fbpx

Банковата трансформация в ЕС: случаят с балтийските държави

Търговия и икономика - май 10, 2024

Думите „банка“, „финансиране“, „заем“ или „превод“ не са непознати на никого, който е достатъчно възрастен, за да може да извършва парични операции. Съществуват обаче и много нови термини, които са се появили в резултат на професионализирането на икономиката в рамките на гражданското общество, т.е. след като гражданите са придобили познания в областта на икономическите термини; някои от тях са норма на възвръщаемост на капитала или нетен лихвен марж.

Може би почти цикличните икономически кризи от 2008 г. насам, уязвимостта на банковия сектор с въвеждането на нови технологични инструменти, несигурността след руската инвазия в Украйна или инфлацията са създали у обществото чувство на загриженост или интерес към необходимостта да знае какво се случва с парите му. Това, наред с много други данни, е показано в доклада, представен от Европейската парламентарна група ECR „Трансформацията на банковия сектор в Европейския съюз и Северна Европа и нейното въздействие върху конкуренцията в сектора в балтийските държави“.

В този случай, въпреки че е направен общ анализ на настоящото положение на финансовия сектор в Европа, са разгледани особеностите, които характеризират този сектор в балтийските страни: Литва, Латвия и Естония, водят до важни заключения.

На първо място, важно е да се подчертае, че работата, извършвана от банковите и финансовите институции, е от съществено значение за обществото като цяло във всяка част на света. С други думи, банките отговарят, наред с други неща, за финансирането на мостове, пътища, летища и различни инфраструктури, които са необходими за правилното функциониране на всяка общност. Освен това става въпрос не само за създаване на нова инфраструктура, но и за създаване на нови работни места и увеличаване на броя на заетите лица, което води до ползи за икономическото и социалното здраве.

Споменатите по-горе промени или обстоятелства доведоха до дълбоки, почти структурни промени във финансовия сектор и това е пряко следствие от преобладаващата необходимост банките да съществуват, въпреки че трябва да бъдат пренастроени към една по-цифрова реалност. Така се раждат така наречените „необанки“, т.е. банки, които предлагат само цифрови услуги. За сегашното технологично време това изглежда предимство и повече от полезен инструмент, за да не пропуснем това, което някои наричат технологична революция. От друга страна, това по никакъв начин не може да бъде в ущърб на една основна услуга, която, както беше споменато в предишните редове, изглежда засяга всяко лице, което е достатъчно възрастно, за да извърши икономическа транзакция. Този факт има отрицателни и преки последици най-вече за най-възрастните слоеве от европейското население, т.е. за тези, на които дължим създаването на тази Европа и това общество на мир и до известна степен на просперитет. Ето защо европейските институции трябва да осигурят от своята регулаторна власт банковите услуги, от които възрастните хора могат да се нуждаят, като обърнат специално внимание и на регионите с големи селски райони, като Испания и Полша, където основните услуги са недостатъчни.

Друг интересен извод, който може да бъде направен от този доклад и който е свързан с предходната точка, е свързан с политиките за ESG, които банките прилагат. С други думи, политиките, които имат за основа околната среда, социалната отговорност и доброто управление и които предизвикаха толкова много спорове в страни като САЩ. Тук, в Европейския съюз, обаче, все повече компании, включително икономически, решават да прилагат тези политики, въпреки че забравят да вземат предвид това, което е важно за финансовите институции: да предлагат гарантирана услуга, която работи за всички граждани, независимо от възрастта, икономическото положение или контекста.

Тези два въпроса, споменати по-горе, прилагането на политиките на ESG и новият модел на технологичните банки ускориха създаването на явление, което докладът, и тук е още едно от заключенията, нарича мобилност на потребителите. Истината е, че според проучването на Accenture „Global Banking Consumer Survey 2023“ само 23% от анкетираните граждани оценяват високо продуктовата гама на своята банка, а освен това тенденцията изглежда води до разделяне на покупката на финансови услуги в различни структури от един и същ потребител. Тази реалност в рамките на Европейския съюз е по-силно подчертана в балтийските страни: Литва, Латвия и Естония, което води до последния извод.

Балтийските страни изглежда имат два основни проблема, които ги отличават от тенденцията, която поддържат останалите държави от Европейския съюз. От една страна, изглежда, че има проблеми с чуждестранните клиенти, които оперират в тези банки поради географската им близост до Русия, тъй като трябва да прилагат строги мерки срещу пране на пари или корупционни действия, което доведе до намаляване на броя на клиентите. От друга страна, изглежда, че банките в тези страни, особено в Латвия, са силно зависими от шведските банки, което ги прави по-малко конкурентоспособни на регионално и местно равнище. Това води до по-малък стимул за тях да предлагат помежду си последователни оферти за лихвени проценти при изплащане на ипотека или заем, така че алтернативите в тези страни са малко, което ги прави европейско изключение.

Затова може би възможно решение на тези проблеми би могло да бъде преразглеждане на институционалните изисквания към банките, като се зачитат тяхната добра работа и независимост, но не се забравя необходимостта от предлагане на комплексни услуги, които да отговарят на нуждите на всички социални слоеве, както и балтийските страни да постигнат по-голяма степен на зависимост от руските клиенти, които невинаги работят по законови формули, и да постигнат по-голям финансов суверенитет спрямо външни фактори, които пречат на конкурентоспособността и услугите за гражданите.