fbpx

Ungdomar och utbildning, den europeiska graden: Tre initiativ från Europeiska kommissionen

Kultur - maj 29, 2024

Europa fokuserar på ungdomar och blickar framåt genom att utforma vägar för dem så att deras väg blir smidig och full av möjligheter. De europeiska institutionernas åtagande gäller i detta avseende flickors och unga kvinnors deltagande i den politiska världen, både när det gäller sociala aspekter och utbildning. I detta specifika fall presenterade EU-kommissionen för några veckor sedan ett åtgärdspaket med fokus på möjligheten till en europeisk kandidatexamen som skulle bana väg för ”en ny typ av gemensamt program, baserat på en gemensam uppsättning kriterier som överenskommits på EU-nivå”, vilket betonas i ett meddelande från institutionerna. Kommissionen planerar därför att redan 2025 lansera ”europeiska projekt för examensvägar” inom ramen för Erasmus+ (som för perioden 2021-2027 kan räkna med en budget på 27 miljarder euro).

 

De tre europeiska examensinitiativen

I september 2020 kom kommissionens meddelande om förverkligandet av det europeiska området för utbildning, där det fastställdes att åtgärder skulle vidtas senast 2025 för att underlätta för allianser inom högre utbildning att genomföra gemensamma utbildningsprogram. Året därpå godkändes meddelandet av rådet.

Det paket som presenterades i slutet av mars förra året hade därför redan aviserats av ordförande Ursula von der Leyen i hennes tal om tillståndet i unionen 2023 och ingår i kommissionens arbetsprogram för 2024.

Planen för ett europeiskt examensbevis bygger på sex pilotprojekt inom Erasmus+ som omfattar mer än 140 lärosäten i hela EU.

Ett program: det är så den verkställande myndigheten definierar åtgärdspaketet för att utjämna examina. Som kommissionen förklarar är det en ändamålsenlighet som definieras som fördelaktig för studenter, men inte bara: för det första eftersom det skulle underlätta rörligheten mellan ett land och ett annat; för det andra skulle det också förenkla urvalet för arbetsgivare och därmed ge dem möjlighet att lättare rekrytera personal. Dessutom, förklarar verkställande direktören, skulle Europas konkurrenskraft också stärkas på detta sätt, om man hänvisar till efterfrågan på arbetsmarknaden.

Paketet innehåller tre initiativ som analyserar och kraftfullt tar itu med alla de rättsliga och administrativa hinder som gör att det inte går att inrätta konkurrenskraftiga gemensamma utbildningsprogram på kandidat-, master- eller doktorandnivå. Det bör dock påpekas att de initiativ som nämns har föreslagits för att fullt ut respektera universitetens självständighet samt EU-ländernas och de regionala förvaltningarnas behörighet på området för högre utbildning.

Med detta sagt är avsikten med paketet tydlig: att definiera ett nätverk som obehindrat kopplar samman dem som håller på att skaffa sig en examen eller som redan har skaffat sig en, och att förhindra att de begränsas i sina beslut av en begränsande byråkrati.

I den meningen handlar paketets första initiativ om att förverkliga en europeisk examensplan som definierar en konkret väg för samarbete mellan EU-länderna och den högre utbildningssektorn, vilket kommissionen klargör. Med tanke på mångfalden i de europeiska systemen för högre utbildning kommer man att välja vad som kallas en gradvis strategi med två möjliga ingångar:

  • En europeisk förberedande märkning tilldelas gemensamma program som uppfyller de föreslagna europeiska kriterierna. Studenterna kommer också att få ett European Diploma Label-certifikat tillsammans med det gemensamma examensbeviset.
  • Ett europeiskt examensbevis: alltså en ny typ av kvalifikation som är godkänd i den nationella lagstiftningen, utfärdas gemensamt av flera universitet eller av en gemensam juridisk enhet som inrättats av dem, och som erkänns automatiskt.

När det gäller de andra två åtgärderna behöver dessa förfinas, men i allmänhet är den ena avsedd att förbättra kvalitetssäkringsprocesser och automatiskt erkännande av kvalifikationer för högre utbildning och den andra syftar till att göra akademiska karriärer mer attraktiva och hållbara.

När det gäller frågan om kvalitet och automatiskt erkännande uppmanar kommissionen i sitt förslag till rekommendation medlemsländerna och de högre utbildningsanstalterna att förenkla och förbättra sina kvalitetssäkringsprocesser och rutiner. Detta avser särskilt de villkor som krävs för att säkerställa ansvarsskyldighet och förtroende och för att förbättra universitetens egna resultat. Rekommendationen, förklarar kommissionen vidare i ett officiellt meddelande, skulle stödja innovativa pedagogiska erbjudanden och göra det möjligt för högre utbildningsanstalter att skapa transnationella program med certifierad kvalitet som automatiskt erkänns i hela EU.

Rekommendationen – som föreslagits av rådet – om mer attraktiva och hållbara karriärer inom den högre utbildningen syftar till att säkerställa att personal som deltar i gränsöverskridande utbildningsverksamhet – med innovativa undervisningsmetoder – får det erkännande och den belöning de förtjänar. Kort sagt är det tänkt att säkerställa att alla nationella system för högre utbildning tar itu med de kritiska frågorna om ojämnt erkännande som är inneboende i de olika roller som personalen kan anta. Den är också avsedd att underlätta och uppmuntra främjandet av transnationella utbildningsaktiviteter.

 

Kommissionens stöd och Schinas ord: en stor möjlighet för unga människor

Europeiska kommissionen kommer dock att aktivt stödja EU-ländernas arbete med att förpacka ett europeiskt examensbevis på rätt sätt. Bland de planerade åtgärderna finns ett policylabb för europeiska examensbevis, som ska inrättas 2025 och stödjas av programmet Erasmus+, och som syftar till att involvera medlemsländerna och den högre utbildningsvärlden i utvecklingen av riktlinjer för ett europeiskt examensbevis.

Programmet välkomnades också av Association of European Universities, som uttryckte sig positivt, men också klargjorde att initiativets framgång ”först och främst beror på genomförandet i hela Europa av de instrument och medel som är kopplade till de gemensamma program som redan finns”.

Under presskonferensen den 27 mars undersökte pressen flera gånger om initiativet var genomförbart och ställde specifika frågor till Schinas, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för att främja vår europeiska livsstil, och Iliana Ivanova, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom. Några farhågor framfördes, till exempel om att programmet skulle kunna bli elitistiskt, inte minst eftersom studenterna för att få en examen skulle behöva studera vid universitet som är registrerade i minst två olika medlemsländer, men inga ytterligare medel skulle tillhandahållas för att stödja denna verksamhet.

Tv-kanalen Euronews fördjupade sig i frågan genom att fråga om det sätt som interventionen är strukturerad på skulle utesluta studenter från mindre välbärgade socioekonomiska bakgrunder. ”I motsats till den elitistiska uppfattningen är programmet allomfattande och öppet för alla, för alla universitet, från alla medlemsländer”, svarade Ivanova.

Det bör därför vara en inkluderande strävan som är avsedd att förena och inte belysa sociala och kulturella skillnader. Man måste också ta hänsyn till tillgången till Erasmus+-fonden, tack vare vilken kvinnliga studenter enligt Schinas kommer att få tillgång till denna möjlighet. En möjlighet som måste angripas med analys och data i handen: unga människor måste utbildas just för att de fullt ut ska kunna uppfatta de möjligheter som detta nya tillvägagångssätt kan erbjuda.

 

Nästa steg i initiativet

Under de närmaste månaderna, och därmed före årets slut, kommer paketet att behandlas av Europeiska unionens råd och diskuteras i samverkan med de viktigaste intressenterna inom sektorn för högre utbildning. Men innan byråkratin får sin gång inleder kommissionen, initiativtagaren till förslaget, en hjärtlig uppmaning – riktad till rådet, medlemsländerna, universiteten, studenterna, näringslivets och arbetsmarknadens parter – att fundera över hur det europeiska examensbeviset kan skapa nya kontakter och underlätta rörlighet och livsval.