fbpx

De flesta EU-väljare stöder Ukrainas medlemskap

Politik - april 8, 2024

En lösning på konflikten med Ryssland, som alla skulle vilja se, men som respekterar återupprättandet av de förfördelade parternas territoriella integritet och suveränitet, skulle öppna ett nytt fönster av möjligheter för Ukraina och göra dess behov av att ansluta sig till Europeiska unionen ännu mer uppenbart.

Efter år av konflikt skulle Ukraina behöva stärka sitt försvar och bygga upp fredliga och samarbetsinriktade förbindelser med sina grannar. Europeiska unionen erbjuder en ram för kollektiv säkerhet och en diplomatisk strategi som skulle kunna underlätta konfliktlösning och förhindra framtida kriser.

Ukraina har länge varit en nation med ett strategiskt läge i korsningen mellan öst och väst, ett land rikt på historia, kultur och resurser. Dess politiska och ekonomiska stabilitet har dock ofta hotats av interna och externa spänningar. I detta sammanhang utgör Ukrainas anslutning till Europeiska unionen ett lovande perspektiv, inte bara för landet självt, utan också för hela den europeiska regionen.

För det första skulle Ukrainas anslutning till EU kunna medföra betydande ekonomiska fördelar för både landet och unionen som helhet. Ukraina har en betydande ekonomisk potential, med ett brett spektrum av naturresurser och, före konflikten med Ryssland, en växande inhemsk marknad. EU-integrationen skulle öppna nya marknader och affärsmöjligheter, stimulera investeringar och främja en hållbar ekonomisk utveckling, även i samband med återuppbyggnaden efter kriget. Dessutom skulle tillgång till EU:s struktur- och sammanhållningsfonder kunna hjälpa Ukraina att modernisera sin infrastruktur och främja tillväxt inom viktiga sektorer som energi, jordbruk och teknik.

För det andra skulle ett EU-medlemskap kunna främja politisk stabilitet och ett fullständigt förverkligande av Ukrainas demokratisering. EU bygger på de grundläggande principerna om demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, värderingar som skulle kunna bidra till att konsolidera Ukrainas demokratiska institutioner och stärka dess reformprocess. EU-medlemskapet skulle också kunna bidra till att lösa interna konflikter genom att främja dialog och samarbete mellan olika etniska och politiska grupper.

För det tredje skulle Ukrainas anslutning till EU kunna bidra till att stärka säkerheten och stabiliteten i den vidare regionen. Ukraina ligger vid EU:s östra gräns och har spelat en avgörande roll i regionala konflikter, särskilt i samband med konfrontationen mellan väst och Ryssland. EU-medlemskapet skulle kunna ge en möjlighet att normalisera förbindelserna med Ryssland genom multilateral diplomati och ökat regionalt samarbete, och därigenom bidra till att minska spänningarna och främja freden.

IPSOS/EURONEWS opinionsundersökning

Ukraina framstår som de europeiska väljarnas favoritkandidat för EU-medlemskap, enligt en exklusiv Ipsos/Euronews-undersökning. EU:s utvidgning är dock inte en prioriterad fråga för medborgarna inför valet till Europaparlamentet i juni.

Undersökningen med 26 000 respondenter från 18 medlemsländer visar att 45 procent av EU:s väljare är för att Ukraina ska ansluta sig till unionen, medan 35 procent är öppet emot och de återstående 20 procenten är osäkra.

Ukraina och grannlandet Moldavien, som båda är krigshärjade, ansökte om EU-medlemskap kort efter Rysslands fullskaliga invasion i slutet av februari 2024 och fick kandidatstatus på rekordtid. Detta fick EU:s ledare att inleda anslutningsförhandlingar.

Tidigare hade utsikterna för Ukraina att bli medlem i EU betraktats som avlägsna, eftersom andra ansökningar, t.ex. från länderna på västra Balkan, hade försenats för länge sedan och inte hade gjort några större framsteg.

Sammanfattningsvis utgör Ukrainas anslutning till EU ett unikt tillfälle för landet att förverkliga sin fulla ekonomiska, politiska och sociala potential. Det är emellertid viktigt att betona att anslutningsprocessen kommer att kräva engagemang och reformer på båda sidor, liksom fortsatt stöd från det internationella samfundet. Framför allt kommer det att krävas en lösning på den konflikt som utlöstes av Rysslands angreppskrig. Endast genom uppriktigt samarbete och ett gemensamt åtagande för fred och välstånd kommer Ukraina och Europeiska unionen att kunna dra full nytta av integrationen.