fbpx

Parlament EU na cestě k větší nezávislosti, integraci a odpovědnosti

Politika - 5 června, 2024

„Reformy, které jsme v posledních měsících zavedli, posilují integritu parlamentních systémů, zprůhledňují rozhodování a posilují Parlament jako celek. Chceme upevnit důvěru evropských občanů a znovu potvrdit Evropský parlament jako otevřenou instituci. Příští rok se vrátíme s modernějším a efektivnějším Parlamentem.“ Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola v souvislosti s některými opatřeními, která byla na evropské úrovni zavedena s cílem chránit integritu Evropského parlamentu a jeho členů, odstranit mezery a zabránit zasahování do práce Evropského parlamentu.

Plán na zprůhlednění činnosti europoslanců a boj proti korupci představil předseda Evropského parlamentu Metsola dne 12. prosince 2011.. Leden 2023. Plán byl předložen Konferenci předsedů, což je orgán odpovědný za organizaci práce Evropského parlamentu, který se skládá z předsedy Parlamentu a předsedů politických skupin.

Plán představený v lednu nese název „Posílení integrity, nezávislosti a odpovědnosti – první kroky“ a obsahuje 14 klíčových bodů týkajících se celé řady opatření zaměřených na posílení transparentnosti, odpovědnosti a integrity činnosti poslanců a bývalých poslanců Evropského parlamentu. Návrh tohoto plánu vznikl především v souvislosti s tzv. skandálem Qatargate, který dostal evropský legislativní orgán do krizové situace, pokud jde o jeho fungování a kontrolu.

Opatření plánovaná v plánu jsou prvními kroky a výhledem je dosažení širšího rámce reforem, které mají být provedeny ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Těchto 14 bodů přináší několik inovací v rámci EU a byly vypracovány a aktualizovány v průběhu těchto dlouhých měsíců.

V první řadě je pro poslance Evropského parlamentu, kteří právě přestali vykonávat svůj mandát, stanoveno období pozastavení, což znamená, že se po dobu šesti měsíců nesmějí zapojit do činností souvisejících se zastupováním zájmů. Po uplynutí tohoto období se bývalí poslanci Evropského parlamentu budou moci zaregistrovat do rejstříku transparentnosti.

Kromě toho byla na domovské stránce internetových stránek EP zavedena sekce „integrita“, aby uživatelé mohli najít více a přehlednějších informací o činnosti každého poslance Evropského parlamentu. V této sekci naleznete informace o: sankcích, prohlášeních o darech, účasti na akcích, které nejsou hrazeny z prostředků EP, prohlášeních o plánovaných schůzích, informace o Kodexu chování poslanců EP v oblasti finančních zájmů a střetu zájmů a poradním výboru, informace a odkaz na registr transparentnosti.

Dalším pilířem reformního procesu Parlamentu a jeho členů je registrace v registru transparentnosti orgánů EU. Zástupci zájmových skupin nebo občanské společnosti, kteří se chtějí účastnit slyšení a výměny názorů v parlamentních výborech, se do tohoto registru zapisují povinně. Díky tomuto rejstříku bude moci Evropský parlament zjistit a ověřit organizace uvedené v rejstříku a informace, které uvádějí, a to i s ohledem na jejich vazby na třetí země a finanční toky.

Kromě toho bude pro všechny poslance, jejich akreditované asistenty a zaměstnance zavedena povinnost zveřejňovat a snadno zpřístupňovat veřejnosti plánovaná setkání s diplomatickými zástupci třetích zemí a se zástupci organizací třetích stran, které jsou uvedeny v rejstříku transparentnosti a které se týkají zprávy nebo usnesení Evropského parlamentu, v nichž poslanci nebo jejich zaměstnanci aktivně působí a bezprostředně ovlivňují vývoj příslušného spisu. Tato povinnost platí vždy, s výjimkou konkrétních určených případů.

Pokud jde o vztahy se třetími zeměmi, budou zakázány veškeré činnosti nebo setkání neoficiálních skupin poslanců Evropského parlamentu, které by mohly vést k záměně s oficiálními činnostmi Evropského parlamentu, jako jsou zejména „skupiny přátelství“ se třetími zeměmi, v nichž již jako partnery pro jednání vystupují jiné orgány Parlamentu. Třetí země by měly komunikovat s Parlamentem prostřednictvím zahraničního výboru, stávajících oficiálních delegací Parlamentu nebo jiných parlamentních výborů.

Existují také opatření týkající se způsobů přístupu do Evropského parlamentu. Konkrétně je třeba vytvořit nový vstupní registr. Všechny osoby starší 18 let, které vstupují do prostor Evropského parlamentu, včetně zástupců třetích zemí, tak musí při vstupu do budov Evropského parlamentu poskytnout informace o datu, čase a účelu návštěvy. Tato povinnost se nevztahuje na všechny, kteří mají jiný režim přístupu do Parlamentu. Kromě toho musí hosty s návštěvnickou visačkou vždy doprovázet osoba odpovědná za jejich vstup do prostor Evropského parlamentu.

V této souvislosti se také ruší trvalé přístupové průkazy, které byly dosud udělovány bývalým poslancům Evropského parlamentu a bývalým asistentům nebo zaměstnancům. Tyto trvalé odznaky jsou tak nahrazeny zvláštním denním přístupovým odznakem. Bývalí poslanci Evropského parlamentu a bývalí asistenti nebo zaměstnanci by navíc již neměli právo umožnit vstup nikomu jinému.

Pokud jde o otázku střetu zájmů, každý poslanec se v takové situaci nesmí ocitnout a musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby tento střet vyřešil. Zpravodajové a stínoví zpravodajové budou muset učinit prohlášení o případném střetu zájmů. Kromě toho se bude kontrolovat, zda asistenti a zaměstnanci parlamentu rovněž nehrají vedoucí úlohu v organizacích, které mají vazby na třetí země nebo jsou aktivní v lobbistických aktivitách.

Pokud jde o finanční zájmy, bylo navrženo zvýšit a upřesnit úroveň podrobností požadovaných v prohlášení o finančních zájmech poslanců zahrnutím více informací o vedlejších zaměstnáních a externích aktivitách poslanců a stanovením kontrol, které zajistí správné uplatňování pravidel. Poslanci EP jsou povinni předložit předsedovi EP podrobné prohlášení o svých finančních zájmech do konce prvního dílčího zasedání následujícího po volbách do Evropského parlamentu nebo v průběhu volebního období do 30 dnů od začátku svého mandátu v EP.

Pro reformu parlamentu je také nutné zaměřit se na vzdělávání. Proto bylo rozhodnuto, že všichni poslanci Evropského parlamentu by měli pravidelně absolvovat školení o ustanoveních týkajících se jejich bezúhonnosti a nezávislosti. Školení poskytované samotným Parlamentem EU. Současně bude nutné zajistit ad hoc školení pro všechny akreditované parlamentní asistenty a úředníky EP.

Je třeba posílit úlohu Poradního výboru pro kodex chování a zpřísnit kritéria pro předkládání návrhů usnesení EP o naléhavých otázkách týkajících se porušování lidských práv, demokracie a právního státu, aby se zabránilo nepatřičnému vnějšímu vlivu.

Na druhé straně bude posílena spolupráce mezi EP a vnitrostátními soudními a policejními orgány členských států. To má zajistit, aby Evropa byla schopna rychleji a účinněji reagovat na jakékoli vyšetřování údajné trestné činnosti poslanců EP nebo zaměstnanců EP.

V neposlední řadě se plánují iniciativy na posílení spolupráce v boji proti korupci. Z tohoto důvodu bude revidován seznam sankcionovatelných činností poslanců Evropského parlamentu v kodexu chování.

Cílem všech těchto opatření je modernizovat fungování Evropského parlamentu, zejména po událostech, které jej před několika měsíci zachvátily. Zásady, na nichž jsou všechny tyto návrhy založeny, jsou zásady transparentnosti, bezpečnosti a odpovědnosti. Hlavními cíli, na nichž se bude muset v budoucnu nutně pracovat, je učinit z Parlamentu EU důvěryhodnou instituci schopnou rozvíjet a šířit silnější bezpečnostní kulturu, která bude schopna čelit jakýmkoli pokusům o vměšování ze zahraničí a zároveň chránit zájmy občanů, členských států a celé Evropské unie.