fbpx

Fentanyl-larmet i Italien

Hälsa - juni 5, 2024

En viktig uppmaning till tillsyn och förebyggande åtgärder

Italien står inför en ny utmaning i kampen mot narkotikahandeln i och med Fentanyl-larmet. Denna kraftfulla syntetiska drog, som tidigare huvudsakligen varit begränsad till USA och Kanada, har nu kommit in i vårt land och väckt allvarlig oro hos hälso- och säkerhetsmyndigheterna. Hälsoministeriet har, i nära samarbete med Department of Drug Policy (DPA), uppmanat till snabba och samordnade åtgärder för att hantera detta nya hot.

Det nationella systemet för snabb varning för narkotika (NEWS-D), under överinseende av DPA, lanserade varningen efter upptäckten av Fentanyl, genom analyser utförda av IstitutoSuperiore di Sanità, som en skärande substans i ett beslag av heroin som inträffade nära Perugia. Detta saknar motstycke i landet och understryker behovet av ständig övervakning och snabb respons på nya droghot.

Genom att aktivera den nationella förebyggande planen mot felaktig användning av fentanyl har den italienska regeringen sänt en tydlig signal: medborgarnas säkerhet och hälsa är en absolut prioritet. I denna plan föreskrivs att larmet skall spridas till alla berörda brottsbekämpande organ och förvaltningar. Data som samlats in av Central Directorate for Anti-Drug Services of the Department of Public Security avslöjar problemets omfattning, med 123 gram och 28 tabletter av Fentanyl beslagtagna i Italien från 2018 till 2023, samt har identifierats i 41 andra förpackningar.

Hälsoministeriet reagerade snabbt och höjde beredskapen för fentanyl i Italien till nivå 3 efter fallet i Perugia. Ett officiellt meddelande, undertecknat av preventionschefen Francesco Vaia, skickades till regionerna med uppmaningen att omedelbart sprida den viktiga informationen till de avdelningar och tjänster som arbetar med missbruk. Detta är ett viktigt steg för att informera de berörda personerna om den extrema faran med detta ämne.

Analysen av det beslagtagna provet visade på en alarmerande sammansättning: Fentanyl utgjorde 5% av provet, medan heroin stod för 50%. Men det är inte allt: förekomsten av kodein (30%) och diazepam (15%) ger ytterligare komplikationer och risker för folkhälsan. Dessa resultat, som kommunicerades genom ministernoten, underströk vikten av ett nära samarbete mellan de olika organ och institutioner som är involverade i hanteringen av denna nödsituation.

Meddelandet från hälsoministeriet riktade sig inte bara till lokala myndigheter och tjänster som arbetar med missbruk, utan också till en rad organ och organisationer som är specialiserade på hälsa och säkerhet. Detta inkluderar den tekniska gruppens underavdelning för missbruk vid hälsokommissionen, karabinjärkommandot för hälsoskydd, avdelningen för antidrogpolitik vid ministerrådets ordförandeskap, Higher Institute of Health, National Centre for Addiction and Doping och Ex General Directorate of Medical Devices and Pharmaceutical Service.

Denna interinstitutionella samordning är avgörande för att säkerställa ett effektivt och integrerat svar på denna nödsituation. Endast genom ett nära samarbete mellan myndigheter, hälso- och sjukvårdsinstitutioner och brottsbekämpande myndigheter kan vi hoppas på att effektivt motverka spridningen av fentanyl och skydda de italienska medborgarnas hälsa och välbefinnande. Förutom övervakning och förebyggande åtgärder är det också viktigt att investera i utbildning och medvetandehöjande åtgärder. Det är nödvändigt att informera allmänheten om de faror som är förknippade med användning av fentanyl och uppmuntra till ett mer medvetet och ansvarsfullt beteende. Endast genom kollektivt engagemang och ökad medvetenhet kan vi hoppas kunna hantera detta hot på ett effektivt sätt och skydda framtida generationer från missbruk och dess förödande konsekvenser.

Den ständigt ökande tillgången till narkotiska ämnen för världens och Europas befolkning beror på det allt lägre pris som krävs för att framställa dessa droger. Kvaliteten på de nya syntetiska drogerna, som ofta framställs i laboratorier som absolut inte uppfyller kraven, står i omvänd proportion till den skada som orsakas konsumenten, som ofta inte känner till de ofta dödliga effekterna av den substans som intas.

 

Alessandro Fiorentino