fbpx

I Europa är risken för en pandemi av fågelinfluensa oroande

Hälsa - april 4, 2024

Uppgifterna om utbrott på jordbruksföretag, från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, är oroande

Europa hotas av en fågelinfluensapandemi, enligt uppgifter som samlats in av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Fågelinfluensaviruset fortsätter att spridas i Europeiska unionen och på andra håll och orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar, med möjliga spridningseffekter mellan vilda och tama däggdjur och utbrott på jordbruksföretag, vilket Efsa har påpekat. Denna oroande situation belystes i en gemensam vetenskaplig rapport med ECDC, där riskfaktorer och riskreducerande åtgärder för en potentiell pandemi analyserades.

Experter har identifierat vissa drivkrafter bakom virusutvecklingen, bland annat uppfödda pälsdjur som mink och räv, som kan fungera som möjliga spridningsvägar. Vilda däggdjur kan också fungera som broar mellan vilda fåglar, husdjur och människor, medan sällskapsdjur, som katter, kan överföra viruset om de lever i utomhusmiljöer. Jordbruk i områden med hög risk för kontakt med sjöfåglar, tillsammans med extrema väderförhållanden och klimatförändringar, kan gynna införandet och spridningen av viruset på jordbruksföretag. Dessa faktorer spelar en viktig roll för vilda fåglars ekologi och demografi och påverkar spridningen av sjukdomar över tid. Även om direkt överföring från infekterade fåglar till människor är sällsynt, har fall av exponering för viruset utan symtomatiska infektioner rapporterats i EU. Fågelinfluensavirus fortsätter dock att utvecklas globalt, med risk för att de kan anpassa sig till däggdjur, inklusive människor, och därmed öka risken för en pandemi.

För att minska denna risk är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder. Veterinär- och hälsomyndigheterna måste arbeta tillsammans genom en One Health-strategi för att begränsa däggdjurs, inklusive människors, exponering för aviära virus. Övervakningen av djur och människor måste stärkas, tillsammans med genomisk analys och utbyte av virusdata. Biosäkerheten på gårdarna måste stärkas för att förhindra att viruset sprids bland djuren. Det är också viktigt att främja effektiv kommunikation och förbättra den veterinära infrastrukturen. Noggrann planering av avelsaktiviteter, särskilt i områden med hög täthet av vattenfåglar, är avgörande för att minska risken för överföring. Även om ett fall av fågelinfluensa hos människor har rapporterats i USA, orsakat av kontakt med infekterade nötkreatur, betonar experter att direkt överföring till människor fortfarande är sällsynt och isolerad. Fortsatt vaksamhet och förberedelser är dock avgörande för att hantera eventuell utveckling och spridning av viruset.

Det kommer att vara avgörande att vidta snabba och samordnade åtgärder för att förhindra en potentiell pandemi av aviär influensa. Samarbete mellan sektorer och länder är nödvändigt för att skydda människors och djurs hälsa från detta globala hot. Risken för en pandemi av fågelinfluensa är fortsatt hög eftersom virusen fortsätter att utvecklas och anpassas. Den dödlighet som förknippas med vissa stammar, som H5N1 och H7N9, understryker vikten av att vara förberedd och vaksam. Det är dock uppmuntrande att notera att isolerade fall av överföring till människor har upptäckts tack vare övervakningssystemens känslighet och lyhördhet. Detta visar hur effektiva de förebyggande åtgärderna och det internationella samarbetet är när det gäller att övervaka och begränsa riskerna.

Ansträngningarna måste intensifieras när det gäller kontinuerlig övervakning, beredskap och forskning för att bättre förstå virusets utveckling. Detta inkluderar genomisk analys och utbyte av virusdata för att snabbt identifiera eventuella mutationer eller nya stammar. Effektiv och transparent kommunikation med allmänheten är avgörande för att upprätthålla förtroendet och främja ett säkert beteende. Det är viktigt att informera befolkningen om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas och hur viruset överförs, samt om vikten av att vaccinera sig när det är möjligt. Hotet om en pandemi med aviärt virus kräver en global och samordnad insats. Endast genom samarbete mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter, veterinärmyndigheter och myndigheter på nationell och internationell nivå kommer det att vara möjligt att effektivt minska risken och skydda folkhälsan.

Alessandro Fiorentino