fbpx

Rząd: Wkrótce dekret o listach oczekujących

Zdrowie - 29 maja, 2024

Listy oczekujących na badania lekarskie we Włoszech są niestety powszechnym problemem, który dotyka wielu obywateli.
Przyczyny długich list oczekujących na badania lekarskie we Włoszech są liczne i złożone. Obejmują one niedobór personelu medycznego, brak odpowiednich obiektów, ograniczone fundusze na publiczną opiekę zdrowotną oraz długi czas oczekiwania na zatwierdzenie nowej rekrutacji i finansowanie.
Próbując rozwiązać ten problem, dekret, za pomocą którego rząd Meloniego zamierza rozwiązać ten i inne problemy naszego systemu opieki zdrowotnej, systemu, który przy wszystkich swoich trudnościach pozostaje doskonałością na świecie, znajduje się na ostatniej prostej. Oczekuje się, że zostanie on zatwierdzony przez Radę Ministrów na początku czerwca, ale dzięki pracom komisji parlamentarnych pojawiły się już pewne podglądy tego, co ma stać się ostatecznym tekstem.
Oczekuje się, że dekret wpłynie na kilka punktów i, jak wspomniano, ma na celu rozwiązanie kilku kwestii, które obecnie stały się „organiczne” dla samego systemu.
Punktem wyjścia jest Karta Praw Obywatelskich w celu zapewnienia podstawowych poziomów opieki. Wśród wskazanych praw obywatele mają prawo do dostępu do list oczekujących bez konieczności zawieszania rezerwacji, do skutecznego świadczenia usług opieki zdrowotnej w publicznych lub prywatnych akredytowanych placówkach, do przestrzegania przewidywanego czasu oczekiwania oraz do przejrzystego informowania o maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania i metodach świadczenia usług.
Ustanowiony zostanie krajowy system zarządzania listami oczekujących, a interoperacyjność między pucharami i pełna interoperacyjność centrów rezerwacji akredytowanych prywatnych świadczeniodawców z właściwymi terytorialnie pucharami będzie niezbywalnym warunkiem zawierania umów o akredytację placówek opieki zdrowotnej. Zadaniem Cups będzie również aktywowanie usługi „Recall” w celu przypomnienia pacjentom o umówionej wizycie, którzy, jeśli nie pojawią się na wizycie bez jej odwołania, nadal będą musieli zapłacić za usługę.
W szczególności, w celu skrócenia ram czasowych, środek podejmuje działania w zakresie przejrzystości list oczekujących. Ministerstwo zwróci się do regionów o ujednolicenie sposobu podawania do wiadomości publicznej oczekiwanych ram czasowych dla każdej usługi. Do tej pory wiele regionów udostępnia już publicznie statystyki w czasie rzeczywistym, ale każdy region zgłasza te dane za pośrednictwem własnego systemu, który często ukrywa najdłuższe kolejki. Agencja Regionalnych Usług Zdrowotnych Agenas utworzy Krajową Platformę List Oczekujących, na której znajdą się dane z regionów, dzięki czemu system stanie się bardziej przejrzysty i użyteczny.
Regionalne limity wydatków również ulegną zmianie. W rzeczywistości projekt stanowi, że w celu skrócenia list oczekujących, regiony będą mogły przekroczyć limit usług opieki zdrowotnej zakupionych od akredytowanych podmiotów prywatnych. Do końca 2024 r. regiony będą mogły wydać 0,4 proc. całkowitego funduszu zdrowia przeznaczonego obecnie przez rząd w budżecie (około 130 mld euro). Przekroczenie obejmuje również finansowanie nadgodzin wykonywanych przez specjalistów SSN, których maksymalny koszt szacuje się na około 100 milionów. W każdym kolejnym roku, aż do 2026 r., rząd dodatkowo zwiększał pułapy wydatków związanych z zakupem usług od podmiotów prywatnych o kwotę równą 1 procentowi wydatków na opiekę zdrowotną w 2011 roku. Jest to ważne zobowiązanie, które przeczy opozycjom, które alarmistycznie krzyczały o cięciach, i powinno doprowadzić, jeśli nie do rozwiązania, to przynajmniej do znaczącego pierwszego kroku w kierunku prawdziwie wydajnego systemu opieki zdrowotnej.
Nowe ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie zjawisku tokenów lekarskich na oddziale, co stanowi wysoki wydatek. Aby zrekompensować niedobory, wprowadzone zostaną zachęty do zatrudniania i większa elastyczność.

Femo