fbpx

Den ohållbara utvecklingen av olaglig invandring

Politik - april 2, 2024

Det är ingen nyhet att säga att Europa har allvarliga problem och står inför stora utmaningar när det gäller invandring, särskilt olaglig invandring. Det vore rimligt att förvänta sig att de europeiska beslutsfattarna skulle ha fått upp ögonen efter att det rekordhöga antalet olagliga gränspassager nåddes 2015, när flyktingkrisen var som värst, med en häpnadsväckande siffra på över 1,8 miljoner olagliga gränspassager. Det råder ingen tvekan om att de olagliga gränspassagerna minskade avsevärt efter 2015, men de har fortfarande varit ohållbart höga, och det är lätt att underskatta siffrorna om de jämförs med de siffror som sköt i höjden under 2015. Under 2016 var antalet olagliga gränspassager in i EU fortfarande högt, över 511 000, och även om de minskade därefter var siffran för 2023 den högsta sedan 2016, med 330 000 olagliga gränspassager.

Men tyvärr har de politiska beslutsfattarna inte tagit itu med problemet direkt. I stället har ett allmänt samförstånd etablerats, som består av en ohållbar blandning av att sparka på burken, att inte ta itu med de perversa incitament som får invandrare att över huvud taget ge sig ut på den farliga resan över Medelhavet och att inte sätta lag och ordning, säkerhet och européerna i första rummet. Men de europeiska medborgarna är inte blinda för de sociala, ekonomiska, kulturella, lagliga och säkerhetsmässiga problem som är förknippade med en ständigt ökande befolkning av illegala invandrare från Mellanöstern och Afrika inom Europas gränser. Kanske är detta en av de främsta anledningarna till att de två konservativa partierna, ECR och ID, sannolikt kommer att stiga till 3rd och 4th i EU-valet i juni 2024 och kan enligt opinionsundersökningar till och med få fler mandat tillsammans än de traditionella mainstreampartierna, EPP och S&D.

För att återgå till invandring gjorde Europaparlamentet och rådet i december förra året framsteg med den ”nya pakten för migration och asyl”, ett politiskt paket som lades fram av EU-kommissionen 2020 för att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet, men som hade varit fastlåst sedan dess. Det finns några tillfredsställande politiska åtgärder i paketet, till exempel förordningen om screening som syftar till att fastställa harmoniserade bestämmelser om autentisering av tredjelandsmedborgare vid deras ankomst för att öka tryggheten och säkerheten i Schengenområdet, Eurodacförordningen som syftar till att utveckla en gemensam databas för att sammanställa mer exakta och fullständiga uppgifter för att identifiera otillåtna förflyttningar, förordningen om asylförfaranden som syftar till att göra asyl, återvändande och gränsförvaltning snabbare och effektivare samt förordningen om kriser och force majeure som syftar till att garantera att EU är redo att hantera krisscenarier i framtiden.

Dessa är alla i linje med konservativa principer, eftersom de kommer att bidra till att ge mer stöd till medlemsstaterna för att skydda EU:s yttre gräns, öka antalet asylsökande som återvänder till sina ursprungsländer, bekämpa missbruk av EU:s asylsystem osv. En av flaggskeppspolitiken i denna nya pakt är dock djupt oroande för européerna. Vi hänvisar naturligtvis till förordningen om hantering av asylmigration, som syftar till att inrätta en ny solidaritetsregel bland medlemsstaterna för att omorganisera ankomsten av asylsökande, med argumentet att det för närvarande bara är ett fåtal länder som tar emot den stora majoriteten av asylsökande. Vad denna politik syftar till är att ge en livlina till ”frontlinjeländer” som Spanien och Grekland, som grovt missköter sin del av EU:s yttre gräns, genom att kräva att medlemsstaterna erbjuder stöd genom att omplacera asylsökande, eller om inte, att ge ekonomiskt stöd för att täcka upp för dessa asylsökande.

I slutändan skapar detta ett motsatt incitament för blivande asylsökande och är en oacceptabel pålaga för medlemsstater som inte vill späda ut sina nationella samhällen med ekonomiska invandrare från Mellanöstern som är ovilliga att integreras i det västerländska samhället och anta dess värderingar. I detta avseende är den ungerske premiärministern Viktor Orbán riktmärket. Han försvarar att ”det enda sättet att stoppa migrationen är att alla som vill komma in i EU håller sig borta från EU tills det relevanta beslutet har fattats” om deras asylansökan. ”Ingen annan lösning kommer att uppnå det önskade resultatet”, enligt Orbán. Han sade vidare att ”jag är övertygad om att den ungerska regeln är modellen. Den bör inte motarbetas, den bör inte fördömas. Det är den enda reglering som fungerar i Europa”. Som Orbán och ECR försvarar är det absolut nödvändigt att det europeiska migrationssystemet respekterar de nationella samhällenas röst och önskemål och att det bygger på samarbete, inte tvång. Dessutom måste migrationssystemet bygga på två viktiga pelare: starka gränser för att förhindra olagliga överfarter och externalisering, vilket innebär att man arbetar med tredjeländer för att nå samarbetsavtal som förhindrar och avskräcker migranter från att ge sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet när det land de reser från objektivt sett är säkert.