fbpx

Opětovná latinizace Rumunska

Eseje - 21 února, 2024

Kdybyste se zeptali západoevropanů a východoevropanů na ulici na jazykovou podstatu rumunštiny, mnozí by vsadili na „slovanský“. Vždyť je obklopeno sousedními slovanskými státy, bylo součástí komunistického východního bloku, tvořeného převážně slovansky mluvícími obyvateli, a po významná historická období se nacházelo ve sféře vlivu Ruska. Dokonce i mezi těmi, kteří správně předpokládají latinské kořeny Rumunska, se často objevují nejasnosti ohledně toho, jak k tomu došlo. Rozhodl jsem se prozkoumat, kde se latinské kořeny této země poprvé objevily, kde zmizely a samozřejmě jak se znovu objevily.

Rumunsko, ležící ve východní Evropě, se může pochlubit bohatou historickou tapiserií protkanou nitkami římského vlivu. Navzdory staletím cizí nadvlády a kulturní a jazykové asimilace se Rumunsko vydalo na cestu hluboké relatinizace, kdy znovu získalo své latinské dědictví a potvrdilo svou identitu latinsky mluvícího národa. Tento esej se zabývá mnohostranným procesem relatinizace v Rumunsku, sleduje jeho historické kořeny, zkoumá jeho kulturní projevy a analyzuje jeho současný význam.

Latinizace a odlatinizování

Kořeny počáteční latinizace Rumunska sahají až do starověku, kdy Římská říše rozšířila své panství do oblasti známé jako Dácie. Dobytí Dácie Římany v roce 106 n. l. zavedlo latinu jako úřední jazyk (ve snaze o úplnou kulturní asimilaci) a zanechalo nesmazatelnou stopu v mentalitě, jazyce a správě regionu. Latina, lingua franca Římské říše, se hluboce zakořenila ve struktuře dácké společnosti a ovlivnila vše od obchodu přes administrativu až po náboženství.

Po odchodu Římanů z Dácie ve 3. století n. l. však nastalo období otřesů, které se vyznačovalo postupnými vlnami stěhování a výbojů různých národů, včetně Gótů, Hunů a Slovanů. Navzdory těmto poruchám se latina udržela jako základ místního nářečí (i když se mísila se slovní zásobou okupantů nebo ji měnila) a postupně se vyvinula v rumunštinu.

Kulturní oživení a opětovná latinizace

Kulturní obrození v 19. století spolu s bojem Rumunska za nezávislost sehrálo klíčovou roli při katalyzování procesu nové latinizace Rumunska. Rumunští intelektuálové se inspirovali romantickým hnutím, které se šířilo Evropou, a snažili se znovu získat své latinské dědictví jako prostředek k prosazení národní identity a kulturní autonomie. Ústředním bodem tohoto oživení byla podpora rumunského jazyka jako prostředku literatury, vzdělávání a správy.

Podnětem ke kulturnímu obrození byl rostoucí pocit národního uvědomění a touha vymanit se ze staleté nadvlády cizinců. Po staletích osmanské nadvlády a kulturního vlivu se rumunští intelektuálové snažili oživit hrdost na své latinské dědictví a oživit zájem o svůj jazyk a kulturu. Toto oživení bylo součástí širšího nacionalistického hnutí, které se šířilo Evropou a oslavovalo národní identitu a kulturní odlišnost.

V čele kulturního obrození v Rumunsku stály významné osobnosti, které stály v čele úsilí o propagaci rumunského jazyka a kultury. Mezi tyto osobnosti patřili Ion Heliade Rădulescu a Vasile Alecsandri, kteří sehráli klíčovou roli při formování rumunské literatury, jazyka a vzdělání.

Ion Heliade Rădulescu, polyhistor a vůdčí osobnost rumunského osvícenství, prosazoval jazykový purismus a propagaci rumunského jazyka. V roce 1821 založil Rumunskou literární společnost, jejímž cílem bylo propagovat rumunskou literaturu a jazyk vydáváním knih a časopisů. Rădulescu svým úsilím položil základy standardizace rumunského jazyka a jeho používání v literatuře a vzdělávání.

Vasile Alecsandri, básník, dramatik a diplomat, přispěl ke kulturnímu obrození svými literárními díly a diplomatickými aktivitami. Alecsandriho poezie oslavovala rumunský folklór a tradice a pomáhala popularizovat rumunskou kulturu mezi masami. Jako diplomat zastupoval rumunské zájmy v zahraničí a podporoval kulturní výměny s ostatními evropskými národy, čímž přispěl k integraci rumunské kultury do širšího evropského kontextu.

Ústředním bodem kulturního obrození bylo hnutí za jazykovou reformu, jehož cílem bylo standardizovat rumunský jazyk a očistit jej od cizích vlivů. Rumunští intelektuálové se snažili očistit jazyk od slovanských a jiných nelatinských prvků a čerpali z klasických latinských zdrojů, aby obohatili rumunské lexikum. Bylo vyvinuto úsilí o přijetí latinského pravopisu a slovní zásoby s cílem vytvořit jednotný a standardizovaný spisovný jazyk. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů jazykové reformy bylo přijetí rumunské ortografické dohody z roku 1904. Tato dohoda sjednotila pravidla pravopisu a gramatiky, čímž se rumunština ještě více přiblížila svým latinským kořenům. Stanovila také pravidla pro používání rumunštiny v literatuře, vzdělávání a administrativě, čímž zajistila její široké přijetí a používání.

Kulturní obrození a jazyková reforma Rumunska v 19. století měly hluboký dopad na rumunskou společnost a identitu. Pomohla posílit pocit národní jednoty a hrdosti, protože Rumuni znovu objevili a oslavili svůj jazyk, historii a kulturu. Standardizace rumunského jazyka usnadnila komunikaci a kulturní výměnu mezi různými regiony Rumunska a přispěla k procesu budování národa. Kulturní obrození navíc položilo základy pro rozvoj rumunské literatury a umění, neboť spisovatelé a umělci se inspirovali rumunským folklorem a tradicemi. Rumunská literatura v tomto období vzkvétala a básníci, dramatici a prozaici vytvářeli díla, která vystihovala podstatu rumunského ducha.

Zachování latinského dědictví v komunistickém režimu

V bouřlivé krajině Rumunska 20. století, poznamenané politickými převraty a ideologickými změnami, projevoval komunistický režim Nicolae Ceaușesca složitý a často rozporuplný postoj k rumunskému latinskému dědictví. Zatímco se režim snažil využít aspekty rumunské latinské minulosti k posílení svého nacionalistického narativu, manipuloval také s historickými narativy a kulturními symboly, aby posloužil vlastní politické agendě. Režim si byl vědom trvalého významu latinských kořenů Rumunska pro utváření národní identity, a proto do svých propagandistických snah začlenil prvky římské historie a kultury. Režim zdůrazňoval kontinuitu Rumunska s jeho dávnou minulostí a představoval se jako strážce hrdé a starobylé civilizace.

Jednou z oblastí, kde se komunistický režim snažil prosadit kontrolu nad rumunským latinským dědictvím, byla oblast jazyka a vzdělávání. Za Ceaușescovy vlády byla vyvíjena soustředěná snaha o propagaci rumunštiny jako symbolu národní jednoty a hrdosti. Podpora rumunského jazyka a kultury však byla často doprovázena snahou potlačit jiné jazykové a kulturní identity v Rumunsku, zejména ty, které jsou spojeny s etnickými menšinami.

Současná situace

V současnosti se rumunský proces udržování latinské identity stále vyvíjí v závislosti na vnitřní a vnější dynamice. Vstup země do Evropské unie v roce 2007 dále posílil její vazby na latinskoamerický Západ a poskytl možnosti kulturní výměny a spolupráce. Internet a digitální média navíc usnadnily šíření standardizovaného rumunského jazyka a pravopisu, což umožnilo větší jazykovou jednotu a soudržnost v různých regionech.

Globalizace a masová migrace však přinesly nové výzvy pro jazykovou a kulturní identitu Rumunska. Příliv výpůjček z angličtiny (většinou používaných v teenagerovském slangu) a dalších nelatinských jazyků představuje stálou hrozbu pro čistotu rumunštiny a podtrhuje neustálý boj o rovnováhu mezi tradicí a moderností. Nicméně rumunská cesta k opětovné latinizaci svědčí o trvalé síle jazyka a kultury při utváření národní identity a kolektivní paměti.