fbpx

ПРЕДИМСТВО НА ГЕРМАНСКОТО ПРАВО ПРЕД ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (I)

политика - май 30, 2022
  1. Въведение:

Предполагаемият принцип на върховенство на правото на Европейския съюз над всички закони на неговите държави членки гласи следното: В случай на противоречие между национална разпоредба и обвързващ инструмент на ЕС, без значение дали става въпрос за регламент, директива или решение, последните имат предимство.

Този принцип, въведен от Съда на Европейския съюз в решението му Costa/ENEL от 1964 г., наскоро беше поставен под въпрос от германския Федерален конституционен съд в решението му Weiss от 5 май 2020 г.

Няма да се задълбочаваме във фактите, които са в основата на това решение, тъй като вече ги обсъдихме в предишна статия, а по-скоро ще анализираме правната аргументация на съда в Карлсруе. По-специално ще разгледаме въпроса до каква степен тя счита принципа на върховенство за валиден и, ако е така, какъв би бил неговият обхват за държава членка като Германия.

 

  1. Предварителни твърдения за национално върховенство:

Още в първото си правно изявление относно допустимостта на конституционната жалба осемте германски магистрати припомнят, че са компетентни да проверяват дали властите на тяхната страна„спазват ограниченията, наложени от Конституцията по отношение на членството на Германия в Европейския съюз„.

Това позоваване на ограниченията, наложени от Конституцията на дадена държава членка по отношение на членството ѝ в Европейския съюз, вече показва, че правото на последната не действа с предимство пред първото; напротив, съществува национална разпоредба – в този случай Конституцията от Бон или Grundgesetz (Основен закон) от 1949 г. – който налага ограничения, които задължително действат, т.е. на първа инстанция или с качеството на примат, следователно от името на националното право.

Във второто си правно становище германският Конституционен съд излага допълнителни аргументи относно принципа на върховенство, този път във връзка с Централната банка на Федералната република. Бундесбанк или Federal Bank: „(…) Бундесбанк не може да участва в актове на институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз, които включват действия ultra vires или нарушават конституционната идентичност, гарантирана в член 79, параграф 3 от Конституцията„.

С други думи, никоя германска институция, включително Централната банка, не може да извършва действия, които нарушават тази национална конституционна идентичност, дори ако те са били приети от субекти, принадлежащи към Европейския съюз, в изпълнение на правото на Съюза. От това следва, че този закон няма никакво предимство пред националната конституционна идентичност, която следователно действа на първо място или с предимство.

 

  1. Върховенство на германското право, установено на национално равнище:

Като пристъпва към правните си разсъждения по същество, Федералният конституционен съд първо разглежда въпроса за това какво означава правото на глас, предоставено на германците, при избора на техните представители в Бундестага, долната камара на Републиката, създадена през 1949 г.

Съдиите от Карлсруе посочват, че това право „не се ограничава само до формално легитимиране на властта в полза на (федералната) държава. Правото на гражданите на демократично самоопределение се прилага и в контекста на европейската интеграция. В рамките на приложното поле на член 23, параграф 1 от Конституцията тя защитава институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз срещу явна и структурно значима злоупотреба с правомощията им. Той също така предоставя защита, когато действията на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз надхвърлят границите, съдържащи се в принципите, провъзгласени в членове 1 и 20 от Основния закон, които член 79.3 от Основния закон обявява за неприкосновени.

Последното изречение ни интересува особено във връзка с началото на аргументацията. Правото на германците да гласуват при избора на основните си национални членове на парламента ги защитава от актове на субектите на Съюза, които биха могли да противоречат на разпоредбите на два члена от тяхната Конституция, въпреки че тези актове биха могли да бъдат валидни съгласно правото на Европейския съюз.

Всъщност чрез второто изречение на параграфа германският Конституционен съд отрича европейската интеграция на Германия да предполага правото на Съюза да има предимство пред„демократичното самоопределение“ на германските граждани, изразяващо се най-вече в правото им да избират членове на Бундестага, но не само формално.

Това е един от стълбовете в решението. Дори и след интеграцията на Германия в Европейския съюз, основният орган на законодателната власт представлява „демократично самоопределение“ от страна на нейните граждани; и не само по чисто формален начин, но и материалното разгръщане на неговите компетенции, по същество националното право, се радва на значително предимство пред продукта на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

Ето защо националното право, проявяващо се като право, произтичащо от дейността на Бундестага, не отстъпва непременно на правото, произтичащо от европейските органи. По този начин се унищожава съдържанието на предполагаемото върховенство на европейското право по силата на Costa/ENEL, както и всички негови съдебни и доктринални рожби.

Дори и европейските органи да не злоупотребяват с правомощията си, както изрично заявяват германските магистрати, съществуват области на националното право, на които е даден приоритет, тъй като това е установено в националната конституция.

Разбира се, ще анализираме двете конституционни разпоредби, които създават такъв национален превес в сферата на ЕС. Но преди всичко читателят трябва да отбележи, че това върховенство на националното право е декларирано от две национални инстанции, а именно от германската учредителна власт на Федералната република, изразена в нейния основен закон, и от конституционната съдебна практика, обявена в Карлсруе.

 

  1. Примат в полза на значителна част от националното право:

Когато германският Федерален конституционен съд определя областите, в които дори без злоупотреба от страна на субектите на ЕС германското право има предимство пред европейското право, той се позовава на две заповеди в Бонския Grundgesetz, а именно членове 1 и 20.

В член 1 накратко се провъзгласява зачитането и защитата на човешкото достойнство и признаването на произтичащите от него права на човека.

Последиците от подобно провъзгласяване, разбира се, са много важни, макар че тук не могат да бъдат доразвити. Важно е обаче да се отбележи, че благодарение на третата алинея на същия член републиканската конституция разпростира върху членове 2-19 задължението за поведение от името на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна – което всъщност означава примат на много важна част от германската конституция над европейското право.

Тоест по всички въпроси, които се отнасят до защитата или развитието на основните права, предвидени в германския основен закон. Читателят ще разбере какво означава това от обективна гледна точка (по-долу ще се спрем и на субективните му последици).

Щом става въпрос за една от осемнадесетте разпоредби за основните права, изброени в този първи раздел на Основния закон от Бон, германската нация може да се позове на предимството на своите разпоредби пред тези, които идват от институциите на Европейския съюз, занимаващи се със същите въпроси.

Свободно развитие на личността, живота и физическата неприкосновеност; равенство; свобода на убежденията, съвестта, религиозна и идеологическа свобода, свобода на вероизповеданията и участие в армията; свобода на словото и печата, право на чест, свобода на образованието; защита на брака и семейството, право и задължение за грижи и образование на децата; право на мирни събрания; право на сдружаване; тайна на съобщенията; свобода на придвижване и пребиваване; право на свободен избор на професия; неприкосновеност на жилището; право на собственост и наследяване; гражданство и забрана за екстрадиция; право на убежище; право на петиция; както и всички въпроси, свързани с регулирането на ограниченията на тези основни права – по всеки от тези въпроси германското право има предимство пред правото на Европейския съюз.

Що се отнася до член 20, в него накратко се описват основите на Федерална република Германия и правото на съпротива, които следователно също имат предимство пред всички правни инструменти, идващи от наднационалния Съюз.

На първо място, това означава, че федералният, демократичен и социален характер на републиката, създадена през 1949 г., не може да бъде засегнат от нито един правен инструмент на ЕС. Влиянието върху правата на федералните държави, регулирането на демократични елементи или процедури, както и изключителната широта на социалната сфера – всичко това може да се счита за преобладаващо, когато националното регулиране е по-силно от всяко европейско съображение.

Но все още не сме приключили с последиците, произтичащи от върховенството на член 20: изборните решения и статутът на законодателната, изпълнителната и съдебната власт също са защитени на национално равнище срещу всякакъв риск от върховенство на ЕС. В този момент е неизбежно да се припомни настоящият спор между властите в Брюксел и полското правителство относно структурата на съдебната система.

Обхватът и значението на всички тези области, в които според решението на Федералния конституционен съд европейското право няма предимство пред германското, няма да убягнат на читателя.

Това обаче не означава само, че националното право има предимство пред правото на ЕС във всички тези области. Освен това член 1, трета алинея изисква законодателната, изпълнителната и съдебната власт на държавата членка да гарантират, че всяка национална разпоредба, която урежда горепосочените основни права, е задължителна; от това произтича и субективният превес на националните органи, които се намесват в това регулиране, над институциите на ЕС в Брюксел.

И накрая, ако конституционните разпоредби имат предимство пред всяка форма на европейското право, от това следва, че Конституционният съд, органът, който отговаря за тълкуването на тези висши предписания, също трябва да има предимство пред всяка институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз, включително неговия Съд. Дори и така да е, ако нито кабинетът на г-н Шолц, нито Комисията на г-жа Фон дер Лайен не желаят да го признаят.

 

[To be continued]

 

Хорхе Мартинес и Мигел Толедано са съветници на

Европейски консерватори и реформисти (ЕКР)