fbpx

Vnímání EU uprostřed geopolitického zmatku: zjištění z nového průzkumu ECR

Obchod a ekonomika - 21 dubna, 2022

Vzhledem k tomu, že evropské ekonomiky nechávají za sebou ekonomické otřesy vyvolané pandemií COVID-19, nový geopolitický vývoj, který z toho plyne, nevyhnutelně ovlivní náš kontinent. Aby bylo možné lépe změřit rozsah těchto dopadů, vytvořili evropští konzervativci a reformisté (ECR) průzkum vnímání, který zdůrazňuje, kde se občané v Evropě vidí v klíčových otázkách, jako je politická orientace, silné a slabé stránky institucí EU a politické priority. pro evropskou agendu.

Celkově průzkum poskytuje konzervativcům relevantní vstupy při utváření jejich politické agendy. Zajímavé je, že také poukazuje na poměrně široké segmenty evropských voličů, které mohou být ovlivňovány klíčovými hodnotami konzervativců. Průzkum také podtrhuje relevantní oblasti rozdílů mezi středopravými nebo pravicovými sympatizanty a středolevými nebo levicovými sympatizanty: ti první skutečně přikládají větší význam hospodářskému rozvoji, vytváření rovných podmínek v oblasti daní a také ke snížení byrokracie a daní při zachování právního státu a bezpečnosti. Vyjadřují však také obavy, že otevřené hranice v Evropě by mohly vést ke ztrátě kulturní identity jednotlivých zemí.

Pokud jde o výsledky průzkumu, zdá se, že vzorek vykazuje téměř stejné rozdělení mezi těmi, kteří se definují jako „napravo“ (29 procent) a „nalevo“ (28 procent). Mezi těmi, kteří se označují jako vpravo, je však o něco větší sklon doprava/zcela vpravo (16 procent, ve srovnání se 13 procenty vpravo uprostřed), než v případě vlevo, kde najdeme stejnou míru levý/extrémně levý a středolevý volič. Mezi dotázanými se dalších 24 procent považuje za „střed“ a dalších 19 procent se buď neuznává v žádné z těchto politických skupin, nebo jednoduše neuvádí žádnou pozici, což naznačuje, že významná část evropských voličů by potenciálně mohla být galvanizovány kolem konzervativních pozic. To platí ještě více, vezmeme-li v úvahu, že pouze 12 procent respondentů se v současnosti cítí nejblíže k ECR, která má tendenci být téměř rovnoměrně rozdělena mezi extrémně pravicové/pravicové (45 procent) a středopravé a středové (43 procent) respondenty.

Průzkum dále ukazuje, co si respondenti myslí o některých klíčových otázkách. Při zkoumání jejich důvěry v Evropskou unii jako instituci většina dotázaných (45 procent) projevuje „velkou“ nebo „docela velkou“ důvěru. Další analýza odhaluje, že občané, kteří se definují jako centristé, pravděpodobněji projeví tento názor než ti, kteří se identifikují jako středopraví nebo pravicoví. Navíc mezi těmi, kteří uznávají, že jsou nejblíže ECR, procento mírně klesá (na 43 procent). Polovina z těch, kteří projevují negativní pohled na EU (41 procent), se skutečně považuje za nejbližší ECR.

Na dotaz ohledně pandemie COVID-19 téměř čtvrtina (23 procent) dotázaných přiznala, že jejich důvěra v Evropu oslabila. Tento pohled má tendenci převažovat, když se pohybujeme od středu doprava. Převládá také mezi těmi, kteří se cítí být nejblíže ECR (27 procent).

Pokud jde o konkrétní důvody pro pocit hrdosti na to, že jsou Evropany, dotázaní uvádějí, že oceňují možnost žít a pracovat v jiné zemi (45 procent), následuje ekonomické a kulturní propojení mezi zeměmi (33 procent). Mezi sympatizanty ECR má však toto ekonomické a kulturní spojení přednost (41 procent) před mobilitou mezi zeměmi (38 procent). Přesto se členové ECR v drtivé většině kritizují nadměrnou byrokracii způsobenou evropskými zákony (38 procent oproti 29 procentům ve vzorku celkově) a mají obavy ze ztráty kulturní identity jednotlivých zemí (37 procent oproti 24 procentům ve vzorku celkový vzorek). Konečně se také obávají, že otevřené hranice vedou ke zvýšení kriminality (23 procent oproti 16 procentům celkově).

Když byli dotazováni na otázky, které považovali za zvláště důležité, zaměřili se na ekonomický rozvoj (29 procent) a životní prostředí (21 procent), následovaly rovné podmínky v oblasti daní (12 procent) a společná evropská armáda (12 procent). Mezitím ještě větší podíl těch, kteří jsou nejblíže ECR, se domnívá, že prioritou by měl být ekonomický rozvoj (33 procent), následovaný jednotným zdaněním (20 procent) a ochranou životního prostředí (13 procent). Životní prostředí skutečně převládá mezi středolevými a levicovými sympatizanty, zatímco otázky ekonomického rozvoje a zdanění mají tendenci být dominantnějším problémem mezi středopravicovými a pravicovými sympatizanty, kteří také oceňují myšlenku evropské armády. více než ti, kteří jsou blízko levice. Zejména sympatizanti ECR (15 procent) se domnívají, že jde o relativně vysokou prioritu bezprostředně po ekonomickém rozvoji a daňových otázkách.

Konečně, pokud jde o politické priority pro evropskou agendu, zejména s ohledem na středolevé a levicově orientované dotazované, otázky jako změna klimatu a životní prostředí (20 procent), boj proti chudobě a sociálním nerovnostem (20 procent) a boj proti terorismu a zločinecké spolčení (19 procent) byly označeny jako tři hlavní priority. Tyto se opět mění, když se průzkum zarývá do politických preferencí dotazovaných: sympatizanti ECR považují snižování byrokracie, prosazování právního státu a snižování daní za hlavní priority evropské agendy (19 procent, 17 procent a 16 procent , respektive).

The text was translated by an automatic system