fbpx

Artificiell intelligens kommer att vara en integrerad del av det italienska skattesystemet

Handel och ekonomi - april 3, 2024

Översynen av skattesystemet kommer att bli mer effektiv tack vare ny teknik

Integreringen av artificiell intelligens (AI) i det italienska skattesystemet är ett viktigt steg mot en mer effektiv och modern översyn av den nationella finanspolitiken. Den senaste lagen om översyn av skattesystemet (lag 9 augusti 2023, nr 111) lade grunden för användningen av AI för att optimera skattekontrollen och bekämpa skatteflykt. Även om detaljerna kring det praktiska genomförandet fortfarande återstår att definiera, lovar AI att revolutionera skattebedömningen och förbättra effektiviteten, transparensen och skyddet av personuppgifter.

Detta projekt utgör ett viktigt steg i utvecklingen av det italienska skattesystemet, som redan har sett inledande insatser för digitalisering och förenkling, vilket visas av VeRa-applikationen som används av skattemyndigheten för analys av risken för skatteflykt. Den verkligt innovativa kraften i bemyndigandelagen ligger dock i dess erkännande av AI som en integrerad del av reformen av skattesystemet. För närvarande innehåller tillämpningsföreskrifterna inga specifika anvisningar om användningen av AI vid skattekontroll och skatteuppbörd. I det nyligen ingångna treåriga avtalet mellan ekonomiministeriet och skattemyndigheten understryks dock myndighetens åtagande att tillämpa teknik som AI för att stärka skattekontrollen och förbättra effektiviteten i uppbörden.

Det är viktigt att understryka att grunden för skattemyndighetens användning av AI redan har lagts tidigare, i och med 2020 års budgetlag som tillät användning av avancerad teknik för analys av skatterisker. Implementeringen av verktyg som VeRa har visat hur effektiva sådana metoder är när det gäller att identifiera potentiella fuskare och skapa incitament för spontan efterlevnad. De ekonomiska resurser som krävs för att skapa ”skattesystem 4.0” verkar redan finnas tillgängliga tack vare de investeringar som planeras i den nationella planen för återhämtning och resiliens. Dessutom visar det senaste direktivet från Revenue Agency ett tydligt åtagande att använda AI för att förbättra riskanalysen och bekämpa skattebedrägerier.

För att fullt ut förstå AI:s potential i det italienska skattesystemet är det lämpligt att dela upp de olika faserna i skattebedömningen och identifiera de områden där avancerade tekniska system kan ingripa. AI kan spela en viktig roll för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i skatteverksamheten, från datainsamling till indrivning. Algoritmer för maskininlärning kan till exempel analysera stora mängder data för att identifiera misstänkt aktivitet och förutsäga framtida beteende hos skattebetalare, så att du kan fokusera resurser på fall med störst risk för skatteflykt. Vid skatterevision kan AI hjälpa inspektörerna att söka efter och analysera relevanta dokument och transaktioner, vilket minskar antalet mänskliga fel i skatteberäkningarna. I indrivningsprocessen kan AI automatisera manuella processer och hantera kommunikationen med skattebetalarna och skapa personliga betalningsplaner. Det är dock viktigt att säkerställa en balans mellan teknikens effektivitet och skyddet av personuppgifter och känsligheten i skattefrågor.

Medan integreringen av AI i det italienska skattesystemet utgör en betydande möjlighet att förbättra systemets effektivitet och transparens, är det viktigt att ta itu med dataskyddsutmaningar och säkerställa att AI används etiskt och ansvarsfullt. Endast genom ett balanserat och medvetet förhållningssätt kan AI verkligen bidra till att förändra systemet. Integreringen av artificiell intelligens (AI) i det italienska skattesystemet är ett viktigt omvandlingsområde som kräver en djupgående analys av de tekniska, rättsliga och etiska aspekterna. Den senaste delegationslagen för revidering av det italienska skattesystemet har öppnat dörren för användning av AI för att optimera skattekontrollen och bekämpa skatteflykt. Men trots denna lovande inriktning lämnar bristen på detaljer i genomförandebestämmelserna fortfarande många öppna frågor om det praktiska genomförandet av denna teknik och garantierna för skyddet av personuppgifter och skattebetalarnas rättigheter.

För att fullt ut förstå effekterna av AI i det italienska skattesystemet är det lämpligt att undersöka erfarenheterna från andra länder, t.ex. USA, där Internal Revenue Service (IRS) redan har börjat använda AI systematiskt för att utreda bedrägerier. I detta sammanhang har AI visat sig vara användbart för att upptäcka avvikelser mellan skattedeklarationer och finansiella uppgifter, flagga för potentiella fall av skatteflykt och underlätta kommunikationen med skattebetalarna. AI kan effektivisera skattekontrollen, men det är viktigt att balansera denna fördel med skyddet av skattebetalarnas integritet och rättigheter. Garanten för skydd av personuppgifter har redan uttryckt oro över skattebetalarnas integritet och har betonat behovet av en aktiv roll för att säkerställa att användningen av AI i skattesystemet respekterar principerna om skydd av personuppgifter.

Alessandro Fiorentino