fbpx

Alarm dotyczący fentanylu we Włoszech

Zdrowie - 5 czerwca, 2024

Kluczowe wezwanie do nadzoru i prewencji

Włochy stoją przed nowym wyzwaniem w walce z handlem narkotykami, wraz z pojawieniem się alarmu dotyczącego fentanylu. Ten potężny syntetyczny narkotyk, wcześniej ograniczony głównie do Stanów Zjednoczonych i Kanady, pojawił się w naszym kraju, budząc poważne obawy wśród organów ds. zdrowia i bezpieczeństwa. Ministerstwo Zdrowia, w ścisłej współpracy z Departamentem Polityki Narkotykowej (DPA), wezwało do podjęcia szybkich i skoordynowanych działań w celu przeciwdziałania temu nowemu zagrożeniu.

Krajowy System Szybkiego Ostrzegania o Narkotykach (NEWS-D), pod egidą DPA, uruchomił alarm po wykryciu fentanylu, w wyniku analiz przeprowadzonych przez IstitutoSuperiore di Sanità, jako substancji tnącej w konfiskacie heroiny, która miała miejsce w pobliżu Perugii. Jest to bezprecedensowa sytuacja w kraju, podkreślająca potrzebę stałego nadzoru i szybkiego reagowania na nowe zagrożenia narkotykowe.

Aktywując Krajowy Plan Prewencji przeciwko niewłaściwemu stosowaniu fentanylu, włoski rząd wysłał jasny sygnał: bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są absolutnym priorytetem. Plan ten przewiduje rozpowszechnienie ostrzeżenia wśród wszystkich zaangażowanych organów ścigania i administracji. Dane zebrane przez Centralną Dyrekcję ds. Zwalczania Narkotyków Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego ujawniają skalę problemu, z 123 gramami i 28 tabletkami fentanylu skonfiskowanymi we Włoszech w latach 2018-2023, a także zidentyfikowanymi w 41 innych opakowaniach.

Ministerstwo Zdrowia zareagowało szybko, podnosząc alarm dla fentanylu we Włoszech do poziomu 3 po przypadku w Perugii. Oficjalna nota, podpisana przez dyrektora ds. prewencji Francesco Vaia, została wysłana do regionów, wzywając je do natychmiastowego rozpowszechnienia niezbędnych informacji w departamentach i służbach zajmujących się uzależnieniami. Jest to kluczowy krok w celu poinformowania zaangażowanych osób o skrajnym niebezpieczeństwie związanym z tą substancją.

Analiza przejętej próbki ujawniła niepokojący skład: Fentanyl stanowił 5% próbki, podczas gdy heroina stanowiła 50%. Ale to nie wszystko: obecność kodeiny (30%) i diazepamu (15%) powoduje dalsze komplikacje i zagrożenia dla zdrowia publicznego. Wyniki te, przekazane w nocie ministerialnej, podkreśliły znaczenie ścisłej współpracy między różnymi agencjami i instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie tą sytuacją kryzysową.

Nota Ministerstwa Zdrowia została skierowana nie tylko do władz lokalnych i służb zajmujących się uzależnieniami, ale także do szeregu organów i organizacji specjalizujących się w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa. Obejmuje to Grupę Techniczną ds. Uzależnień Komisji Zdrowia, Dowództwo Karabinierów ds. Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Antynarkotykowej Prezydencji Rady Ministrów, Wyższy Instytut Zdrowia, Krajowe Centrum Uzależnień i Dopingu oraz Ex Generalną Dyrekcję Wyrobów Medycznych i Usług Farmaceutycznych.

Ta międzyinstytucjonalna koordynacja jest niezbędna do zapewnienia skutecznej i zintegrowanej reakcji na tę sytuację kryzysową. Tylko dzięki ścisłej współpracy między agencjami rządowymi, instytucjami opieki zdrowotnej i organami ścigania możemy mieć nadzieję na skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się fentanylu oraz ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli Włoch. Oprócz nadzoru i działań zapobiegawczych, niezbędne jest również inwestowanie w działania edukacyjne i uświadamiające. Konieczne jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z używaniem fentanylu i zachęcanie do bardziej świadomego i odpowiedzialnego zachowania. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i zwiększonej świadomości możemy mieć nadzieję na skuteczne przeciwdziałanie temu zagrożeniu i ochronę przyszłych pokoleń przed uzależnieniem i jego niszczycielskimi konsekwencjami.

Stale rosnący dostęp ludności świata i Europy do substancji odurzających wynika z coraz niższych cen, jakich wymaga produkcja tych narkotyków. Jakość nowych narkotyków syntetycznych, często przygotowywanych w laboratoriach absolutnie niezgodnych z przepisami, jest odwrotnie proporcjonalna do szkód wyrządzanych konsumentom, którzy często nie znają skutków, często śmiertelnych, przyjmowanej substancji.

 

Alessandro Fiorentino