fbpx

Emisje przemysłowe w UE niższe o 22% od 2008 r.

Energia - 12 stycznia, 2024

Odnotowany wynik stanowi decydujący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiska, promowanego obecnie przez różne kraje uprzemysłowionego świata, od Wschodu po Zachód.

W ostatnich dziesięcioleciach rosnąca świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko skłoniła Unię Europejską do wdrożenia polityk i środków mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Z najnowszych danych wyłania się zachęcający znak, podkreślający znaczny spadek emisji przemysłowych w UE o 22% od 2008 roku. Ten kamień milowy stanowi znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiska, odzwierciedlający wspólne wysiłki państw członkowskich i przemysłu na rzecz sprostania wyzwaniu zmian klimatu.

Działalność o największej emisji gazów cieplarnianych w 2022 r. obejmowała przemysł wytwórczy oraz dostawy energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzacji, w obu przypadkach 745 mln ton ekwiwalentu CO 2, co stanowi 21% wszystkich wyemitowanych gazów cieplarnianych. Następne w kolejności są gospodarstwa domowe (718 mln ton ekwiwalentu CO 2; 20%), które emitują gazy cieplarniane związane z transportem, ogrzewaniem i innymi celami. Patrząc wstecz, od 2008 r. (pierwszego roku, w którym przeprowadzono pomiary) do 2022 r. największy względny spadek emisji gazów cieplarnianych odnotowano w sektorze wydobywczym i górniczym (-40%), a następnie w sektorze dostaw energii elektrycznej, pary, gazu i klimatyzacji (-37%) oraz w sektorze wytwórczym (-28%). Są to szacunki dla gospodarki UE według rachunków emisji do powietrza, pokazujące wpływ całej gospodarki, w tym transportu międzynarodowego, na środowisko.

Zmniejszenie emisji przemysłowych o 22% jest wynikiem ambitnej polityki środowiskowej przyjętej przez UE w ostatnich latach. Na przykład pakiet energetyczno-klimatyczny 20-20-20 z 2008 r. wyznaczył kluczowe cele na 2020 r., w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomów z 1990 r. Inicjatywa ta zmusiła przemysł do wdrożenia czystszych technologii, przyjęcia odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Przyjęcie czystych technologii było kluczowym elementem w walce z emisjami przemysłowymi. Firmy zainwestowały w zaawansowane technologie, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz elektroliza do produkcji ekologicznego wodoru. Innowacje te pozwoliły przemysłowi na utrzymanie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Zachęty finansowe zapewniane przez UE i państwa członkowskie odegrały kluczową rolę we wspieraniu przejścia na bardziej zrównoważone procesy produkcyjne. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych znacząco przyczynił się do redukcji emisji przemysłowych. Wiele branż przyjęło czyste źródła energii, takie jak wiatr i energia słoneczna, do zasilania swoich operacji. Ponadto przyjęcie praktyk mających na celu poprawę efektywności energetycznej stało się priorytetem dla wielu firm, pomagając zmniejszyć ich ogólny ślad węglowy.

Sukces tej redukcji emisji przemysłowych był możliwy dzięki współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Państwa członkowskie ściśle współpracowały z przedsiębiorstwami w celu opracowania skutecznych polityk i programów promujących przyjęcie zrównoważonych praktyk. Na przykład unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) stworzył mechanizm rynkowy, który zachęca przemysł do ograniczania emisji poprzez oferowanie zachęt finansowych tym, którzy przekraczają swoje cele. Pomimo znacznych postępów, nadal istnieją pewne wyzwania. Sektory energochłonne, takie jak przemysł chemiczny i produkcja stali, nadal stanowią poważne wyzwanie dla osiągnięcia bardziej ambitnych celów. Jednak 22% redukcja emisji przemysłowych stanowi solidny fundament, na którym można budować, zachęcając do dalszych inwestycji w badania i rozwój w celu sprostania pozostałym wyzwaniom.

Spadek emisji przemysłowych w Unii Europejskiej o 22% od 2008 roku jest niezwykłym osiągnięciem, które odzwierciedla wspólne zaangażowanie państw członkowskich i przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Przyszłościowa polityka środowiskowa, inwestycje w czyste technologie, rosnące wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczna przyczyniły się do tego sukcesu. Konieczne jest jednak utrzymanie tej pozytywnej dynamiki i sprostanie pozostałym wyzwaniom, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla przyszłych pokoleń.

W ciągu ostatnich 10 lat Włochy zmniejszyły emisje przemysłowe o prawie 22%, z 303,7 Mt CO2e w 2012 roku. Pierwszy zauważalny spadek w latach 2013-2014 można przypisać następstwom kryzysu z 2011 roku. Krajowy sektor przemysłowy spadł z 303 do 254 Mt CO2e w ciągu zaledwie 24 miesięcy, co oznacza spadek o około 17%.

Ścieżka, która z pewnością doznała niepowodzenia w ostatnim okresie z powodu kryzysu na Ukrainie, ale która wyznacza kierunek dla prawdziwie zielonej gospodarki.

 

Alessandro Fiorentino