fbpx

Walka o Afrykę nabiera tempa

Eseje - 29 sierpnia, 2023
Rywalizacja o wpływy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w Afryce nasiliła się w ostatnich latach, ponieważ oba kraje uznają strategiczne znaczenie tego kontynentu. Pod koniec ubiegłego roku prezydent USA Joe Biden był gospodarzem szczytu przywódców USA-Afryka, który jeszcze bardziej wzmocnił zaangażowanie USA w Afryce.
Podczas trzydniowego szczytu podjęto wspólny wysiłek w celu wzmocnienia więzi między Stanami Zjednoczonymi a ich afrykańskimi partnerami, koncentrując się na zasadach wzajemnego szacunku oraz wspólnych interesów i wartości. Szczyt nie tylko zapewnił platformę do dialogu, ale także ułatwił aktywne zaangażowanie afrykańskich partnerów w kluczowych obszarach, które zarówno Stany Zjednoczone, jak i Afryka uważają za kluczowe dla przyszłości kontynentu i naszej globalnej społeczności.
W międzyczasie Chiny zapewniły miliardy dolarów pomocy i inwestycji krajom afrykańskim. Ta rywalizacja o wpływy stworzyła dylemat dla wielu krajów afrykańskich, które chcą skorzystać zarówno ze wsparcia Chin, jak i USA. Tworzy to również coraz bardziej ryzykowne środowisko dla firm działających na kontynencie, ponieważ interesy obu krajów są rozbieżne. Aby pozostać konkurencyjnym w tym środowisku, firmy muszą znaleźć sposoby na poruszanie się po różnych strategicznych interesach każdego kraju, co jest szczególnie prawdziwe w sektorach takich jak technologia, telekomunikacja i infrastruktura. Firmy muszą być świadome zarówno chińskich inicjatyw, takich jak Belt and Road Initiative, która ma na celu połączenie Azji z Europą przez Afrykę, jak i amerykańskich inicjatyw, takich jak Power Africa, która ma na celu zapewnienie dostępu do energii elektrycznej milionom Afrykańczyków. Ponadto firmy muszą zastanowić się, jak zrównoważyć potrzebę chińskich inwestycji i amerykańskiej interwencji dyplomatycznej w czasach konfliktu. Przykładowo, oferowanie przez Chiny pożyczek o niskim oprocentowaniu może być atrakcyjne dla kraju takiego jak Etiopia, który chce rozwijać swoją infrastrukturę; pożyczka ta może jednak wywołać napięcia polityczne z USA, jeśli zostanie uznana za zbyt korzystną dla Chin. Firmy, które chcą inwestować w Afryce, muszą zrozumieć geopolityczne implikacje tego typu inwestycji i ich wpływ na decyzje biznesowe. Co więcej, firmy powinny być świadome znaczenia współpracy z lokalnymi rządami i społecznościami podczas inwestowania w krajach afrykańskich, ponieważ jej brak może skutkować poważnymi reperkusjami. Niedawna wizyta chińskiego prezydenta Xi Jing Pinga w Republice Południowej Afryki wzmacnia silne zaangażowanie tego kraju w umacnianie swojej obecności na kontynencie. Podczas swojej wizyty pochwalił kraje rozwijające się za „zrzucenie jarzma kolonializmu” i wezwał przywódców BRICS, klubu krajów wschodzących, do przyspieszenia wysiłków na rzecz ekspansji poprzez przyjmowanie nowych członków. Jest to istotne dla krajów afrykańskich, ponieważ inwestycje Chin na kontynencie stale rosną, jednak pomimo potencjalnych korzyści gospodarczych wynikających ze zwiększonych chińskich inwestycji, ważne jest, aby kraje afrykańskie zrozumiały geopolityczne implikacje, które wiążą się z tymi transakcjami. Przykładowo, rosnąca potęga i wpływy Chin stanowią wyzwanie dla regionalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych, a dla krajów afrykańskich ważne jest, aby zachować strategię w negocjacjach i kontaktach z Chinami. Co więcej, niektóre z chińskich inwestycji mogą prowadzić do pułapki zadłużenia, w której kraje afrykańskie stają się coraz bardziej zależne od chińskich pożyczkodawców i nie są w stanie spłacić pożyczek.
Jednym z kluczowych aspektów rywalizacji USA i Chin w Afryce jest konkurencja gospodarcza między tymi dwoma krajami. Oba kraje poczyniły znaczące inwestycje w różnych sektorach, takich jak infrastruktura, górnictwo i produkcja. Stany Zjednoczone uruchomiły inicjatywę Prosper Africa, mającą na celu rozszerzenie powiązań handlowych i inwestycyjnych z krajami afrykańskimi. Z drugiej strony, chińska inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) zaowocowała znacznymi inwestycjami w afrykańskie projekty infrastrukturalne. Rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ma różnorodny wpływ na kraje afrykańskie. Z jednej strony, dostęp do kapitału z obu krajów pozwolił wielu krajom afrykańskim na poprawę infrastruktury i pobudzenie wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony rywalizacja ta może być postrzegana jako wyścig o dominację w Afryce, w którym każdy naród walczy o wpływy geopolityczne kosztem lokalnych demokracji. W przeszłości rywalizacja ta koncentrowała się na zasobach naturalnych w Afryce, w szczególności na ropie naftowej i minerałach. Jednak wraz ze zmieniającą się globalną gospodarką, coraz większy nacisk kładzie się na technologię, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą w dziedzinach takich jak informatyka i inżynieria. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny starają się intensywnie inwestować w te obszary, zapewniając finansowanie start-upom technologicznym i instytucjom badawczym. Inwestycje te miały pozytywny wpływ, zwiększając dostęp do edukacji i tworząc więcej możliwości zatrudnienia dla afrykańskiej młodzieży. Jednocześnie konkurencja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może być postrzegana jako mająca negatywny wpływ na kraje afrykańskie. Wiele z tych krajów już teraz boryka się z wysokim poziomem korupcji i słabymi instytucjami demokratycznymi. Napływ zagranicznych pieniędzy z obu stron utrudnił afrykańskim rządom skuteczne rządzenie, prowadząc do jeszcze większego uzależnienia od zagranicznej pomocy i inwestycji. Niemniej jednak ogólny efekt inwestycji USA i Chin w technologię jest nadal w dużej mierze pozytywny dla krajów afrykańskich. Lepszy dostęp do edukacji i możliwości zatrudnienia zwiększa wzrost gospodarczy, co z kolei może pomóc w zmniejszeniu ubóstwa i nierówności. Co więcej, zwiększona konkurencja między dwoma supermocarstwami otworzyła przed krajami afrykańskimi możliwości uzyskania większej niezależności i wzmocnienia pozycji. Na przykład, wiele krajów afrykańskich zaczęło wykorzystywać technologię jako platformę do rozwijania własnych produktów, usług i branż. To z kolei może prowadzić do dalszego wzrostu gospodarczego i stabilności w regionie.
Oprócz rywalizacji gospodarczej, Stany Zjednoczone i Chiny angażują się w geopolityczne manewry w Afryce, aby zabezpieczyć sojusze polityczne i wpływać na dynamikę regionalną. Oba kraje przeprowadzają wizyty dyplomatyczne na wysokim szczeblu, zapewniają pomoc wojskową i angażują się w organizacje regionalne. Stany Zjednoczone utrzymują znaczącą obecność wojskową poprzez swoje Dowództwo Afrykańskie (AFRICOM), podczas gdy Chiny założyły swoją pierwszą zagraniczną bazę wojskową w Dżibuti. Amerykańskie i chińskie firmy konkurują o afrykańskie zasoby, w tym ropę, gaz i minerały. Chiny są zaangażowane w ogromne projekty infrastrukturalne w Afryce, mające na celu rozwój dróg, linii kolejowych, portów, lotnisk, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych. Stany Zjednoczone zareagowały, zapewniając pomoc rozwojową w obszarach takich jak opieka zdrowotna i edukacja. W ostatnich latach Stany Zjednoczone zwiększyły swój nacisk na zwalczanie terroryzmu w Afryce, podczas gdy Chiny starały się promować pokój w regionie i rozwój gospodarczy. Pomimo konkurencji, zarówno USA, jak i Chiny starały się współpracować z krajami afrykańskimi. Dwa supermocarstwa zorganizowały liczne wspólne fora na tematy takie jak handel, inwestycje, rozwój infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne. Zapewniają również pomoc finansową dla różnych projektów na całym kontynencie. Co więcej, oba kraje wspierały inicjatywy afrykańskie mające na celu promowanie pokoju i stabilności, takie jak wysiłki Unii Afrykańskiej w Somalii i Sudanie. Chociaż w Afryce istnieją napięcia między USA i Chinami, oba kraje są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, biorąc pod uwagę zasoby kontynentu, jego potencjał wzrostu gospodarczego i jego strategiczne znaczenie. W tym celu ważne jest, aby oba kraje kontynuowały współpracę w celu zarządzania różnicami i wspierania rozwoju gospodarczego w Afryce. Wykorzystanie kapitału ludzkiego i zasobów naturalnych Afryki ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego globalnego dobrobytu i stabilności, co czyni go priorytetem zarówno dla Chin, jak i USA.
Dyplomatyczna walka USA i Chin o wpływy w Afryce obejmuje różne wymiary, w tym rywalizację gospodarczą, manewry geopolityczne, programy pomocy rozwojowej, miękką siłę i obawy o środowisko. Ponieważ oba kraje walczą o strategiczną przewagę na kontynencie, konieczne jest zrozumienie złożoności ich zaangażowania i konsekwencji dla narodów afrykańskich. Dynamika tej rywalizacji i jej konsekwencje dla przyszłości Afryki to temat, który wymaga ciągłej uwagi. Kluczowe dla afrykańskich narodów jest mądre poruszanie się w tej konkurencji, zapewniając, że ich interesy i priorytety są przestrzegane pośród dążenia do zewnętrznych wpływów.