fbpx

Nepříjemná situace malých a středních podniků ve Španělsku

Obchod a ekonomika - 3 května, 2024

Španělská národní konfederace malých a středních podniků, zkráceně „CONPYMES“, upozornila na řadu vážných problémů, kterým čelí podnikatelé v tomto členském státě v důsledku současného hospodářského prostředí. V nedávném článku, který zveřejnil její předseda, dokonce tvrdí, že žádná z vlád, které se vystřídaly od roku 1978, nepodporovala růst malých a středních podniků, s výjimkou jediného opozičního poslance, který již není v politice.

Pouze polovina všech založených společností ve Španělsku přežije déle než tři roky po svém vzniku a většina z nich nedosahuje žádného růstu, zejména pokud jde o počet zaměstnanců. Průměrný španělský podnik zaměstnává 4,7 osob, zatímco v EU je to 6 osob, tj. o 28 % více; při srovnání s Německem je průměrná velikost španělského podniku z hlediska počtu zaměstnanců poloviční.

To španělským společnostem brání dosáhnout velikosti, která by jim umožnila snížit průměrné náklady a dosáhnout synergií a úspor z rozsahu.

Nejen nedostatečná velikost, ale také počet podniků registrovaných v systému sociálního zabezpečení zaznamenal ve Španělsku mezi lety 2024 a 2018 pokles: o 2 % u všech malých a středních podniků (s 1-249 zaměstnanci) a o více než 3 % u mikropodniků (1-9 zaměstnanců).

Pokud jde o výsledky a cash-flow v roce 2023, 53 % španělských malých a středních podniků uzavřelo své účty se ztrátou a 46 % mělo vážné problémy s likviditou. V posledních dvou letech přispěly daňové tlaky, růst sociálních příspěvků a rostoucí ceny surovin k nárůstu celkových nákladů o 19,3 %.

Na druhou stranu je pro ně přístup k úvěrům obtížnější v důsledku postupného zvyšování úrokových sazeb až na 4,5 %, aby manažeři eurozóny mohli bojovat s inflací.

Pokud se podíváme na daňový tlak na malé a střední podniky v roce 2023, Španělsko se svou 25% sazbou daně z příjmu právnických osob zaujímá 31. místo z 38 zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), pokud jde o daňovou konkurenceschopnost.

Veřejné zakázky jsou další oblastí, která španělské malé a střední podniky velmi znepokojuje. Přestože tvoří 99,9 % podnikové struktury v zemi, získávají pouze čtvrtinu všech zakázek zadávaných veřejnými orgány na různých úrovních správy (čtyři podle nadbytečného španělského územního systému).

Tato čtyřnásobná byrokracie je samozřejmě dalším faktorem, který narušuje hospodářskou soutěž a je trvalou překážkou pro expanzi podniků. Podnikatelé si často stěžují, že si musí najímat odborníky, aby je provedli džunglí právních předpisů.

Cash-flow španělských malých a středních podniků je v současné době ztíženo legislativou a praxí, kdy větší společnosti účtují v průměru 84 dní, zatímco menším dodavatelům platí v průměru 187 dní. Státní správa vykazuje vůči malým a středním podnikům podobné špatné praktiky v oblasti opožděných plateb. Lze v tom snadno spatřovat nejen ohrožení likvidity malých a středních podniků, ale také příklad neloajální konkurence, která přichází jak ze soukromého sektoru, tak i od administrativních zadavatelů.

Účet za energii je pro španělské malé a střední podniky další bolestí: za spotřebu elektřiny platí v průměru 300 EUR/MWh, zatímco ve Francii, Nizozemsku a/nebo Portugalsku je to 150-200 EUR/MWh.

Celkově se jedná o hluboké důvody pro jasné zlepšení. CONPYMES bojuje jménem všech přidružených podniků, a proto by měl získat zasloužené místo v národním sociálním dialogu a účastnit se diskusí o otázkách zaměstnanosti na úrovni EU. To by znamenalo postupné ozdravení španělské ekonomiky, jejíž páteří není nic jiného než malé a střední podniky. Je však španělská socialisticko-komunistická vláda připravena tak učinit, nebo bude i nadále jednat s podnikateli jako s ďábly, aby zvýhodnila velké podniky a dodavatele pocházející ze třetích zemí mimo Evropskou unii?

Zdroj obrázku: Conpymes