fbpx

EU:s industriutsläpp 22 % lägre sedan 2008

Energi - januari 12, 2024

Det registrerade resultatet utgör ett avgörande steg mot den miljömässiga hållbarhet som nu främjas av olika länder i den industrialiserade världen, från öst till väst

Under de senaste decennierna har den växande medvetenheten om den industriella verksamhetens miljöpåverkan drivit Europeiska unionen att genomföra strategier och åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. En uppmuntrande signal kommer från nya uppgifter som visar att industriutsläppen i EU har minskat med 22 % sedan 2008. Denna milstolpe utgör ett betydande steg mot miljömässig hållbarhet och återspeglar medlemsstaternas och näringslivets gemensamma ansträngningar för att ta itu med klimatförändringarna.

De verksamheter som hade de högsta växthusgasutsläppen 2022 var tillverkningsindustrin och leverans av el, gas, ånga och luftkonditionering, båda med 745 miljoner ton CO 2 -ekv, vilket motsvarar 21% av de totala växthusgasutsläppen. Därefter följer hushållen (718 miljoner ton CO 2 -ekv; 20%), som släpper ut växthusgaser i samband med transporter, uppvärmning och andra ändamål. Mellan 2008 (det första året då mätningarna genomfördes) och 2022 noterades den största relativa minskningen av växthusgasutsläpp inom stenbrotts- och gruvsektorn (-40%), följt av el-, ång- och gasförsörjning samt luftkonditionering (-37%) och tillverkning (-28%). Detta är uppskattningar för EU:s ekonomi enligt luftutsläppskonton som visar miljöpåverkan från hela ekonomin, inklusive internationella transporter.

Minskningen av industriutsläppen med 22 % är resultatet av den ambitiösa miljöpolitik som EU har antagit under de senaste åren. I 2008 års energi- och klimatpaket 20-20-20 fastställdes till exempel viktiga mål för 2020, bland annat en minskning av växthusgasutsläppen med 20 % från 1990 års nivåer. Genom detta initiativ uppmanades industrin att införa renare teknik, använda förnybara energikällor och förbättra energieffektiviteten.

Införandet av ren teknik har varit en viktig del i kampen mot industriutsläpp. Företagen har investerat i avancerad teknik, t.ex. avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrolys för att producera grön vätgas. Dessa innovationer har gjort det möjligt för industrier att upprätthålla sin produktion och samtidigt minska miljöpåverkan. Ekonomiska incitament från EU och medlemsstaterna har spelat en avgörande roll för att stödja övergången till mer hållbara produktionsprocesser. Den ökade andelen energi från förnybara källor har i hög grad bidragit till minskningen av industriutsläppen. Många industrier har börjat använda rena energikällor som vind- och solenergi för att driva sin verksamhet. Dessutom har många företag prioriterat att införa metoder för att förbättra energieffektiviteten, vilket bidrar till att minska deras totala koldioxidavtryck.

Den framgångsrika minskningen av industriutsläpp möjliggjordes tack vare samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Medlemsstaterna har haft ett nära samarbete med företagen för att utveckla effektiva strategier och program som främjar införandet av hållbara metoder. EU:s system för handel med utsläppsrätter har till exempel skapat en marknadsmekanism som uppmuntrar industrier att minska sina utsläpp genom att erbjuda ekonomiska incitament till dem som överträffar sina mål. Trots de betydande framsteg som gjorts kvarstår vissa utmaningar. Energiintensiva sektorer, såsom den kemiska industrin och stålproduktionen, fortsätter att utgöra en betydande utmaning för att uppnå mer ambitiösa mål. Minskningen av industriutsläppen med 22 % utgör dock en solid grund att bygga vidare på och uppmuntrar till ytterligare investeringar i forskning och utveckling för att ta itu med de återstående utmaningarna.

Minskningen av industriutsläppen i Europeiska unionen med 22 % sedan 2008 är en extraordinär prestation som återspeglar medlemsstaternas och företagens gemensamma engagemang för miljömässig hållbarhet. Framåtblickande miljöpolitik, investeringar i ren teknik, ökad användning av förnybar energi och energieffektivitet har bidragit till denna framgång. Det är dock viktigt att bibehålla denna positiva dynamik och ta itu med återstående utmaningar för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer.

Under de senaste 10 åren har Italien minskat sina industriutsläpp med nästan 22 %, från 303,7 Mt CO2e år 2012. En första märkbar minskning 2013-14 kan hänföras till efterdyningarna av krisen 2011. Den nationella industrisektorn gick från 303 till 254 Mt CO2e på bara 24 månader, en minskning med cirka 17 %.

En väg som förvisso har drabbats av bakslag under den senaste perioden på grund av Ukrainakrisen, men som visar riktningen för en verkligt grön ekonomi.

 

Alessandro Fiorentino