fbpx

Umjetna inteligencija, Komisija poziva vlade da imenuju članove Vijeća

AI prijatelj ili neprijatelj? - 12 travnja, 2024

Ovaj tjedan Europska unija planira poslati komunikaciju nacionalnim vladama, tražeći određivanje njihovih odgovarajućih regulatornih tijela za umjetnu inteligenciju, kao što je 3. travnja najavio Roberto Viola, glavni direktor za digitalna pitanja u Europskoj komisiji. Komisija je također proglasila osnivanje Europskog ureda za umjetnu inteligenciju, koji je spreman služiti kao novo regulatorno tijelo za cijelu EU za umjetnu inteligenciju, koje djeluje pod Glavnom upravom za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CNECT).

Ovaj Ured ima zadatak nadzora, nadzora i provedbe propisa AI koji se odnose na modele i sustave AI opće namjene (GPAI) u 27 država članica EU-a. Njegov mandat obuhvaća analizu neočekivanih sistemskih rizika, procjenu sposobnosti, ispitivanje modela umjetne inteligencije i istraživanje mogućih prekršaja ili neusklađenosti. Osim toga, Ured za umjetnu inteligenciju pokrenut će dobrovoljne kodekse ponašanja za programere umjetne inteligencije, pri čemu će pridržavanje podrazumijevati usklađenost s utvrđenim standardima.

Kako će AI Vijeće raditi

Ured za umjetnu inteligenciju trebao bi igrati ključnu ulogu u jačanju međunarodne suradnje u području umjetne inteligencije za EU i jačanju veza između Europske komisije i akademskog sektora, uključujući nadolazeći Odbor neovisnih znanstvenih stručnjaka. Cilj mu je olakšati zajedničke napore 27 država članica u donošenju zakonodavstva, kroz radnje kao što su zajednička istraživanja, i funkcionirat će kao administrativni ogranak Vijeća za umjetnu inteligenciju, vladinog foruma za usklađivanje među nacionalnim regulatorima. Štoviše, ured će zagovarati stvaranje reguliranih eksperimentalnih zona, omogućujući tvrtkama da testiraju inovacije umjetne inteligencije unutar reguliranog okruženja. Također ima za cilj opskrbu podacima, stručnošću i podrškom malim i srednjim poduzećima za pomoć u usklađivanju s propisima.

Vijeće AI-a, koje se sastoji od delegata iz svake države članice, EDPS-a i Ureda AI-ja (posljednja dva kao promatrači bez prava glasa), ima zadatak osigurati ujednačenost i koordinaciju u provedbi od strane nacionalnih nadležnih tijela.
Ured za AI će djelovati kao tajništvo Vijeća, organizirati sastanke na zahtjev predsjednika i utvrđivati ​​dnevni red.
Vijeće će podržati Ured za umjetnu inteligenciju u usmjeravanju nacionalnih tijela u razvoju regulatornih sandboxova te u poticanju suradnje i razmjene informacija među njima.

Uz potporu Ureda za umjetnu inteligenciju, nacionalna tijela država članica zadužena su za pridržavanje Zakona o umjetnoj inteligenciji, dijela europskog zakonodavstva osmišljenog za upravljanje umjetnom inteligencijom kroz okvir temeljen na riziku. Državama članicama dan je rok od jedne godine da uspostave svoja nacionalna regulatorna tijela za umjetnu inteligenciju, koja će zajedno činiti Odbor za umjetnu inteligenciju, tijelo čiji je cilj standardizirati donošenje zakona u cijeloj EU.

Zakon o umjetnoj inteligenciji, za koji se očekuje da će biti objavljen u Službenom listu EU-a i stupiti na snagu u lipnju, kategorizira sustave umjetne inteligencije prema razini rizika od niske do visoke, a zakonodavci su ga ratificirali prošlog mjeseca. Zabrane prema Zakonu o umjetnoj inteligenciji stupit će na snagu do kraja godine, dok će opći propisi o umjetnoj inteligenciji biti primjenjivi od lipnja 2025., a odredbe za visokorizične sustave aktivirat će se tri godine nakon toga.

Zapošljavanje za političke i tehničke uloge unutar Ureda za AI već je u tijeku, privlačeći značajan broj kandidata i pokazujući veliko zanimanje za to područje. Izbor ravnatelja Ureda za AI krenut će se tek nakon potpunog donošenja Zakona o AI.

Zakon o umjetnoj inteligenciji, koji označava prvu detaljnu regulaciju umjetne inteligencije od strane velikog regulatornog tijela, razvrstat će aplikacije umjetne inteligencije u tri razine rizika. Neprihvatljive rizične aplikacije, poput državnih mehanizama društvenog bodovanja sličnih onima u Kini, suočit će se sa zabranom. Aplikacije visokog rizika, kao što su alati za provjeru životopisa, morat će ispuniti posebne regulatorne kriterije. Na kraju, aplikacije koje nisu kategorički zabranjene ili se smatraju visokorizičnim suočit će se s minimalnom regulativom.