fbpx

Plán Itálie proti rostoucímu zneužívání fentanylu

Zdraví - 5 června, 2024

Cílem tohoto plánu je zabránit možnému výskytu mimořádné situace v Itálii tím, že se stanoví preventivní a donucovací opatření k omezení šíření této vysoce nebezpečné drogy.

Itálie oznámila komplexní plán, jak čelit rostoucí hrozbě, kterou představuje fentanyl, silný syntetický opioid, který ve Spojených státech způsobil ničivou epidemii a během pouhých tří let vedl k úmrtí více než 200 000 lidí, včetně známých osobností, jako je zpěvák Prince nebo rapper Coolio. Přestože Itálie zatím nedosáhla úrovně mimořádných událostí srovnatelné s USA, vláda uznala, že je naléhavě nutné přijmout opatření proti rostoucímu užívání fentanylu v zemi. Tato droga, která je mnohem silnější a smrtelnější než heroin, si rychle získává oblibu díky své nízké ceně a dostupnosti na nelegálním trhu. Italská vláda již v roce 2020 přijala opatření a zařadila fentanyl a jeho deriváty do tabulky omamných a psychotropních látek s cílem bojovat proti výrobě a šíření této drogy. Nový národní plán prevence proti nesprávnému užívání fentanylu a dalších syntetických opioidů, který představili náměstek předsedy vlády Alfredo Mantovano a ministr zdravotnictví Orazio Schillaci, představuje další krok vpřed v boji proti této hrozbě. Hlavním cílem plánu je preventivně zasáhnout, aby se zabránilo zhoršení situace, a to prostřednictvím řady cílených opatření.

Preventivní opatření se zaměří na posílení monitorování a kontroly distribuce a podávání fentanylu, aby se zabránilo zneužívání této látky pro jiné než lékařské účely. Kromě toho budou zavedena bezpečnostní opatření na ochranu skladů fentanylu před krádežemi a neoprávněným přístupem. Pro zdravotnický personál budou rovněž uspořádány kurzy zaměřené na rozpoznání příznaků předávkování fentanylem, zvládání následků a používání antidot. Protiopatření se zaměří na zavedení operativních postupů k omezení tohoto jevu, na šíření informačních kampaní o nebezpečí spojeném s užíváním fentanylu a na distribuci noxalonu, méně nebezpečného antidota, v terapeutických komunitách, ambulancích a policejních složkách. Tato bezpečnější náhražka by mohla být důležitým nástrojem při záchraně životů a zmírnění katastrofických následků předávkování fentanylem.

Přijetím této strategie boje proti fentanylu se Itálie stala jednou z prvních zemí v Evropské unii, která aktivně řeší tuto novou hrozbu. Jedná se o projev odhodlání italské vlády chránit veřejné zdraví a bojovat proti rozbujelému problému zneužívání drog. Aby však byla úspěšná, bude vyžadovat trvalé a koordinované úsilí všech zúčastněných stran, včetně vládních institucí, zdravotnických orgánů, orgánů činných v trestním řízení a občanské společnosti. Pouze společným úsilím bude možné snížit ničivý dopad fentanylu a ochránit italské komunity před touto nebezpečnou hrozbou. Kromě toho je důležité zdůraznit, že fentanyl nepředstavuje hrozbu pouze pro ty, kteří jej dobrovolně zneužívají, ale také pro ty, kteří mu mohou být vystaveni nedobrovolně, jako jsou zdravotničtí pracovníci a orgány činné v trestním řízení. Jeho extrémní síla a schopnost způsobit předávkování i v minimálních dávkách z něj činí významné nebezpečí pro veřejnou bezpečnost.

Národní plán se neomezuje pouze na prevenci a potírání nesprávného užívání fentanylu, ale zahrnuje také složku informovanosti a povědomí veřejnosti. Budou šířeny cílené informační kampaně s cílem informovat obyvatelstvo o nebezpečích spojených s užíváním této drogy a podporovat bezpečné a uvědomělé chování. Skutečnost, že Itálie přijímá proaktivní opatření k řešení problému fentanylu, svědčí o odpovědném a prozíravém přístupu vlády a příslušných orgánů. Jedná se o významný krok k ochraně veřejného zdraví a ochraně italských komunit před jednou z nejzávažnějších drogových krizí poslední doby. Navzdory tomuto závazku však zbývá ještě mnoho práce, aby se tento problém řešil komplexně a účinně.