fbpx

Alliansen för global fred och välstånd

Politik - mars 4, 2024

Historiskt möte mellan Giorgia Meloni och Joe Biden: stärkta band mellan Italien och USA.

Den 3 mars 2024 besökte Italiens premiärminister Giorgia Meloni Vita huset för att träffa USA:s president Joe Biden. Detta möte är av yttersta vikt eftersom det markerar en viktig vändpunkt i förbindelserna mellan Italien och Förenta staterna och anses vara ett historiskt ögonblick för det italienska ordförandeskapet i G7.

För två dagar sedan stod Vita huset i Washington värd för ett diplomatiskt möte mellan Giorgia Meloni, Italiens premiärminister, och Förenta staternas president. Huvudsyftet med detta möte var att diskutera krisen i Mellanöstern, en fråga av avgörande betydelse. De båda ledarna lovade att arbeta tillsammans och samordna sina insatser för att förhindra en upptrappning av konflikten. Under mötet uttryckte Meloni Italiens fulla stöd och tacksamhet för USA:s medlingsinsatser. Hon tog också tillfället i akt att betona nödvändigheten och prioriteringen av att ta itu med den humanitära krisen i regionen, som kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder.

President Joe Biden gjorde nyligen ett viktigt tillkännagivande om Förenta staternas deltagande i en betydande hjälpinsats till Gaza. Denna åtgärd visar på Förenta staternas orubbliga engagemang för att finna en fredlig lösning på den pågående konflikten i regionen. Det understryker också vikten av att förhindra ytterligare upptrappning av situationen. Den italienska premiärministern, Giorgia Meloni, uttryckte sin uppskattning för detta beslut och välkomnade varmt flytten. Hon betonade att det är nödvändigt att arbeta för en vapenvila mellan Israel och Hamas, eftersom det är avgörande för säkerheten och välbefinnandet för oskyldiga civila som bor i området.

Under mötet mellan de två framstående ledarna lades stor vikt vid behovet av förbättrade säkerhetsåtgärder i Röda havsregionen. President Meloni betonade särskilt den avgörande roll som Europeiska unionens marina operation ”Aspides” har spelat för att effektivt motverka det ihållande hotet från Houthis attacker mot handelsfartyg. För att säkerställa en säker och stabil region diskuterade och övervägde ledarna olika strategier som skulle kunna genomföras, t.ex. användning av avancerad teknik, ökad patrullering och utbyte av underrättelser. I diskussionen ingick också att undersöka möjligheterna till samarbete mellan länder och organisationer för att uppnå målet att garantera säkerhet och stabilitet i Röda havsregionen.

I sitt tal nyligen betonade president Meloni den avgörande betydelsen av det kommande toppmötet mellan G7-ländernas ledare i regionen Puglia i Italien. Hon framhöll syftet med ett konkret och betydande toppmöte, som skulle ta upp de mest brådskande frågor som världen står inför idag. Det italienska ordförandeskapet i G7 har fastställt flera prioriteringar, bland annat att försvara den regelbaserade internationella ordningen, med särskild tonvikt på fred i Ukraina och dialog med den globala södern inom G7.

Presidenten diskuterade också olika viktiga ämnen under sitt tal, inklusive migrationsströmmar, som för närvarande är en angelägen fråga för både Italien och USA. Diskussionen fokuserade på att hitta genomförbara lösningar som skulle gynna alla inblandade parter och samtidigt garantera säkerheten och välbefinnandet för dem som påverkas av migrationsströmmarna. Sammantaget underströk talet vikten av samarbete och samverkan för att ta itu med de mest angelägna frågor som världen står inför idag.

Under diskussionen framhöll Italiens premiärminister Meloni betydelsen av ”Mattei-planen”(1) som nyligen godkändes av det italienska parlamentet. En plan som utgör ett viktigt steg mot ett bilateralt samarbete som går längre än bara bistånd och är inriktat på att bygga upp långvariga och ömsesidigt fördelaktiga förbindelser. Premiärminister Meloni betonade att strategin gentemot Afrika bör grundas på strategiska partnerskap mellan jämlikar, snarare än på en paternalistisk eller predatorisk strategi. Hon betonade att ett av de främsta målen med denna plan är att hantera migrationsflödena i landet på ett effektivt sätt.

Vidare betonade Meloni vikten av att utforska möjligheterna till samarbete med Förenta staterna på områden av gemensamt intresse, när det gäller den afrikanska kontinenten. Hon påminde om den konferens som hölls i Rom om förbindelserna mellan Italien och den afrikanska kontinenten (2). Under konferensen underströk premiärministern behovet av en jämlik strategi för kontinentens utveckling. Hon anser att detta tillvägagångssätt kan ta itu med de grundläggande orsakerna till migrationskrisen och bekämpa människohandel. I detta syfte överväger Meloni också att lansera en global allians mot människohandlare. Denna allians kan arbeta för att skapa en säkrare och tryggare miljö för individer över hela världen, samtidigt som den ser till att människohandlare ställs inför rätta.

Mötet gav också tillfälle att diskutera artificiell intelligens, som har seglat upp som en viktig fråga, och båda ledarna åtog sig att utveckla en politik som säkerställer att AI förblir människocentrerad.

Situationen i Ukraina var också ett viktigt ämne som diskuterades av de två. Premiärministern bekräftade Italiens fulla stöd för Kiev och välkomnade tillkännagivandet av sanktioner mot Ryssland. Premiärministern framhöll också betydelsen av att de medel som den ryska centralbanken har fryst utomlands används för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina, vilket USA har begärt.

Slutligen underströk Meloni vikten av strategiskt samarbete mellan Italien och USA och framhöll den växande bilaterala handeln och potentialen för ytterligare förbättringar i de bilaterala förbindelserna, en stark samsyn mellan Italien och USA i viktiga frågor inom internationell politik, vilket bekräftar det gemensamma engagemanget för fred, säkerhet och globalt välstånd.

Mötet mellan Italiens premiärminister och Förenta staternas president visade på en bred samstämmighet i avsikterna i viktiga frågor som migration, Mellanöstern och Ukraina. Det stärkte banden mellan Italien och Förenta staterna och skapade förutsättningar för ett ökat samarbete mellan de två länderna i frågor av global betydelse.

 

(1) ”Mattei-planen” är det strategiska initiativ som syftar till att upprätta ett nytt partnerskap mellan Italien och de afrikanska staterna. Det har fått sitt namn efter den tidigare ordföranden för ”ENI”, Enrico Mattei, som avled 1962. Denna plan syftar till att skapa en energimässig och social förbindelse med den afrikanska kontinenten, i enlighet med Matteis ”icke-rovgiriga” inställning till Afrika. Målet är att främja en hållbar och varaktig utveckling som bygger på ett strategiskt partnerskap mellan Europa och Afrika. Mattei-planen innebär ett samarbete mellan Italien och de afrikanska länderna för att definiera specifika innehåll och mobilisera resurser för investeringar, för att bidra till stabilitet och säkerhet på kontinenten.

 

(2) Konferensen mellan Italien och Afrika ägde rum i Rom den 28-29 januari 2024 och besöktes av över 20 afrikanska stats- och regeringschefer samt många andra internationella företrädare och delegationer.

Huvudsyftet med konferensen var att upprätta en ny samarbetsstrategi mellan Italien och de afrikanska länderna, med särskild uppmärksamhet på viktiga aspekter som energi och yrkesutbildning. Under evenemanget presenterades Mattei-planen av premiärminister Meloni. Detta projekt hade redan godkänts som ett lagdekret av den italienska senaten den 20 december 2023. Syftet med Mattei-planen är att ge stöd till de afrikanska länderna och hantera invandringen på ett ”mjukt” sätt samtidigt som man tar itu med viktiga frågor som energiförsörjning och utbildning.

Nio afrikanska länder var med från början, däribland Algeriet, Kongo, Egypten, Etiopien, Elfenbenskusten, Kenya, Marocko, Moçambique och Tunisien. Varje land har sina egna pelare för samarbete, såsom utbildning, jordbruk, hälsa och energi. Detta banbrytande tillvägagångssätt syftar till att skapa ett strategiskt partnerskap mellan Italien, Europa och Afrika, som går utöver den konventionella modellen med givare och mottagare.