fbpx

Nowe przepisy UE dotyczące ochrony danych i ich adaptacja poza UE

Nauka i technologia - 9 marca, 2024

Znaczenie ochrony danych osobowych znajduje się w centrum polityki europejskiej, a 15 stycznia 2024 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące adekwatności niektórych krajów spoza UE.

W „Sprawozdaniu” z 15 stycznia Komisja Europejska przekazała Parlamentowi i Radzie wyniki przeglądu szeregu decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony przyjętych na podstawie dyrektywy 95/46/WE, która została zastąpiona rozporządzeniem UE 2016/679, znanym jako RODO. Decyzje te dotyczą 11 państw trzecich, które nie są częścią Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Andory, Argentyny, Kanady, Wysp Owczych, Guernsey, Wyspy Man, Izraela, Jersey, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Urugwaju. Komisja wyjaśniła, że wraz z wejściem w życie RODO w maju 2018 r. obowiązujące już decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony pozostaną w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia. Zaangażowanie Komisji w tej dziedzinie jest częścią jej zadań instytucjonalnych, mających na celu stałe monitorowanie adekwatności przepisów o ochronie danych w zainteresowanych krajach trzecich. Monitorowanie to ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące znaczenie przepływów danych i cyfryzację społeczeństwa.

Przekazywanie danych za granicę jest powszechną praktyką dla wielu firm i organizacji, a kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że takie transfery odbywają się do krajów, które oferują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Oznacza to, że system prawny kraju importującego musi gwarantować poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, a także szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych i obecności niezależnego organu nadzorczego. Decyzje w sprawie adekwatności działają zatem jako „licencja” na swobodny przepływ danych, umożliwiając operatorom przesyłanie danych do tych krajów bez konieczności podejmowania dodatkowych środków bezpieczeństwa. Należy jednak podkreślić, że pomimo potwierdzenia adekwatności, operatorzy muszą nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony danych zgodnie z prawem europejskim.

Raport Komisji zawiera szczegółowy przegląd głównych cech regulacyjnych każdego z 11 państw trzecich, podkreślając wszelkie innowacje legislacyjne lub prawne, które uzasadniają utrzymanie adekwatności. Potwierdzenie adekwatności przepisów o ochronie danych w krajach trzecich jest dobrą wiadomością dla firm i organizacji działających na arenie międzynarodowej, zapewniając im możliwość bezpiecznego przesyłania danych zgodnie z europejskimi przepisami.

Przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony danych stało się kluczowym priorytetem we współczesnym świecie, w którym przekazywanie informacji odbywa się szybko ponad granicami państw i poza granicami Unii Europejskiej. Uznanie adekwatności systemów ochrony danych w państwach trzecich jest znaczącym krokiem w kierunku ułatwienia takiego przekazywania danych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i praw podstawowych. Wśród krajów, które uzyskały potwierdzenie ich adekwatności, znajdują się różne jurysdykcje, od Izraela po Nową Zelandię, od Szwajcarii po Argentynę. Ta różnorodność pokazuje znaczenie zindywidualizowanej oceny przepisów o ochronie danych w każdym kraju, biorąc pod uwagę kontekst regulacyjny, obecne praktyki i gwarancje instytucjonalne.

Należy jednak podkreślić, że pojęcie „adekwatności” nie jest statyczne i niezmienne, a przepisy i praktyki dotyczące ochrony danych mogą z czasem ewoluować, w związku z czym decyzje dotyczące adekwatności mogą również podlegać przeglądowi. Dlatego ważne jest, aby Komisja Europejska nadal uważnie monitorowała zmiany regulacyjne w krajach trzecich i odpowiednio aktualizowała swoje oceny. W coraz bardziej połączonym świecie ochrona danych dotyczy nie tylko transakcji handlowych, ale także bezpieczeństwa narodowego, ochrony praw człowieka i prywatności poszczególnych obywateli. Decyzje dotyczące adekwatności odgrywają zatem kluczową rolę w zapewnieniu równowagi między potrzebą ułatwienia międzynarodowego przepływu danych a potrzebą ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Dla firm i organizacji zaangażowanych w transakcje międzynarodowe, potwierdzenie adekwatności systemów ochrony danych w krajach trzecich stanowi kluczową gwarancję, umożliwiając im prowadzenie działalności w sposób bezpieczny i zgodny z europejskimi przepisami, jednak istotne jest, aby podmioty te nadal zachowywały czujność i podejmowały wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, nawet po podjęciu decyzji o adekwatności.