fbpx

EU-parlamentet på väg att bli mer oberoende, integrerat och ansvarigt

Politik - juni 5, 2024

”De reformer som vi har genomfört under de senaste månaderna ökar integriteten i parlamentets system, gör beslutsfattandet mer transparent och stärker parlamentet som helhet. Vi vill befästa förtroendet hos de europeiska medborgarna och bekräfta Europaparlamentet som en öppen institution. Nästa år kommer vi att återvända med ett modernare och effektivare parlament.” Detta var orden från Europaparlamentets talman Roberta Metsola, med hänvisning till vissa åtgärder som har vidtagits på EU-nivå för att skydda Europaparlamentets och dess ledamöters integritet, täppa till kryphål och förhindra inblandning i Europaparlamentets arbete.

Planen för insyn i parlamentsledamöternas verksamhet och för att bekämpa korruption presenterades av parlamentets talman Metsola den 12e Januari 2023. Planen presenterades för talmanskonferensen, som är det organ som ansvarar för att organisera Europaparlamentets arbete och som består av parlamentets talman och ordförandena för de politiska grupperna.

Planen som presenterades i januari har titeln ”Strengthening integrity, independence and accountability – First Steps” och innehåller 14 huvudpunkter om en hel rad åtgärder som syftar till att stärka öppenheten, ansvarigheten och integriteten i EU-parlamentarikers och före detta EU-parlamentarikers verksamhet. Förslaget till denna plan uppkom framför allt i kölvattnet av den så kallade Qatargate-skandalen, som försatte EU:s lagstiftande organ i en krissituation vad gäller dess funktion och kontroll.

De åtgärder som planeras i planen är ett första steg och perspektivet är att uppnå ett bredare ramverk av reformer som ska genomföras på medellång och lång sikt.

De 14 punkterna ger utrymme för flera innovationer inom EU och har utvecklats och uppdaterats under dessa långa månader.

För det första finns det en suspensionsperiod för ledamöter som just har upphört att inneha sitt uppdrag, vilket innebär att de inte får delta i intressebevakningsverksamhet under en period av sex månader. I slutet av denna period kommer före detta ledamöter att kunna registrera sig i öppenhetsregistret.

Dessutom har ett avsnitt om ”integritet” införts på startsidan för Europaparlamentets webbplats, så att användarna kan hitta mer och tydligare information om varje ledamots verksamhet. I detta avsnitt finns information om: sanktioner, anmälningar av gåvor, deltagande i evenemang som inte bekostas av EP, anmälningar av planerade möten, information om EP-ledamöternas uppförandekod om ekonomiska intressen och intressekonflikter och den rådgivande kommittén, information och en länk till öppenhetsregistret.

En annan pelare i parlamentets och dess ledamöters reformprocess gäller registreringen i EU-institutionernas öppenhetsregister. Registrering i detta register har blivit obligatoriskt för företrädare för intressegrupper eller det civila samhället som vill delta i utfrågningar och åsiktsutbyten i parlamentsutskott. Tack vare detta register kommer Europaparlamentet att kunna ta reda på och kontrollera de organisationer som finns upptagna i registret och den information som de rapporterar, även när det gäller deras kopplingar till tredjeländer och finansieringsflöden.

Utöver detta kommer det också att införas en skyldighet för alla ledamöter, deras ackrediterade assistenter och deras personal att offentliggöra planerade möten med diplomatiska företrädare för tredjeländer och med företrädare för tredjepartsorganisationer, som förtecknas i öppenhetsregistret, och som rör ett betänkande eller en resolution från Europaparlamentet, där ledamöterna eller deras personal har en aktiv roll och ett omedelbart inflytande på utvecklingen av det relevanta ärendet, och göra dem lättillgängliga för allmänheten. Denna skyldighet gäller alltid, med undantag för särskilda identifierade fall.

När det gäller förbindelserna med tredjeländer kommer alla aktiviteter eller möten i inofficiella grupperingar av parlamentsledamöter som kan skapa förvirring i förhållande till Europaparlamentets officiella verksamhet, såsom i synnerhet ”vänskapsgrupper” med tredjeländer där andra parlamentsorgan redan fungerar som samtalspartner, att förbjudas. Tredjeländer bör samverka med parlamentet genom utrikesutskottet, befintliga officiella parlamentsdelegationer eller andra parlamentsutskott.

Det finns också åtgärder som rör villkoren för tillträde till Europaparlamentet. Specifikt ska ett nytt inskrivningsregister skapas. Således måste alla personer över 18 år som kommer in i Europaparlamentets lokaler, inklusive företrädare för tredjeländer, när de kommer in i Europaparlamentets byggnader lämna information som anger datum, tid och syfte med besöket. Denna skyldighet gäller inte alla dem som har ett annat system för tillgång till parlamentet. Dessutom ska gäster som bär besöksbricka alltid åtföljas av den person som ansvarar för deras tillträde till Europaparlamentets lokaler.

I detta sammanhang avskaffas också de permanenta passerkort som hittills har tilldelats tidigare ledamöter av Europaparlamentet och tidigare assistenter eller personal. Dessa permanenta passerkort ersätts alltså av ett särskilt passerkort för daglig tillgång. Dessutom skulle före detta parlamentsledamöter och före detta assistenter eller personal inte längre ha rätt att bevilja någon annan inträde.

När det gäller frågan om intressekonflikt får varje ledamot inte befinna sig i en sådan situation och måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa denna konflikt. Föredragande och skuggföredragande kommer att behöva göra en deklaration om potentiella intressekonflikter. Dessutom kommer kontroller att utföras för att säkerställa att parlamentsassistenter och personal inte heller har en ledande roll i organisationer med kopplingar till tredjeländer eller är aktiva i lobbyverksamhet.

När det gäller ekonomiska intressen föreslogs att man skulle öka och förtydliga den detaljnivå som krävs i förklaringen av ledamöternas ekonomiska intressen genom att inkludera mer information om ledamöternas sidojobb och externa aktiviteter och genom att tillhandahålla kontroller för att säkerställa att reglerna tillämpas korrekt. Ledamöterna är skyldiga att lämna in en detaljerad redogörelse för sina ekonomiska intressen till Europaparlamentets talman före slutet av den första sammanträdesperioden efter valet till Europaparlamentet eller, under valperioden, inom 30 dagar efter det att deras mandat i Europaparlamentet har inletts.

För att kunna reformera parlamentet är det också nödvändigt att fokusera på utbildning. Det beslutades därför att alla ledamöter regelbundet ska utbildas i bestämmelserna om deras integritet och oberoende. En utbildning som tillhandahålls av EU-parlamentet självt. Samtidigt måste alla ackrediterade parlamentsassistenter och EP-tjänstemän också erbjudas ad hoc-utbildning.

Den rådgivande kommittén för uppförandekoden ska få en starkare roll, och kriterierna för att lägga fram förslag till Europaparlamentets resolutioner om brådskande frågor som rör kränkningar av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen ska skärpas för att undvika otillbörlig extern påverkan.

Å andra sidan kommer samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella rättsliga och polisiära myndigheterna i medlemsstaterna att stärkas. Detta är avsett att säkerställa att Europa kan ge snabbare och effektivare svar på alla utredningar om påstådda brottsliga handlingar som begåtts av parlamentsledamöter eller EP-personal.

Slutligen planeras initiativ för att stärka samarbetet i syfte att bekämpa korruption. Av denna anledning kommer listan över sanktionsbara aktiviteter för ledamöter i uppförandekoden att ses över.

Alla dessa åtgärder syftar till att modernisera Europaparlamentets sätt att arbeta, särskilt efter de händelser som uppslukade det för några månader sedan. De principer som ligger till grund för alla dessa förslag är öppenhet, säkerhet och ansvarighet. De övergripande målen, som arbetet med nödvändighet kommer att behöva fortsätta med i framtiden, är att göra EU-parlamentet till en trovärdig institution som kan utveckla och sprida en mer robust säkerhetskultur som kan motverka alla försök till utländsk inblandning, samtidigt som medborgarnas, medlemsstaternas och hela EU:s intressen skyddas.