fbpx

Младите хора и образованието, Европейската степен: Три инициативи на Европейската комисия

култура - май 29, 2024

Европа се фокусира върху младите хора и гледа към бъдещето, като проектира маршрути за тях, за да направи пътя им гладък и изпълнен с възможности. В този смисъл ангажиментът на европейските институции се отнася до включването на момичетата и младите жени в света на политиката, както в социален аспект, така и в областта на обучението. В този конкретен случай преди няколко седмици Европейската комисия представи пакет от мерки, насочени към възможността за европейска бакалавърска степен, която ще проправи пътя „за нов вид съвместна програма, основана на общ набор от критерии, договорени на равнище ЕС“, както се подчертава в бележка на институциите. Ето защо Комисията планира още през 2025 г. да стартира „европейски проекти за придобиване на образователна степен“ в рамките на програмата „Еразъм+“ (която за периода 2021-2027 г. може да разчита на бюджет от 27 млрд. евро).

 

Трите европейски инициативи за степен

В контекста на интервенцията, през септември 2020 г. излезе съобщението на Комисията относно реализирането на Европейското образователно пространство, в което се посочва, че до 2025 г. ще бъдат предприети действия за улесняване на реализирането на съвместни програми за придобиване на образователна степен от алианси за висше образование. През следващата година съобщението е одобрено от Съвета.

Следователно пакетът, представен в края на март миналата година, вече беше обявен от председателя фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2023 г. и е част от работната програма на Комисията за 2024 г.

Планът за европейска диплома се основава на шест пилотни проекта по програма „Еразъм+“, в които участват повече от 140 висши учебни заведения в ЕС.

Програма: така изпълнителната власт определя пакета от мерки за изравняване на степените. Както обяснява Комисията, това е целесъобразност, която се определя като изгодна за студентите, но не само: първо, защото ще улесни мобилността между една и друга държава; второ, ще опрости подбора за работодателите, като по този начин ще им предостави възможност да наемат по-лесно персонал. Освен това, обяснява изпълнителният директор, по този начин ще се засили и конкурентоспособността на Европа, ако се има предвид търсенето на пазара на труда.

Пакетът включва три инициативи, които анализират и решително премахват всички правни и административни пречки, които не позволяват създаването на конкурентоспособни съвместни програми за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен. Все пак следва да се отбележи, че посочените инициативи са предложени с цел пълно зачитане на автономията на университетите, както и на компетентността на страните от ЕС и на регионалните администрации в областта на висшето образование.

Въпреки това намерението на пакета е ясно: да се определи мрежа, която безпрепятствено да свързва тези, които са в процес на получаване на диплома или вече са я получили, и да не им позволява да бъдат ограничавани в решенията си от ограничаваща бюрокрация.

В този смисъл първата инициатива от пакета се отнася до реализирането на европейски план за дипломиране, който определя конкретен път за сътрудничество между страните от ЕС и сектора на висшето образование, както пояснява Комисията. Като се има предвид разнообразието на европейските системи за висше образование, тя ще избере т.нар. постепенен подход с две възможни точки на навлизане:

  • Европейски подготвителен знак се присъжда на съвместни програми, които отговарят на предложените европейски критерии. Заедно със съвместната диплома студентите ще получат и сертификат за европейския дипломен знак.
  • Европейска диплома: това е нов вид квалификация, санкционирана от националното законодателство, издадена съвместно от няколко университета или от съвместно юридическо лице, създадено от тях, и призната автоматично.

Що се отнася до другите две мерки, те се нуждаят от прецизиране, но като цяло едната е насочена към подобряване на процесите на осигуряване на качеството и автоматичното признаване на дипломите за висше образование, а другата – към повишаване на привлекателността и устойчивостта на академичната кариера.

Що се отнася до качеството и автоматичното признаване, с предложението си за препоръка Комисията приканва държавите членки и висшите учебни заведения да опростят и подобрят процесите и практиките си за осигуряване на качество. Това се отнася по-специално до условията, необходими за осигуряване на отчетност и доверие, както и за подобряване на работата на самите университети. В официална бележка Комисията обяснява още, че препоръката ще подкрепи иновативните педагогически предложения и ще даде възможност на висшите учебни заведения да създават транснационални програми със сертифицирано качество, които автоматично се признават в целия ЕС.

Предложената от Съвета препоръка за по-привлекателни и устойчиви кариери във висшето образование има за цел да гарантира, че персоналът, ангажиран с трансгранични образователни дейности – използвайки иновативни методи на преподаване – получава заслуженото признание и възнаграждение. Накратко, целта е да се гарантира, че всички национални системи за висше образование ще се справят с критичните проблеми, свързани с неравностойното признаване на различните роли, които персоналът може да изпълнява. Тя има за цел също така да улесни и насърчи популяризирането на транснационалните образователни дейности.

 

Подкрепата на Комисията и думите на Схинас: чудесна възможност за младите хора

Въпреки това Европейската комисия ще подкрепя активно работата на страните от ЕС за правилното изготвяне на европейска диплома. Сред предвидените действия е Лаборатория за европейска диплома, която ще бъде създадена през 2025 г. и подкрепена от програмата „Еразъм+“, и която има за цел да включи държавите членки и общността на висшето образование в разработването на насоки за европейска диплома.

Програмата беше приветствана и от Асоциацията на европейските университети, която изрази положително становище, но също така уточни, че успехът на инициативата „зависи преди всичко от прилагането в цяла Европа на инструментите и средствата, свързани с вече съществуващите съвместни програми“.

Всъщност по време на пресконференцията на 27 март пресата няколко пъти проучи осъществимостта на инициативата, като зададе конкретни въпроси на Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот, и на Илияна Иванова, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Бяха изразени някои опасения, например относно възможността програмата да се превърне в елитарна, не на последно място поради факта, че за да получат диплома, студентите ще трябва да се обучават в университети, регистрирани в поне две различни държави-членки, но за тази дейност няма да бъде предоставено допълнително финансиране.

Телевизионният канал Euronews се задълбочи в темата, като попита дали начинът, по който е структурирана интервенцията, би довел до изключване на ученици от по-бедни социално-икономически слоеве. „Противно на елитарното схващане, програмата е всеобхватна и отворена за всеки, за всеки университет, от всяка държава членка“, отговори Иванова.

Затова тя трябва да бъде приобщаващо начинание, което има за цел да обединява, а не да подчертава социалните и културните различия. Трябва да се има предвид и достъпът до фонд „Еразъм+“, благодарение на който, според Схинас, студентките ще имат достъп до тази възможност. Възможност, към която трябва да се подходи с анализ и данни в ръка: младите хора трябва да бъдат обучени именно за да могат да разберат напълно възможностите, които този нов подход може да предложи.

 

Следващи стъпки на инициативата

През следващите няколко месеца, т.е. преди края на годината, пакетът ще бъде разгледан от Съвета на Европейския съюз и ще бъде обсъден в синхрон с основните заинтересовани страни от сектора на висшето образование. Преди обаче бюрокрацията да започне да действа, Комисията, която е инициатор на предложението, отправя сърдечна покана към Съвета, държавите членки, университетите, студентите, икономическите и социалните партньори да помислят как европейската диплома може да създаде нови връзки и да улесни движението и избора на живот.