fbpx

Komisař Gentiloni se snaží ignorovat Účetní dvůr EU

Energie - 12 listopadu, 2023

Evropský účetní dvůr ve své první zprávě o nástroji pro obnovu a odolnost (RRF) z roku 2022 zjistil významné nedostatky ve španělském národním plánu, který vypracovala socialisticko-komunistická vláda Pedra Sáncheze. Přestože si byla vědoma těchto nedostatků, rozhodla se Evropská komise 31. března o vyplacení třetí částky.

Jednalo se o předání 6 000 000 000 EUR z veřejných prostředků, které pocházely ze samotných členských států, konkrétně z kapes jejich státních příslušníků, aniž by se řešily problémy zjištěné auditním orgánem EU.

Dne 27. dubna 2023 se poslanec Evropského parlamentu za ECR Jorge Buxadé dotázal Komise, zda doporučí španělské vládě, aby investovala do elektrické sítě, vzhledem k tomu, že audit žádné takové investice v plánu Španělska nezjistil.

Komisař Paolo Gentiloni nejprve odpověděl, že španělský plán obnovy a odolnosti zahrnuje soubor reforem a investic do elektrické infrastruktury, inteligentních sítí a zavádění flexibility a skladování. Pokud jde o investice, plán by podpořil digitalizaci elektrické sítě a zavádění skladování energie s cílem zvýšit flexibilitu elektrické soustavy. Příslušné milníky a cíle byly připojeny k šesté a osmé žádosti o platbu.

Poslanec Buxadé však 18. července doplnil svou otázku, protože původní odpověď pana Gentiloniho nebylo možné brát příliš vážně: Ve skutečnosti pouze odkázal na informace o plánu z 30. dubna 2021, které předcházely zprávě Účetního dvora!

Ve své následné odpovědi italský komisař uvedl dvě zarážející a protichůdná prohlášení. Jako by se chtěl omluvit za to, že nekontroluje využívání peněz daňových poplatníků, předstíral, že „nařízení o RRF nepověřuje Komisi, aby požadovala po členských státech upřednostnění konkrétních reforem nebo investic“. Přesto článek 24 nařízení o RRF umožňuje Komisi pozastavit nebo dokonce vypovědět dohodu s členským státem, pokud nejsou splněny milníky a cíle.

Socialistický komisař uznal, že takové vyhýbání se odpovědnosti nikoho nepřesvědčí, a vysvětlil, že revidovaný plán Španělska zahrnuje investice do nové infrastruktury elektrické sítě. Cílem složky C31.I4 revize plánu je podpořit rozvoj španělské přenosové sítě s celkovou investicí 931 EUR, která má být dokončena do 31. srpna 2026. To představuje 9 % odpovídající sedmé splátky, kterou Komise vyplatí Španělsku.

Poslanec Buxadé dále připomněl, že regionální řízení výzkumných a inovačních politik ve Španělsku je chaotické, neboť auditoři EU poukázali na to, že tyto politiky nejsou řádně koordinovány mezi více úrovněmi současné správy. Poté, co se komisař původně této otázce opět vyhnul, usoudil, že novela zákona č. 14/2011 zlepšuje koordinaci mezi různými úrovněmi vládních politik v oblasti vědy, výzkumu a inovací a posiluje řízení a koordinaci španělského systému vědy, technologií a inovací.

Nakonec politik VOX zdůraznil, že je třeba investovat do španělské primární zdravotní péče, která podle hodnocení auditorů EU v socialisticko-komunistickém plánu rovněž chyběla. Zde se socialistický komisař zachoval neústupně: protože běžné výdaje na zaměstnance a provoz nejsou v rámci RRF způsobilé, musely by být financovány ze státního rozpočtu.

To však Účetní dvůr nepožaduje; podle tohoto orgánu Unie by španělský plán měl zahrnovat investice – nikoli opakující se personální a provozní výdaje – do primární zdravotní péče. Je zřejmé, že ani socialisté na národní úrovni, ani na úrovni EU nemají velký zájem o investice do primární zdravotní péče ve Španělsku, zatímco VOX a ECR ano.