fbpx

Průmyslové emise v EU o 22 % nižší než v roce 2008

Energie - 12 ledna, 2024

Zaznamenaný výsledek představuje rozhodující krok směrem k environmentální udržitelnosti, kterou nyní prosazují různé země průmyslového světa od východu po západ.

Rostoucí povědomí o dopadu průmyslových činností na životní prostředí přimělo v posledních desetiletích Evropskou unii k zavedení politik a opatření zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů. Povzbudivé jsou nedávné údaje, které poukazují na výrazný pokles průmyslových emisí v EU o 22 % od roku 2008. Tento milník představuje významný krok směrem k environmentální udržitelnosti a odráží společné úsilí členských států a průmyslových odvětví o řešení problému změny klimatu.

Činnosti s nejvyššími emisemi skleníkových plynů v roce 2022 byly zpracovatelský průmysl a dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, obě s 745 miliony tun CO 2 -ekv, což představuje 21 % všech vypouštěných skleníkových plynů. Následují domácnosti (718 milionů tun ekvivalentu CO 2; 20 %), které jsou producenty skleníkových plynů spojených s dopravou, vytápěním a dalšími účely. Zpětně lze říci, že v období od roku 2008 (první rok, kdy se měření prováděla) do roku 2022 byl největší relativní pokles emisí skleníkových plynů zaznamenán v odvětví těžby a dobývání (-40 %), dále v odvětví dodávek elektřiny, páry, plynu a klimatizovaného vzduchu (-37 %) a ve zpracovatelském průmyslu (-28 %). Jedná se o odhady pro hospodářství EU podle účtů emisí do ovzduší, které ukazují dopad celého hospodářství na životní prostředí, včetně mezinárodní dopravy.

Snížení průmyslových emisí o 22 % je výsledkem ambiciózních environmentálních politik, které EU v posledních letech přijala. Například balíček opatření v oblasti energetiky a klimatu 20-20-20 z roku 2008 stanovil klíčové cíle pro rok 2020, včetně 20% snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Tato iniciativa přiměla průmyslová odvětví k zavádění čistších technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

Zavádění čistých technologií je klíčovou součástí boje proti průmyslovým emisím. Podniky investovaly do pokročilých technologií, jako je zachycování a ukládání uhlíku (CCS) a elektrolýza pro výrobu ekologického vodíku. Tyto inovace umožnily průmyslovým odvětvím zachovat výrobu a zároveň snížit dopad na životní prostředí. Finanční pobídky poskytované EU a členskými státy hrály zásadní roli při podpoře přechodu k udržitelnějším výrobním procesům. Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů významně přispělo ke snížení průmyslových emisí. Mnoho průmyslových odvětví využívá ke svému provozu čisté zdroje energie, jako je větrná a solární energie. Kromě toho se pro mnoho společností stalo prioritou přijímání postupů ke zlepšení energetické účinnosti, což pomáhá snižovat jejich celkovou uhlíkovou stopu.

Úspěšné snížení průmyslových emisí bylo možné díky spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Členské státy úzce spolupracují s podniky na rozvoji účinných politik a programů, které podporují zavádění udržitelných postupů. Například systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) vytvořil tržní mechanismus, který podporuje průmyslová odvětví ve snižování emisí tím, že nabízí finanční pobídky těm, kteří překračují své cíle. I přes značný pokrok, kterého bylo dosaženo, přetrvávají některé problémy. Energeticky náročná odvětví, jako je chemický průmysl a výroba oceli, nadále představují významnou výzvu pro dosažení ambicióznějších cílů. Snížení průmyslových emisí o 22 % však poskytuje solidní základ, na kterém lze stavět, a podporuje další investice do výzkumu a vývoje s cílem řešit zbývající problémy.

Snížení průmyslových emisí v Evropské unii o 22 % od roku 2008 je mimořádným úspěchem, který odráží společný závazek členských států a podniků k environmentální udržitelnosti. K tomuto úspěchu přispěly prozíravé environmentální politiky, investice do čistých technologií, rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie a energetická účinnost. Je však nezbytné udržet tuto pozitivní dynamiku a řešit zbývající problémy, aby byla zajištěna udržitelná budoucnost pro další generace.

Za posledních 10 let Itálie snížila své průmyslové emise o téměř 22 % z 303,7 Mt CO2e v roce 2012. První znatelné snížení v letech 2013-2014 lze přičíst následkům krize v roce 2011. V národním průmyslovém sektoru došlo za pouhých 24 měsíců ke snížení emisí z 303 na 254 Mt CO2e, což představuje pokles o 17 %.

Cesta, která v posledním období jistě utrpěla újmu v důsledku ukrajinské krize, ale která udává směr skutečně zelené ekonomiky.

 

Alessandro Fiorentino