fbpx

Europeiska rådet godkänner en förordning för att minska energiräkningarna

Energi - oktober 18, 2022

Ministrarna med ansvar för energi i EU:s medlemsstater träffades i dag för att diskutera de efterlängtade åtgärderna för att stävja energikrisen. Vid Europeiska rådets möte enades EU:s energiministrar om en förordning som innehåller överenskomna åtgärder för att sänka kostnaderna för energiräkningar i Europa.

Rådet (transport, telekommunikation och energi) hade redan hållit ett extra möte den 9 september för att diskutera en rad olika alternativ som föreslagits av EU-ordförandeskapet för att minska de eskalerande energikostnaderna som belastar medborgare, företag och nationella regeringar i hela Europa.

Vid detta möte fastställde medlemsstaternas företrädare fyra åtgärdsområden som de ville uppmana kommissionen att agera på: begränsning av intäkterna för producenter med låga produktionskostnader, hypotesen om ett pristak för gas, åtgärder för att minska och begränsa förbrukningen samt åtgärder för att lösa likviditetsproblemen.

Den 14 september tillkännagav EU-kommissionen två mål för att minska efterfrågan på energi och satte det första, icke-bindande målet till 10 % fram till den 31 mars 2023. Det andra föreslagna målet är en obligatorisk minskning av efterfrågan på el med 5 % under minst 10 % av toppbelastningstimmarna varje vecka.

Kommissionen föreslog också ett inkomsttak för så kallade ”inframarginal” elproducenter. Det är de producenter som kan leverera el till nätet till en kostnad som ligger under den prisnivå som fastställs av den dyraste producenten, med hjälp av teknik med lägre kostnader, t.ex. förnybara energikällor, kärnkraft och brunkol.

Sedan kom chocken från Tyskland, som styrs av vänsterkoalitionen ”trafikljuskoalitionen”, som har hållit Europa på tårna i flera veckor med sitt betydande motstånd mot taket för inköpspriset på gas.

Förbundskansler Scholz deltog i en videokonferens – på grund av en infektion med coronavirus – och förklarade att gaspriserna, som är de högsta på 70 år, borde sjunka. Så här är tyskarnas ensidiga drag, som öppnar ett ”försvarsparaply” på 200 miljarder som de kommer att hitta genom att fylla den ekonomiska stabiliseringsfonden (som ursprungligen skapades för pandemikrisen) och som ska finansieras genom lån.

Ett chockbesked strax före Europeiska rådets möte den 30 september, men framför allt en riktig kalldusch för alla som stöder den europeiska solidariteten. Många kanslier rynkade på näsan efter att Tyskland ingrep på egen hand och också meddelade att man upphörde med skatten på bensin. Från Italien gjorde den avgående premiärministern Mario Draghi sig hörd och dolde inte sin irritation över det tyska beslutet: ”Vi kan inte dela upp oss efter utrymmet i våra nationella budgetar. Vid de kommande Europeiska rådets möten måste vi visa enighet, beslutsamhet och solidaritet”, sade han.

ECR-partiets ordförande Giorgia Meloni fördömde attityden hos de europeiska stater som väljer autonoma lösningar på gaskrisen. ”När vi står inför den enorma utmaning som energikrisen utgör behöver vi ett omedelbart svar på EU-nivå för att skydda företag och familjer”, sade hon. ”Ingen medlemsstat kan erbjuda effektiva, långsiktiga lösningar på egen hand i avsaknad av en gemensam strategi, inte ens de som verkar mindre ekonomiskt sårbara.”

För Europaparlamentariker Nicola Procaccini från partiet Fratelli d’Italia är förslaget om både ett europeiskt pristak och en frikoppling av gaspriset från elpriset rimligt och stödbart. Parlamentsledamoten, som arbetar med miljö- och energifrågor, är också positiv till hypotesen om en skatt på extra vinster. Procaccini påpekar att det dock fortfarande inte finns några åtgärder för att ingripa mot den nuvarande finansiella spekulationen, vilket enligt ECR-ledamoten riskerar att göra alla ingripanden förgäves.

Spänningarna har ökat de senaste dagarna på grund av det troliga sabotaget av gasledningarna North Stream 1 och 2. Ett antal undervattensexplosioner som varnats av svenska och danska seismografer och en kokande gasläcka i Östersjön ledde till att man upptäckte fyra läckor i de rörledningar som för rysk gas till Europa. Detta är ännu en dramatisk händelse som läggs till Rysslands väletablerade praxis att använda stopp-och-gå-leveranser som vapen.

Sverige har uttryckt allvarlig oro över händelsen och meddelat att man kommer att ta upp denna säkerhetsfråga för hela Europa till nästa möte i Europeiska rådet.

”Vi måste diskutera vad säkerhet innebär i den här situationen”, sade Sveriges tillförordnade statsminister Magdalena Andersson till nyhetsbyrån TT och tillade att ”det handlar om den europeiska energiförsörjningen och säkerheten i det europeiska energisystemet”.

Även om ingen gas för närvarande levereras genom någon av de båda rörledningarna är det som har hänt viktigt för energisystemet i framtiden, säger Andersson.

Enligt EU:s högkommissarie för utrikespolitik, Josep Borrell, måste Europa reagera kraftfullt på det ”avsiktliga sabotage” som skulle bli ”följden av explosioner orsakade av dykare eller en ubåt”.

Vid rådets möte den 30 september i Prag, eftersom Tjeckiska republiken tillfälligtvis innehar ordförandeskapet för unionen, godkändes slutligen de nödåtgärder som hade tagits fram under dessa månader och veckor av dramatisk kris.

”Den överenskommelse som träffades i dag kommer att underlätta för europeiska medborgare och företag. Medlemsstaterna kommer att plana ut kurvan för efterfrågan på el under topptimmar, vilket kommer att ha en direkt positiv effekt på priserna. Medlemsstaterna kommer att omfördela övervinster från energisektorn till dem som har svårt att betala sina räkningar”, säger Jozef Síkela, tjeckisk minister för industri och handel.

När det gäller minskad efterfrågan på energi har man kommit överens om ett frivilligt övergripande mål på 10 procent av den totala bruttoelförbrukningen, och man har också infört en obligatorisk minskning på 5 procent. Enligt avtalet ska de enskilda europeiska länderna genom sina regeringar identifiera 10 % av sina topptimmar mellan den 1 december 2022 och den 31 mars 2023, vilket utlöser mekanismerna för att minska efterfrågan.

Inkomsttaket för inframarginalproducenter, men även för elmäklare, har fastställts till 180 euro/MWh. Åtgärden motiveras av det faktum att de som producerar energi från förnybara energikällor, kärnkraft och brunkol har haft exceptionella vinster under senare tid, tack vare den mekanism som fastställer priset på marknaden, samtidigt som de har identiska driftskostnader, som i genomsnitt är lägre än för andra typer av produktion.

Flexibiliteten i avtalet, som ger EU-länderna möjlighet att ingripa även på nationell nivå när det gäller pristak, skapar dock nervositet inom industrin för förnybar energi, som befarar att investeringarna i ”grön” energi kommer att sjunka. Europeiska pristak och skatter som utformats av nationella regeringar kan driva bort viktiga investerare i sektorn, säger företrädare för dessa branscher.

Samtidigt innehåller det europeiska avtalet också en avgift för operatörer av fossila bränslen. Detta är en tillfällig obligatorisk solidaritetsavgift på vinsterna i företag som är verksamma inom råolja, naturgas, kol och raffinaderisektorn.

Sedan finns det särskilda åtgärder för att stödja företagens energiutgifter. Man kom överens om att nationalstaterna kan ingripa för att tillfälligt fastställa ett pris till vilket företagen kan köpa energi för att stödja dem, och att man till och med kan överväga den exceptionella åtgärden med tillfälligt lägre priser än kostnaden för elförsörjningen.

Förordningen kommer att antas officiellt i början av oktober och kommer att träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Åtgärderna för att minska efterfrågan på energi kommer som redan skrivits att gälla fram till den 31 mars nästa år, medan taket på 180 euro/MWh för elproducenternas marknadsintäkter kommer att gälla fram till den 30 juni 2022.

The text was translated by an automatic system