fbpx

Evropský účetní dvůr v roce 2023: Přehled auditů, výzev a kritických otázek z konzervativní perspektivy

Právní - 9 května, 2024

Evropský účetní dvůr (EÚD), který byl založen v roce 1977, je nejvyšší kontrolní institucí Evropské unie. Jeho úloha je zásadní pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti při využívání finančních prostředků EU, což jsou základní prvky pro udržení důvěry veřejnosti. Výroční zpráva za rok 2023 dokládá silné odhodlání Účetního dvora nejen hodnotit účinnost politik EU, ale také podporovat lepší finanční řízení a poukazuje na nebývalé výzvy a pokrok v různých oblastech.

Hodnocení finančního řízení EU

Podle zprávy provedl Účetní dvůr důkladné audity správnosti finančních operací EU se zaměřením na účinnost, s níž politiky a programy dosahují svých strategických cílů. Nejdůležitějším bodem roku 2023 bylo hodnocení finančního řízení rozpočtu EU, včetně finančních iniciativ souvisejících s NextGenerationEU, ambiciózním stimulačním balíčkem pro obnovu po pandemii. Ačkoli byl rozpočet obecně dobře řízen, Účetní dvůr vyjádřil obavy ohledně výdajů a poukázal na zvýšení míry chybovosti z 3,0 % v předchozím roce na 4,2 %.

Audity v terénu a nové problémy

Práce Účetního dvora v roce 2003 se vyznačovala zintenzivněním auditů na místě, přičemž počet auditních dnů v členských státech i mimo ně se ve srovnání s předchozími lety výrazně zvýšil. Tato zvýšená aktivita umožnila Účetnímu dvoru získat hlubší znalosti o výzvách v oblasti řízení fondů EU, zejména v souvislosti s nástrojem pro obnovu a odolnost a nástrojem NextGenerationEU.

Zvláštní zprávy a odvětvové analýzy.

Zvláštní zprávy zveřejněné v roce 2023 se zabývaly zásadními otázkami, jako je průmyslová politika EU v oblasti baterií, cíle v oblasti klimatu a rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Jedna z těchto zpráv zdůraznila potřebu nového strategického impulsu v politice EU v oblasti baterií, aby byla zachována konkurenceschopnost automobilového odvětví a bylo dosaženo cílů klimatické neutrality.

Interinstitucionální a mezinárodní spolupráce.

EÚD rovněž posílil své meziinstitucionální vztahy a úzce spolupracuje s ostatními nejvyššími kontrolními institucemi po celém světě s cílem zlepšit standardy auditu a reagovat na přeshraniční hrozby, jako je například kybernetická bezpečnost. To zahrnovalo účast na konferencích a seminářích, kde se sdílely znalosti a osvědčené postupy.

Reakce na kritické problémy a výhled do budoucna.

Při pohledu do budoucnosti se Účetní dvůr připravuje na nové výzvy, zejména na dopad rostoucího rozpočtu EU a nadcházejících voleb, které by mohly změnit evropskou politickou scénu. V předmluvě ke zprávě předseda Účetního dvora zdůrazňuje, že je důležité neustále přizpůsobovat auditní strategie, aby bylo možné zůstat na špici vývoje auditu ve veřejném sektoru.

Zpráva Evropského účetního dvora za rok 2023 vykresluje obraz instituce, která je hluboce odhodlána zajistit, aby byly finanční prostředky EU využívány efektivně a odpovědně. Navzdory výzvám, kterým čelí, prokazuje Účetní dvůr odolnost a ochotu, které jsou pro jeho poslání chránit finanční zájmy Evropské unie zásadní. Zpráva Evropského účetního dvora za rok 2023 sice zdůrazňuje významné úsilí a pokrok v různých oblastech, ale zároveň upozorňuje na přetrvávající problémy ve finančním řízení Evropské unie. Z konzervativního pohledu, který často vyjadřuje skupina ECR (Evropští konzervativci a reformisté) v Evropském parlamentu, je nezbytné se nad těmito výsledky zamyslet, aby se znovu potvrdil význam větší odpovědnosti a pečlivého řízení veřejných zdrojů.

Rostoucí složitost rozpočtu EU, kterou podtrhuje zvyšující se chybovost ve výdajích, vyvolává zásadní otázky ohledně způsobu rozdělování a kontroly peněz evropských daňových poplatníků. Konzervativci zdůrazňují potřebu větší transparentnosti a odpovědnosti institucí EU, aby bylo zajištěno, že každé vynaložené euro skutečně přispívá k blahobytu a bezpečnosti evropských občanů. Boj proti plýtvání a korupci by měl zůstat absolutní prioritou, aby se zajistilo, že veřejné prostředky budou využívány efektivně a v souladu s očekáváním občanů.

Účetní dvůr, který se neúnavně věnuje kontrole výdajů EU, hraje při zajišťování této transparentnosti zásadní roli. Je však povinností všech evropských institucí, včetně Parlamentu a Komise, reagovat na tyto výzvy konkrétními opatřeními k posílení finanční kontroly a řízení evropských fondů.

Efektivita a finanční odpovědnost nejsou jen administrativními cíli, ale jsou nezbytné pro udržení důvěry občanů v Evropskou unii a její instituce. Jako konzervativci znovu potvrzujeme svůj závazek podporovat správu věcí veřejných, která upřednostňuje finanční obezřetnost a respekt k evropským daňovým poplatníkům, což jsou základní zásady pro silnější a odolnější Unii.