fbpx

Нови правила на ЕУ за заштита на податоци и адаптација вон ЕУ

Наука и технологија - март 9, 2024

Важноста на заштитата на личните податоци е во центарот на европските политики, а на 15 јануари 2024 година, Европската комисија објави извештај во врска со адекватноста на некои земји кои не се членки на ЕУ.

Со „Извештајот“ од 15-ти јануари, Европската комисија ги достави до Парламентот и Советот резултатите од активностите за преглед во врска со низа одлуки за соодветност донесени врз основа на Директивата 95/46/ЕЗ, која беше заменета со Регулативата на ЕУ 2016 година. /679, познат како GDPR. Овие одлуки се однесуваат на 11 трети земји кои не се ниту дел од Европската унија ниту од Европската економска област, вклучувајќи ги Андора, Аргентина, Канада, Фарските Острови, Гернзи, Островот Мен, Израел, Џерси, Нов Зеланд, Швајцарија и Уругвај. Комисијата појасни дека со доаѓањето на GDPR во мај 2018 година, веќе важечките одлуки за соодветност ќе останат валидни додека не бидат изменети, заменети или укинати. Посветеноста на Комисијата на ова поле е дел од нејзините институционални задачи, со цел постојано следење на соодветноста на законите за заштита на податоците во засегнатите трети земји. Овој мониторинг е од клучно значење, особено имајќи ја предвид зголемената важност на протокот на податоци и дигитализацијата на општеството.

Пренесувањето податоци преку националните граници е вообичаена практика за многу компании и организации, и од клучно значење е да се осигура дека таквите трансфери се во земји кои нудат соодветно ниво на заштита на личните податоци. Тоа значи дека правниот систем на земјата увозник мора да гарантира почитување на човековите права и основните слободи, како и конкретни одредби за заштита на податоците и присуство на независен надзорен орган. Оттука, одлуките за адекватност делуваат како „лиценца“ за слободно движење на податоци, дозволувајќи им на операторите да пренесуваат податоци во овие земји без да преземаат дополнителни безбедносни мерки. Сепак, важно е да се нагласи дека, и покрај тоа што е потврдена адекватноста, операторите сепак мора да ги преземат сите неопходни мерки за да обезбедат заштита на податоците во согласност со европските закони.

Извештајот на Комисијата дава детален преглед на главните регулаторни карактеристики на секоја од 11-те трети земји, истакнувајќи ги сите законодавни или правни иновации што го оправдуваат одржувањето на адекватноста. Потврдата за адекватноста на законите за заштита на податоците во трети земји е добра вест за бизнисите и организациите кои работат на меѓународно ниво, осигурувајќи дека можат безбедно да пренесуваат податоци и во согласност со европските регулативи.

Почитувањето на принципите и прописите за заштита на податоците стана критичен приоритет во современиот свет, каде што преносот на информации се случува брзо преку националните граници и надвор од границите на Европската унија. Признавањето на адекватноста на системите за заштита на податоците во трети земји е значаен чекор кон олеснување на таквите трансфери на податоци, истовремено обезбедувајќи соодветно ниво на заштита на приватноста и основните права. Меѓу земјите кои добиле потврда за нивната адекватност, има различни јурисдикции, од Израел до Нов Зеланд, од Швајцарија до Аргентина. Оваа разновидност ја покажува важноста на индивидуализирана проценка на прописите за заштита на податоците во секоја земја, земајќи го предвид регулаторниот контекст, практиките и присутните институционални гаранции.

Сепак, важно е да се истакне дека концептот на „соодветност“ не е статичен и непроменлив, а законите и практиките за заштита на податоците може да се развиваат со текот на времето, и како резултат на тоа, одлуките за соодветност исто така може да бидат предмет на ревизија. Затоа, од суштинско значење е Европската комисија да продолжи внимателно да ги следи регулаторните случувања во трети земји и соодветно да ги ажурира своите проценки. Во сè повеќе меѓусебно поврзан свет, заштитата на податоците не се однесува само на комерцијалните трансакции, туку и на националната безбедност, заштитата на човековите права и приватноста на индивидуалните граѓани. Затоа, одлуките за адекватност играат клучна улога во обезбедувањето рамнотежа помеѓу потребата да се олесни меѓународниот проток на податоци и потребата да се заштити приватноста и безбедноста на личните податоци. За бизнисите и организациите вклучени во меѓународни трансакции, потврдата за адекватноста на системите за заштита на податоците во трети земји претставува клучно уверување, овозможувајќи им да го водат својот бизнис безбедно и во согласност со европските регулативи. Сепак, од суштинско значење е овие оператори да продолжат да бидат внимателни и да ги преземе сите неопходни мерки за да обезбеди безбедност и заштита на податоците, дури и надвор од одлуките за адекватност.