalewské. Následná opatření se zaměřují na devět oblastí souvisejících s parlamentním usnesením.

První se týká politiky odborného vzdělávání a přípravy na úrovni EU. Komise zde navrhuje „nástroj technické podpory“ s cílem podpořit členské státy při zlepšování odborného vzdělávání a přípravy. Takový nástroj technické podpory je program EU, který poskytuje členským státům EU na míru šité technické znalosti za účelem přípravy a provádění reforem. Lze tedy konstatovat, že v této oblasti po přijetí rezoluce nepřichází nic nového.

Pokud jde o osvědčené postupy, Komise připomíná pravidelné výměny názorů se zástupci členských států a sociálními partnery pořádané v rámci Poradního výboru pro odborné vzdělávání a schůzky generálních ředitelů pro odborné vzdělávání a přípravu, což z hlediska usnesení Zalewské opět není nic nového.

Pokud jde o neplacené stáže a potenciální společný právní nástroj zajišťující spravedlivé odměňování stáží a učňovské přípravy, cituje Komise svůj předchozí pracovní program na rok 2023, v němž navrhla posílený rámec řešící odměňování a sociální ochranu. Ani v tomto případě nelze ve směřování Komise spatřovat velkou přidanou hodnotu, kterou by přinesl příspěvek Parlamentu.

Ani po usnesení o průřezových dovednostech není nic nového.

Vzdělávání a odborná příprava znevýhodněných skupin a skupin s nízkou kvalifikací jsou objasněny jen málo. Komise uvádí, že „cílená opatření a flexibilní formy odborné přípravy by měly zabránit předčasnému ukončování vzdělávání a odborné přípravy a podpořit přechod ze školy do zaměstnání“, ale nemáme žádnou představu o tom, jaká by tato cílená opatření a formy odborné přípravy měly být.

Navzdory parlamentní výzvě Evropská komise ignorovala Evropský rok dovedností 2023, pokud jde o nové návrhy na rozvoj dovedností v odborném vzdělávání.

Stejně tak chybí novinky ve vzdělávacích kampaních a aktivitách Evropské aliance pro učňovskou přípravu nebo v prezentaci na akci EuroSkills. Další spolupráce s tripartitními poradními orgány se nenavrhuje.

Pokud jde o integraci NEET, Komise se zmiňuje pouze o možném navýšení rozpočtu z Evropského sociálního fondu plus, které by muselo být projednáno na národní nebo regionální úrovni: opět převládá nejasnost.

Nakonec Komise oznámila návrh doporučení Rady o aktualizovaném rámci pro mobilitu ve vzdělávání a odborné přípravě, což je jediné konkrétní opatření přijaté po usnesení paní Zalewské, které se však netýká konkrétně odborného vzdělávání a přípravy, ale obecnější podpory mobility ve vzdělávání v rámci Evropské unie.

Závěrem lze říci, že po práci, kterou vykonal Evropský parlament pod vedením paní Zalewské, přicházejí ze strany Evropské komise nulové nové iniciativy. Celkově se jedná o velmi těžkopádný a byrokratický proces, jehož výsledek je poměrně hubený. Rozhodně se zdá, že Komise není zvyklá poskytovat služby dalším dvěma institucím; možná si myslí, že by to mělo být naopak.

Zdroj obrázku: Zdroj: Radio Wroclaw