fbpx

Spolupráce s Evropou pro budoucnost duševního zdraví: Imperativ pro všechny

Zdraví - 14 května, 2024

Blíží se Evropský týden duševního zdraví 2024, jehož téma „spoluvytváření“ letos rezonuje obzvlášť silně.

Je to výzva ke spolupráci, výzva všem, kterým záleží na duševním zdraví, aby se spojili a společně vypracovali a realizovali politiky a programy zaměřené na podporu trvalé psychické pohody pro všechny.

Skutečnost v oblasti duševního zdraví je složitou sítí problémů a příležitostí, která zahrnuje osoby všech věkových kategorií a socioekonomického zázemí. Nikdo není imunní vůči dopadům duševního zdraví, od mladých lidí po starší lidi, od pracovníků po rodiny. Vzhledem k tomu, že technologie a sociální změny nadále mění způsob našeho života, je nezbytné, abychom k novým výzvám přistupovali s myšlenkou spolupráce a inovací.

Jedním z klíčových bodů, kterým se bude Týden duševního zdraví 2024 věnovat, je význam včasné intervence a včasné podpory. Příliš často se stává, že jsou rané příznaky duševních potíží ignorovány nebo přehlíženy, což časem vede k vážnějším problémům. Pro duševní zdraví společnosti je zásadní podporovat kulturu, v níž se lidé cítí dobře, když mohou požádat o pomoc a rychle ji obdržet.

V tomto ohledu dosáhla Evropská unie významného pokroku v oblasti duševního zdraví. Prostřednictvím programu EU4Health byly investovány miliony eur na identifikaci nedostatků ve stávajících službách a budování kapacit v oblasti duševního zdraví. Vzdělávání zdravotnických pracovníků a odborníků, včetně učitelů a sociálních pracovníků, bylo uznáno jako kritická oblast, do které je třeba investovat. Pro zajištění spravedlivého a včasného přístupu k péči je zásadní vybavit je dovednostmi, které jim umožní rozpoznat a zvládat problémy v oblasti duševního zdraví.

Dalším zásadním aspektem efektivního spoluvytváření je boj proti stigmatizaci a diskriminaci spojené s duševním zdravím. Lidé trpící psychologickými nebo psychiatrickými problémy se příliš často setkávají s předsudky a společenskou ostrakizací, což může bránit jejich zotavení a dobré životní pohodě. Spolupráce s vnitrostátními orgány při vytváření pokynů a politik, které podporují začlenění a porozumění, je zásadní pro vytvoření vstřícnější a příznivější společnosti pro všechny.

Duševní zdraví však nelze řešit pouze na institucionální nebo vládní úrovni. Jedná se o závazek, který zahrnuje celou komunitu, od škol po podniky, od organizací občanské společnosti po rodiny. Škola musí být místem, kde mladí lidé získávají nejen akademické znalosti, ale také se učí životním dovednostem, včetně zvládání emocí a psychické odolnosti. Pracoviště musí být prostředím, které podporuje pohodu zaměstnanců a poskytuje podporu a zdroje pro řešení stresu a vyhoření.

Další oblastí, na kterou se zaměřuje zvláštní pozornost, je duševní zdraví zranitelných skupin, jako jsou děti a uprchlíci. Pandemie Covid-19 a další globální krize prohloubily stávající nerovnosti a zatížily zdroje a kapacity nejzranitelnějších komunit. Je nezbytné zajistit, aby se těmto lidem dostalo podpory, kterou potřebují k řešení jedinečných problémů, jimž čelí, a to jak prostřednictvím specializovaných služeb v oblasti duševního zdraví, tak prostřednictvím širších politik, které řeší základní příčiny jejich zranitelnosti.

Podpora výzkumu a inovací v oblasti duševního zdraví má zásadní význam pro zajištění dalšího pokroku v léčbě a prevenci duševních poruch. Investice do výzkumných programů, které zkoumají nové terapie a léčebné postupy, mohou vést k účinnějším a cílenějším řešením pro osoby trpící duševními problémy.

Evropský týden duševního zdraví 2024 nám připomíná, že duševní zdraví je společná odpovědnost, která vyžaduje kolektivní závazek. Pouze spoluvytvářením politik, programů a postupů, které podporují porozumění, začlenění a podporu, můžeme doufat, že vytvoříme budoucnost, v níž se každý bude moci těšit dobrému duševnímu zdraví. Je to ambiciózní cíl, ale rozhodně stojí za to o něj usilovat pro dobro všech.

Alessandro Fiorentino