fbpx

Sojusz na rzecz globalnego pokoju i dobrobytu

Polityka - 4 marca, 2024

Historyczne spotkanie Giorgii Meloni i Joe Bidena: wzmocnienie więzi Włochy-USA.

3 marca 2024 r. premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła Biały Dom, aby spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Spotkanie to ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi ważny punkt zwrotny w stosunkach między Włochami a Stanami Zjednoczonymi i jest uważane za historyczny moment dla włoskiej prezydencji w G7.

Dwa dni temu w Białym Domu w Waszyngtonie odbyło się spotkanie dyplomatyczne między Giorgią Meloni, premierem Włoch, a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Głównym celem tego spotkania było omówienie kryzysu na Bliskim Wschodzie, który jest kwestią o krytycznym znaczeniu. Obaj przywódcy zobowiązali się do współpracy i koordynacji wysiłków, aby zapobiec eskalacji konfliktu. Podczas spotkania Meloni wyraził pełne poparcie i wdzięczność Włoch dla amerykańskich wysiłków mediacyjnych. Skorzystała również z okazji, aby podkreślić konieczność i priorytet rozwiązania kryzysu humanitarnego w regionie, który wymaga pilnej uwagi i działań.

Rzeczywiście, prezydent Biden wydał niedawno ważne oświadczenie dotyczące udziału Stanów Zjednoczonych w znaczącej operacji pomocy dla Strefy Gazy. Ten ruch oznacza niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w znalezienie pokojowego rozwiązania trwającego konfliktu w regionie. Podkreśla również znaczenie zapobiegania dalszej eskalacji sytuacji. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła swoje uznanie dla tej decyzji i z zadowoleniem przyjęła to posunięcie. Podkreśliła konieczność dążenia do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu niewinnych cywilów mieszkających na tym obszarze.

Podczas spotkania dwóch wybitnych przywódców położono znaczący nacisk na potrzebę zwiększenia środków bezpieczeństwa w regionie Morza Czerwonego. Prezydent Meloni podkreślił w szczególności kluczową rolę operacji morskiej Unii Europejskiej o nazwie „Aspides” w skutecznym przeciwdziałaniu utrzymującemu się zagrożeniu atakami Huti na statki handlowe. Aby zapewnić bezpieczny i stabilny region, przywódcy dyskutowali i rozważali różne strategie, które można wdrożyć, takie jak wdrażanie zaawansowanych technologii, zwiększenie liczby patroli i wymiana informacji wywiadowczych. Dyskusja obejmowała również zbadanie możliwości współpracy między krajami i organizacjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności regionu Morza Czerwonego.

Podczas swojego niedawnego przemówienia prezes Meloni podkreśliła kluczowe znaczenie zbliżającego się szczytu przywódców G7 w regionie Apulii we Włoszech. Podkreśliła cel konkretnego i znaczącego szczytu, który zająłby się najbardziej palącymi kwestiami, przed którymi stoi dziś świat. Włoska prezydencja G7 określiła kilka priorytetów, w tym obronę międzynarodowego porządku opartego na zasadach, ze szczególnym naciskiem na pokój na Ukrainie i dialog z globalnym Południem w ramach G7.

Prezydent omówiła również różne kluczowe tematy podczas swojego przemówienia, w tym przepływy migracyjne, które są obecnie pilną kwestią zarówno dla Włoch, jak i Stanów Zjednoczonych. Dyskusja koncentrowała się na znalezieniu realnych rozwiązań, które byłyby korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób dotkniętych przepływami migracyjnymi. Ogólnie rzecz biorąc, przemówienie podkreśliło znaczenie współpracy i współdziałania w rozwiązywaniu najpilniejszych kwestii, przed którymi stoi dziś świat.

Podczas dyskusji premier Włoch, pani Meloni, podkreśliła znaczenie „Planu Mattei”(1), który został niedawno zatwierdzony przez włoski parlament. Plan ten stanowi ważny krok w kierunku dwustronnej współpracy, która wykracza poza zwykłą pomoc i koncentruje się na budowaniu długotrwałych i wzajemnie korzystnych relacji. Premier Meloni podkreślił, że podejście do Afryki powinno opierać się na strategicznym partnerstwie między równymi sobie, a nie na podejściu paternalistycznym lub drapieżnym. W tym temacie podkreśliła, że jednym z głównych celów tego planu jest skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi w kraju.

Ponadto pani Meloni podkreśliła znaczenie zbadania możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w obszarach wspólnego zainteresowania, dotyczących kontynentu afrykańskiego. Przypomniała o konferencji zorganizowanej w Rzymie na temat stosunków między Włochami a kontynentem afrykańskim (2). Podczas konferencji premier podkreślił potrzebę równego podejścia do rozwoju kontynentu. Uważa, że takie podejście może zająć się podstawowymi przyczynami kryzysu migracyjnego i zwalczać handel ludźmi. W tym celu pani Meloni rozważa również uruchomienie globalnego sojuszu przeciwko handlarzom ludźmi. Sojusz ten może działać na rzecz zapewnienia bezpieczniejszego środowiska dla osób na całym świecie, zapewniając jednocześnie, że handlarze ludźmi zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat sztucznej inteligencji, która stała się ważną kwestią, a obaj przywódcy zobowiązali się do opracowania polityk, które zapewnią, że sztuczna inteligencja pozostanie zorientowana na człowieka.

Ważnym tematem rozmów była również sytuacja na Ukrainie. Premier potwierdził pełne poparcie Włoch dla Kijowa i z zadowoleniem przyjął ogłoszenie sankcji wobec Rosji. Premier podkreślił również znaczenie przeznaczenia środków zamrożonych przez rosyjski bank centralny za granicą na finansowanie odbudowy Ukrainy, o co zwróciły się Stany Zjednoczone.

Wreszcie, Meloni podkreślił znaczenie strategicznej współpracy między Włochami a Stanami Zjednoczonymi, podkreślając rosnącą dwustronną wymianę handlową i potencjał dalszej poprawy stosunków dwustronnych, silną zgodność między Włochami a Stanami Zjednoczonymi w kluczowych kwestiach polityki międzynarodowej, potwierdzając wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i globalnego dobrobytu.

Spotkanie premiera Włoch i prezydenta Stanów Zjednoczonych pokazało szeroką zbieżność intencji w kluczowych kwestiach, takich jak migracja, Bliski Wschód i Ukraina. Wzmocniło to więź między Włochami a Stanami Zjednoczonymi i stworzyło drogę do zwiększonej współpracy między tymi dwoma narodami w kwestiach o znaczeniu globalnym.

 

(1) „Plan Mattei” jest strategiczną inicjatywą promowaną w celu ustanowienia nowego partnerstwa między Włochami a państwami afrykańskimi. Swoją nazwę zawdzięcza byłemu prezesowi „ENI”, Enrico Mattei, który zmarł w 1962 roku. Plan ten ma na celu stworzenie energetycznego i społecznego połączenia z kontynentem afrykańskim, zgodnie z „nie drapieżnym” podejściem Mattei do Afryki. Celem jest promowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju, opartego na strategicznym partnerstwie między Europą a Afryką. Plan Mattei przewiduje współpracę między Włochami a krajami afrykańskimi w celu określenia konkretnych treści i zmobilizowania zasobów na inwestycje, aby przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa kontynentu.

 

(2) Konferencja Włochy-Afryka odbyła się w Rzymie w dniach 28-29 stycznia 2024 r. i wzięło w niej udział ponad 20 afrykańskich szefów państw i rządów, a także wielu innych międzynarodowych przedstawicieli i delegacji.

Głównym celem konferencji było ustanowienie nowej strategii współpracy między Włochami a krajami afrykańskimi, zwracając szczególną uwagę na kluczowe aspekty, takie jak energia i szkolenia zawodowe. Podczas wydarzenia premier Meloni przedstawił plan Mattei. Projekt ten został już zatwierdzony jako dekret z mocą ustawy przez włoski Senat w dniu 20 grudnia 2023 r. Celem Planu Mattei jest zapewnienie pomocy krajom afrykańskim i zarządzanie imigracją w „miękki” sposób, przy jednoczesnym zajęciu się ważnymi kwestiami, takimi jak dostawy energii i szkolenia.

Dziewięć afrykańskich krajów było zaangażowanych od samego początku, w tym Algieria, Kongo, Egipt, Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Maroko, Mozambik i Tunezja. Każdy kraj ma swoje filary współpracy, takie jak edukacja, rolnictwo, zdrowie i energia. To pionierskie podejście ma na celu stworzenie strategicznego partnerstwa między Włochami, Europą i Afryką, wykraczającego poza konwencjonalny model darczyńcy i beneficjenta.