fbpx

Włochy ustanawiają europejski rekord w recyklingu odpadów

Środowisko - 12 listopada, 2023

Osiągnięcie to stawia Włochy jako przykład zrównoważonego gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej.

Włochy są liderem w UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, a w 2022 r. recyklingowi poddanych zostanie 83,4% wszystkich odpadów (miejskich i specjalnych). Wskaźnik recyklingu jest o ponad 30 punktów procentowych wyższy od średniej UE (52,6%) i znacznie wyższy niż w innych dużych krajach europejskich, takich jak Francja (64,4%), Niemcy (70%), Hiszpania (59,8%). Zostało to ujawnione w 14. edycji raportu Greenitaly przygotowanego przez Fondazione Symbola, Unioncamere i Centro Studi Tagliacarne. Włochy są jednym z niewielu krajów europejskich, które w latach 2010-2020 (pomimo już wysokiego wskaźnika recyklingu) poprawiły swoje wyniki: +10 punktów procentowych, w porównaniu do średniej UE wynoszącej 6 punktów. W dwuletnim okresie 2020-2021 nastąpiła nieoczekiwana konsolidacja włoskich zdolności w zakresie recyklingu przemysłowego – zwłaszcza w sektorze papierniczym – w wyniku której udział wykorzystywanych materiałów wtórnych wzrósł, nawet znacząco, we wszystkich sektorach.
Sukces jest wynikiem ciągłych wysiłków, ukierunkowanych polityk i znaczących zmian kulturowych na poziomie krajowym. Zarządzanie odpadami jest kluczową kwestią dla całej planety. Wraz z rosnącą świadomością niszczącego wpływu odpadów na środowisko, recykling stał się kluczowym narzędziem ograniczania zanieczyszczeń i ochrony zasobów naturalnych. Włochy, poprzez skoordynowane wysiłki i politykę skoncentrowaną na recyklingu, wykazały poważne zaangażowanie w zmniejszanie wpływu odpadów na środowisko.
Najnowsze dane pokazują, że trzy czwarte odpadów produkowanych we Włoszech jest poddawanych recyklingowi, zamiast trafiać na wysypiska. Taki odsetek stanowi znaczące osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę złożoność wielkoskalowych systemów gospodarki odpadami. Sukces ten można przypisać różnym czynnikom, w tym na przykład aktywnemu zaangażowaniu obywateli Włoch, kampaniom informacyjnym, edukacji ekologicznej w szkołach i promowaniu świadomego korzystania z zasobów, które przyczyniły się do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat znaczenia recyklingu.
Ponadto kluczowe znaczenie miało wsparcie lokalnych instytucji i administracji. Ukierunkowana polityka i inwestycje w infrastrukturę recyklingu stworzyły korzystne warunki dla prawidłowego usuwania odpadów i ich ponownego wykorzystania. Włoski sukces w recyklingu odpadów jest również wynikiem polityki krajowej i ukierunkowanych inicjatyw. Krajowy plan gospodarki odpadami, wraz z konkretnymi środkami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów, znacząco przyczynił się do osiągnięcia tego celu. Selektywna zbiórka odpadów, która dzieli odpady na określone kategorie do recyklingu, została wdrożona w sposób szeroko zakrojony i uregulowany. W wielu włoskich miastach codzienną praktyką stało się segregowanie papieru, plastiku, szkła i odpadów organicznych, co umożliwia skuteczny recykling.
Jednocześnie kluczową rolę odegrały innowacje technologiczne. Wprowadzono nowe techniki i technologie przetwarzania odpadów, pozwalające na recykling materiałów, które kiedyś uważano za niemożliwe do odzyskania. Włoski rekord w recyklingu odpadów ma kilka pozytywnych skutków zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zmniejszenie zanieczyszczenia i ilości odpadów trafiających na wysypiska ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne i środowisko, a Włochy aktywnie przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierając w ten sposób globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jednak pomimo tego wielkiego sukcesu, istnieją wyzwania i obszary, w których należy poprawić, a ciągła uwaga na gospodarkę odpadami i edukację publiczną jest niezbędna, a także opracowywanie nowych strategii w celu dalszego ograniczenia odpadów nienadających się do recyklingu i pobudzenia gospodarki. aby zmaksymalizować ponowne wykorzystanie zasobów.
Włoski rekord w recyklingu odpadów jest osiągnięciem, które należy świętować i przykładem tego, jak zbiorowe zaangażowanie, ukierunkowana polityka i innowacje mogą prowadzić do znaczących pozytywnych zmian. Włochy pokazują reszcie świata, że możliwe jest zrównoważone gospodarowanie odpadami, oszczędzanie zasobów i ochrona środowiska. Sukces Włoch daje ważną lekcję: środowisko może czerpać ogromne korzyści ze wspólnych działań osób, instytucji i firm. Podążając dalej tą drogą, Włochy mogłyby nie tylko utrzymać swój prymat, ale także inspirować i pozytywnie wpływać na gospodarkę odpadami na całym świecie.